Δείκτης Φόβου: Μειώθηκε σημαντικά η αβεβαιότητα στο ΧΑ τον Δεκέμβριο

Σημαντικά μειώθηκε τον τελευταίο μήνα του έτους ο δείκτης αβεβαιότητας για την βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς.

Ειδικότερα, ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου», που υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap, μειώθηκε στο 23,86% στις 29/12/2023 από 26,68% στις 30/11/2023. Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη μειώθηκε, φτάνοντας το 25,34% τον Δεκέμβριο του 2023 από 30,22% τον Νοέμβριο του 2023. Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,34%.

Η διαχρονική πορεία του δείκτη KEPE GRIV (ημερήσιες εκτιμήσεις 2/1/2004-29/12/2023)

Δείκτης Φόβου: Μειώθηκε σημαντικά η αβεβαιότητα στο ΧΑ τον Δεκέμβριο-1

Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

O Σύνθετος Δείκτης Προήγησης (ΣΔΠ) κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης και παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Σεπτέμβριο του 2023, ο ΣΔΠ σημείωσε οριακή πτώση, σε συνέχεια της ανόδου της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα για το σύνολο της περιόδου εξέτασης. Η εν λόγω εξέλιξη δεν παρέχει ξεκάθαρες ενδείξεις για τη συνέχιση ή αντιστροφή της πρόσφατης πορείας του ΣΔΠ και ενδέχεται να αποτελεί τμήμα της ενδιάμεσης μεταβλητότητάς του.

Εναλλακτικά, δύναται να σηματοδοτεί, σε συνδυασμό με την παρατήρηση για τον Ιούλιο του 2023 (οριακή πτώση του ΣΔΠ), γενικότερα συγκρατημένες προσδοκίες και εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για μια ενδιάμεση ανακοπή της βελτίωσης των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών, πιθανόν συνδεόμενη με τις εξελίξεις στον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Για την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων, αναγκαία καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ. Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να προσφέρει επιπλέον πληροφόρηση αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.