ΑΔΜΗΕ: Στα 11,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο α’ εξάμηνο 2022

Στα 11,9 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ στο α’ εξάμηνο 2022, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Σημαντική υπο-ανάκτηση εσόδων λόγω ρυθμιστικών καθυστερήσεων που αντιστρέφεται μερικώς στο τελευταίο τετράμηνο του έτους

• Υπο-ανάκτηση εσόδων στο α’ εξάμηνο, λόγω μεταγενέστερης έκδοσης της απόφασης για το ρυθμιζόμενο έσοδο, που αντιστρέφεται μερικώς στο τελευταίο τετράμηνο του έτους.

• Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν στα 137,5 εκατ. ευρώ καταγράφοντας οριακή μείωση 0,2% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2021.

• Τα Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς λαμβάνοντας υπόψη και τα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης1 ανήλθαν στα 133,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,4% έναντι 130,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021.

• Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 91,2 εκατ. ευρώ (από 96,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2021). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 90,4 εκατ. ευρώ έναντι 94,7 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2021, σημειώνοντας μείωση 4,5%.

• Επενδυτικές Δαπάνες Α’ εξαμήνου 88 εκατ. ευρώ. Με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό προχωρά το επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή σε βάθος δεκαετίας.

• Ισχυρή Χρηματοοικονομική θέση, με Καθαρό Δανεισμό στα 679,6 εκατ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:

• Καθαρά κέρδη 11,9 εκατ. ευρώ

• Υπενθυμίζεται πως τον Σεπτέμβριο του 2022 έχει καταβληθεί μικτό προμέρισμα ανά μετοχή 0,068 που αφορά την χρήση 2022.

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.

Η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)» εφεξής «η Συγγενής» ανακοίνωσε επίσης τις κάτωθι χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022:

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ παραμένει προσηλωμένος στην ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος σε βάθος δεκαετίας.

Λόγω του ρευστού οικονομικού περιβάλλοντος που επικρατεί διεθνώς, σημειώθηκαν σημαντικές ανατιμήσεις στο κόστος υλικών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την επιτυχή διεξαγωγή επιμέρους διαγωνιστικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα το πρώτο εξάμηνο του 2022 να επιβραδυνθεί προσωρινά ο ρυθμός υλοποίησης των κεφαλαιουχικών δαπανών του Ομίλου, καθώς ο Διαχειριστής υπέβαλε αιτήματα επαναξιολόγησης συγκεκριμένων προϋπολογισμών των έργων προς τη ΡΑΕ. Τα αιτήματα εγκρίθηκαν με αποτέλεσμα οι προϋπολογισμοί των έργων να ανταποκρίνονται πλήρως στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες χωρίς να επηρεάζεται σε μακροπρόθεσμη βάση η πορεία του επενδυτικού έργου του Διαχειριστή, ο οποίος παραμένει προσηλωμένος στην ταχύτερη δυνατή υλοποίησή του, με ορίζοντα το τέλος της δεκαετίας.

Σημειώνεται επίσης ότι οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Συστήματος ενσωματώθηκαν στην τιμολόγηση των χρεώσεων από την 1η Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με την Απόφαση 643/2022, η οποία εκδόθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο του προβλεπόμενου.

Συνεπεία του ανωτέρω, κατά το Α’ εξάμηνο 2022 τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς του Διαχειριστή δεν είναι αντιπροσωπευτικά και αναλογικά με το εκτιμώμενο προς ανάκτηση έσοδο για το έτος, καθώς για την περίοδο αυτή παρέμειναν σε ισχύ οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος του 2021.

Ωστόσο από την έναρξη εφαρμογής των χρεώσεων τον Σεπτέμβριο του 2022, αναμένεται η μερική ανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2022.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο α’ εξάμηνο 2022 ανήλθαν στα 137,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,2% έναντι 137,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021. Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την Αγορά Εξισορρόπησης ανήλθαν σε 133,9 εκατ. ευρώ έναντι 130,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 2,4%, ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 3,5 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της σταδιακής μεταφοράς των υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης στην ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 5,7% σε 91,2 εκατ. ευρώ έναντι 96,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 90,4 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α’ εξαμήνου 2021, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,5 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο του 2021 και

β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 1 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 2,5 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2021.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 18,6% και ανήλθε στα 39,0 εκατ., έναντι 47,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 6,9% που οφείλεται στις αυξημένες παγιοποιήσεις έργων που ολοκληρώθηκαν κατά βάση στο τέλος της συγκριτικής περιόδου, ύψους 188 εκατ. ευρώ, ως απόρροια της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ΑΔΜΗΕ. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 38,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 16,7% έναντι 45,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021 μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 33,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 21% έναντι 41,9 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2021, ενώ συνυπολογίζοντας την θετική επίδραση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή το α’ εξάμηνο 2021 για τον Όμιλο και την ΑΔΜΗΕ ΑΕ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 24,1 εκατ. ευρώ έναντι 40,9 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021. Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 24 εκατ. έναντι 30,5 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021 εξαιρώντας την έκτακτη θετική επίδραση του φόρου το προηγούμενο έτος.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2021, που αντιστοιχεί στο ποσό των 33,9 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ να εισπράξει μέρισμα ποσού 17,3 εκατ. ευρώ.