Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη 240,7 εκατ. ευρώ στο εννιάμηνο

Μεγάλη αύξηση πέτυχε στα κέρδη της για το εννιάμηνο του 2023 η Ελληνική Τράπεζα, με τη θετική ώθηση να δίνουν τα υψηλότερα έσοδα από τόκους σε καταθέσεις και χρεόγραφα στην Κεντρική Τράπεζα, λόγω των αυξημένων επιτοκίων της ΕΚΤ, καθώς και τα μειωμένα έξοδα μετά το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης (ΣΕΠΑ) του 2022.

Στα αποτελέσματα, περιλαμβάνεται επίσης κέρδος €20,7 εκατ. από την πώληση της APS Debt Servicer.

Το κέρδος που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε €240,7 εκατ. σε σύγκριση με κέρδος €71,9 εκατ. πέρσι.

Το τρίτο τρίμηνο του έτους, τα κέρδη της ανήλθαν στα €80,4 εκατ. από €90,5 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο.

H εκτίμηση για το έτος 2023 αναθεωρήθηκε προς τα πάνω με το κέρδος για το έτος πριν τη φορολογία να αναμένεται στα €350 εκατ., έναντι προηγούμενης εκτίμησης για κέρδος πριν τη φορολογία ύψους περίπου €300 εκατ.

Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε σε 26,6% για την εννιαμηνία του 2023 σε σύγκριση με 8,7% την εννιαμηνία του 2022.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την εννιαμηνία του 2023 ανήλθαν σε €379,7 εκατ., αυξημένα κατά 84% σε σύγκριση με €206,0 εκατ. για την εννιαμηνία του 2022. Η αύξηση οφειλόταν κυρίως στην αύξηση στα έσοδα από τόκους από καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες και άλλες τράπεζες και χρεόγραφα μετά τις συνεχιζόμενες αυξήσεις των επιτοκίων που ανακοινώθηκαν από την ΕΚΤ που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τους αυξημένους τόκους στο δανειακό χαρτοφυλάκιο. Το όφελος στα καθαρά έσοδα από τόκους από τον δανεισμό σε Στοχευμένες Πράξεις Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης ((ΣΠΜΑ/TLTROs) ύψους περίπου €13,9 εκατ. που αναγνωρίστηκε την εννιαμηνία του 2022 έπαψε να υφίσταται από τον Νοέμβριο του 2022, μετά την αλλαγή των όρων στις ΣΠΜΑ που εισήγαγε η ΕΚΤ.

Τα έσοδα από τόκους από το δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι υψηλότερα λόγω της αύξησης των βασικών επιτοκίων δανεισμού, τα οποία αντισταθμίζονται εν μέρει από τα απολεσθέντα έσοδα από τόκους στο δανειακό χαρτοφυλάκιο μετά την ολοκλήρωση του Project Starlight τον Μάρτιο του 2023. Επίσης, τα έσοδα από τόκους για την εννιαμηνία του 2023 αντανακλούν τον πλήρη αντίκτυπο της απόκτησης μέρους του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων από την RCB Bank κατά τη διάρκεια του 2022.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (σε ετησιοποιημένη βάση) του Ομίλου για την εννιαμηνία του 2023 ανήλθε σε 2,59% σε σύγκριση με 1,47% για την εννιαμηνία του 2022, επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω των αλλαγών στο περιβάλλον των επιτοκίων, παρά την αύξηση του μέσου όρου των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων.

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την εννιαμηνία του 2023 ανήλθε σε €85,4 εκατ. (αποτελείται από τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών ύψους €54,3 εκατ., τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων ύψους €7,1 εκατ., τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €13,0 εκατ. και τα άλλα έσοδα ύψους €10,9 εκατ. εκατ.), αυξήθηκε κατά 17% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με €73,3 εκατ. για την εννιαμηνία του 2022. . Η αύξηση οφειλόταν κυρίως στα αυξημένα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών και στα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων. Τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων ανήλθαν σε €7,1 εκατ. για την εννιαμηνία του 2023 (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη ξένου συναλλάγματος ύψους €5,5 εκατ. και καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων ύψους €1,6 εκατ.), σε σύγκριση με καθαρές ζημιές ύψους €1,5 εκατ. για την εννιαμηνία του 2022.

Η καθαρή αύξηση των καθαρών κερδών από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων για την εννιαμηνία του 2023 σε σύγκριση με την εννιαμηνία του 2022 κατά €8,6 εκατ. οφειλόταν κυρίως στα καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση που προέκυψαν την εννιαμηνία του 2023 (€2,4 εκατ.), σε αντίθεση με τις καθαρές ζημιές επανεκτίμησης χρηματοοικονομικών μέσων που πραγματοποιήθηκαν την εννιαμηνία του 2022 (€7,5 εκατ.)

Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για την εννιαμηνία του 2023 ανήλθαν σε €54,3 εκατ., αυξημένα κατά 7% σε σχέση με €50,9 εκατ. για την εννιαμηνία του 2022. Η αύξηση ήταν κυρίως λόγω των αυξημένων τραπεζικών δικαιωμάτων και προμηθειών, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων προμηθειών που σχετίζονται με πιστώσεις και άλλες τραπεζικές προμήθειες. Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες για την εννιαμηνία του 2023 ανήλθαν σε €13,0 εκατ. σε σύγκριση με €13,2 εκατ. την εννιαμηνία του 2022, μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση.

Τα άλλα έσοδα για την εννιαμηνία του 2023 ανήλθαν σε €10,9 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 3% σε σύγκριση με €10,7 εκατ. για την εννιαμηνία του 2022, που οφείλεται κυρίως σε μη επαναλαμβανόμενη απαίτηση ύψους €3,0 εκατ. περίπου από τις KΕΔΙΠΕΣ που περιλαμβάνεται στα άλλα έσοδα, αντισταθμισμένη εν μέρει από χαμηλότερα καθαρά κέρδη από τη διάθεση αποθεμάτων ακινήτων.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων για την εννιαμηνία του 2023 ανήλθε στα €465,1 εκατ. αυξημένο κατά 67% σε σύγκριση με €279,3 εκατ. την εννιαμηνία του 2022, κυρίως λόγω της αύξησης στα καθαρά έσοδα από τόκους, στα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών και στα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων, όπως επεξηγείται πιο πάνω.

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για την εννιαμηνία του 2023 ανήλθαν σε €193,8 εκατ., μειωμένα κατά 7% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με €207,6 εκατ. για την εννιαμηνία του 2022, κυρίως λόγω της μείωσης στα έξοδα προσωπικού που αντισταθμίζονται εν μέρει από τα υψηλότερα διοικητικά και άλλα έξοδα

Τα έξοδα προσωπικού για την εννιαμηνία του 2023 ανήλθαν σε €89,9 εκατ. και σε σύγκριση με €110,3 εκατ. την εννιαμηνία του 2022, σημείωσαν μείωση 19% και αντιπροσώπευαν το 46% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (εννιαμηνία 2022: 53%).

Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα για την εννιαμηνία του 2023 ανήλθαν σε €87,0 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 10% σε σύγκριση με €79,2 εκατ. για την εννιαμηνία του 2022.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την εννιαμηνία του 2023 ανήλθε στο 42%, σε σύγκριση με 74% για την εννιαμηνία του 2022.

Προβλέψεις

Οι ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων, ανήλθαν σε €10,3 εκατ. για την εννιαμηνία του 2023 σε σύγκριση με αναστροφή ζημιών απομείωσης ύψους €12,2 εκατ. για την εννιαμηνία του 2022.

Ο δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των δανείων και απαιτήσεων για την εννιαμηνία του 2023 και την εννιαμηνία του 2022 ανήλθε σε 0,29%, και -0,14% αντίστοιχα, ενώ για την 3η τριμηνία του 2023 ο δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των δανείων και απαιτήσεων ήταν 0,82% (2 η τριμηνία 2023: -0,06%). Αναπροσαρμόζοντας την επανεκτίμηση των ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου αποζημίωσης που σχετίζεται με το ΠΠΣ, ο δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των δανείων και απαιτήσεων για την εννιαμηνία του 2023 και την εννιαμηνία του 2022 ανήλθε σε 0,34% και -0,05% αντίστοιχα, ενώ για την 3η τριμηνία του 2023 ο δείκτης ήταν 0,51% (2 η τριμηνία 2023: -0,22%).

Άλλα οικονομικά μεγέθη

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €15,5 δισ., σε σύγκριση με €15,7 δισ. στις 30 Ιουνίου 2023 και €15,9 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022, μειώθηκαν κατά 2% την 3η τριμηνία του 2023 και κατά 3% από το τέλος του έτους του 2022.

Τα μεικτά δάνεια στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €6.213 εκατ. σε σύγκριση με €6.286 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2023 και €6.963 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022, σημειώνοντας μείωση 11%, κυρίως ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του Project Starlight.

Ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (ΔΚΡ) του Ομίλου ανήλθε στο 506%, σε σύγκριση με 499% στις 30 Ιουνίου 2023 και 444% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, που είναι πάνω από το ελάχιστο εποπτικό όριο του ΔΚΡ του 100%. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 το πλεόνασμα ρευστότητας του ΔΚΡ ανήλθε σε €7,1 δισ., σε σύγκριση με €7,2 δισ. στις 30 Ιουνίου 2023 και €6,8 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το σύνολο του νέου δανεισμού που πραγματοποιήθηκε κατά την εννιαμηνία του 2023 ανήλθε σε €900 εκατ., από τα οποία τα €163 εκατ. αφορούν το συνολικό νέο πράσινο δάνειο24 της Τράπεζας που αντιπροσωπεύει το 18% του συνολικού νέου δανεισμού, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με νέο δανεισμό ύψους €812 εκατ. για την εννιαμηνία του 2022. Τ

ΜΕΧ

Τα ΜΕΔ όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για τον Όμιλο, ανήλθαν στα €487 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με €562 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2023 και σε €1.335 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (τα ΜΕΔ εξαιρουμένου των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ανήλθαν σε €0,2 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και 30 Ιουνίου 2023 και €1,0 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022), μειωμένα κατά 13% την 3η τριμηνία του 2023 και κατά 64% από το τέλος του έτους. Η μείωση των ΜΕΔ την εννιαμηνία του 2023 οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση του Project Starlight καθώς και από μη συμβατικές διαγραφές 29 που πραγματοποιήθηκαν την 3η τριμηνία του 2023 ύψους €50 εκατ.

Ο δείκτης MEΔ στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ήταν 7,8%, σε σύγκριση με 8,9% στις 30 Ιουνίου 2023 και 19,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Ο δείκτης των MEΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από τo ΠΠΣ, στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ήταν 2,7% (30 Ιουνίου 2023: 3,3% και 31 Δεκεμβρίου 2022: 13,5%). Η μείωση την εννιαμηνία του 2023 οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση του Project Starlight. Αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, ο δείκτης ΜΕΔ μειώθηκε στο 9,8% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ενώ ο δείκτης ΜΕΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 3,6% στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Κεφάλαια

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου και Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) ανέρχονται στο 27,4% και 21,7%, αντίστοιχα, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις.

Ο Δείκτης MREL προς συνολικά ποσά ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA) φθάνει στο 29,8% και βρίσκεται σε καλό δρόμο για την πλήρη συμμόρφωση με την τελική δεσμευτική απαίτηση MREL για τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως ανέφερε ο Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου κ. Αντώνης Ρούβας, τα αποτελέσματα της Τράπεζας για την εννιαμηνία του 2023 καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου ενώ σημαντική ενίσχυση των βασικών μεγεθών της Τράπεζας έχει αναγνωριστεί από μεγάλους οίκους αξιολόγησης. «Τον Οκτώβριο του 2023, η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Τράπεζας αναβαθμίστηκε στην επενδυτική βαθμίδα Baa3 μετά από 12 χρόνια από τη Moody’s Investor Service και τον Νοέμβριο του 2023 η Fitch Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας κατά δύο βαθμίδες στο BB+», επεσήμανε.

Παρόλα αυτά, τόνισε, «παραμένουμε σε εγρήγορση για ενδεχόμενους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση της Τράπεζας, εξαιτίας των προκλήσεων στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον, με τα αυξανόμενα επιτόκια, τον υψηλό πληθωρισμό και το μεγάλο γεωπολιτικό ρίσκο»

Σημαντικό το σταθερό νομικό πλαίσιο

Ο κ. Ρούβας τόνισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η χώρα να διαθέτει ένα σταθερό και λειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών και τη μείωση του ηθικού κινδύνου.

«Παρά τη μετατόπιση των πλείστων μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός τραπεζικού τομέα, το επίπεδο των προβληματικών δανείων στην Κύπρο παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, επηρεάζοντας τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας», σημείωσε.

«Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε τους ευάλωτους πελάτες μας και να συνεργαστούμε στενά με τις αρχές για προτεινόμενα μέτρα που θα αντιμετωπίσουν το μακροχρόνιο ζήτημα των ΜΕΔ, ωστόσο η συνεχής συζήτηση για αλλαγές στο νομικό πλαίσιο είναι αποσταθεροποιητική».

Όσον αφορά τα εργασιακά ζητήματα, υπογράμμισε την εποικοδομητική στάση της τράπεζας και την αμετάκλητη δέσμευση για εξεύρεση λύσεων σε όλα τα ζητήματα που εκκρεμούν, μέσω του διαλόγου και με την υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πηγη: stockwatch.com.cy