Έλαστρον: Καθαρό μέρισμα 0,1919 ευρώ – Ημερομηνία αποκοπής η 23 Αυγούστου

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,2020 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της Έλαστρον η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου. Το καθαρό ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,1919 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2023.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023.

Όλη η ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.” (εφεξής “Εταιρεία”) ανακοινώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2023 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2022 και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 3.718.989,48 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,2020 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019, ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος (καθαρό ποσό) θα ανέλθει σε 0,1919 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2023. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα “record date” και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2022) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.” κατά την record date, ήτοι την Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2023.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή ως την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2024).