Ενίσχυση μεγεθών για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2022

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ συνέχισε την αναπτυξιακή του πορεία κατά τη διάρκεια του Α΄ Εξαμήνου του 2022, επιτυγχάνοντας βελτίωση των μεγεθών του, παρά το γεγονός ότι το οικονομικό περιβάλλον παρέμεινε αρκετά ευμετάβλητο και απαιτητικό.

Κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου του 2022 εντός του συγκεκριμένου περιβάλλοντος, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ πέτυχε τα ακόλουθα:

  • Αύξηση των πωλήσεων κατά 4,5% συγκριτικά με το Α΄ Εξάμηνο του 2021 ως συνέπεια της δυναμικής πορείας που αναπτύσσουν οι υπηρεσίες παροχής Logistics, καθώς και της περαιτέρω διείσδυσης του κλάδου της εμπορίας τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών.
  • Διατήρηση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε σταθερά επίπεδα.
  • Συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και βελτίωση της κερδοφορίας, καταγράφοντας Κέρδη προ φόρων € 1,3 εκατ..
  • Βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά € 0,5 εκατ. σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο του 2021.
  • Περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 9,13% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο του 2021.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Α΄ Εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε σε € 94,4 εκατ. έναντι € 90,4 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2021, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA») διαμορφώθηκαν σε € 8,1 εκατ. έναντι € 7,5 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο και τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) σε € 5,6 εκατ. έναντι € 5,1 εκατ..

Σε επίπεδο Καθαρών Αποτελεσμάτων τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 1,3 εκατ. έναντι € 0,5 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2021, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 1,1 εκατ. έναντι € 0,7 εκατ. της συγκρίσιμης περιόδου.

Σε ένα περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίστηκε από έντονες πληθωριστικές πιέσεις, συνεχείς ανατιμήσεις του κόστους ενέργειας όσο και μιας σειράς βασικών πρώτων υλών, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ διατήρησε τη δυναμική του και ενισχύθηκε περαιτέρω.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατέχει σημαντική θέση στην αγορά της εμπορίας τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ρουμανία, διαθέτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων, το οποίο ικανοποιεί ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Βασική επιδίωξη του Ομίλου είναι η προσαρμογή του εν λόγω χαρτοφυλακίου στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, ο εμπλουτισμός του με προϊόντα που παρουσιάζουν τις υψηλότερες προοπτικές ζήτησης καθώς και η διαφοροποίησή του, προκειμένου να επιτυγχάνει την απαιτούμενη ανθεκτικότητα σε κάθε χρονική περίοδο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ θεωρεί ότι θα επιτύχει τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας που παρουσιάζει τα τελευταία έτη, παρά τις δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.