Ηλεκτρική ενέργεια: Πώς θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών – Yπογράφτηκε η ΚΥΑ

Την υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς των ηλεκτροπαραγωγών υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο αναπληρωτής υπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Πρόκειται για την ΚΥΑ με την οποία ανοίγει ο δρόμος της φορολόγησης των υπερκερδών για την περίοδο από Οκτώβριο του 2021 έως και τον Ιούνιο του 2022, μέτρο που αναμένεται να βάλει στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης πρόσθετους πόρους της τάξης των 460 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογίζονται τα έσοδα από την προμήθεια φυσικού αερίου για το οποίο θα ακολουθηθεί ανάλογη διαδικασία.

Η υπουργική απόφαση περιγράφει την διαδικασία επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς. Όπως αναφέρεται, το ύψος της εισφοράς για κάθε υπόχρεο παραγωγό προσδιορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σύμφωνα με την προβλεπόμενη μεθοδολογία όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ και κοινοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στους υπόχρεους ηλεκτροπαραγωγούς.

Το ποσό της εισφοράς βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και καταβάλλεται εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση. Η προθεσμία και η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης προσδιορισμού δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.

Ποιοι εξαιρούνται

Υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς είναι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των μονάδων παραγωγής τους, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων που εκπροσωπούνται από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.).

Εξαιρούνται:

– οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) που έχουν συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης ή σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας

– οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων που είναι εγκατεστημένοι στο Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα της Κρήτης. – Ειδικά για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α., η εισφορά επιβάλλεται μόνο επί της ποσότητας της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας που αποζημιώνεται από τη συμμετοχή του παραγωγού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

-Η μεθοδολογία υπολογισμού των ποσών της εισφοράς λαμβάνει υπόψη όλες ανεξαιρέτως τις τεχνολογίες που συμμετέχουν στη χονδρεμπορική αγορά, χωρίς σχήμα κρατικής ενίσχυσης, ήτοι λιγνιτικές μονάδες, υδροηλεκτρικές μονάδες, μονάδες φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου, μονάδες φυσικού αερίου ανοιχτού κύκλου, μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) κατά το μέρος που συμμετέχει στην αγορά, χαρτοφυλάκια ΑΠΕ τα οποία δεν λειτουργούν με κρατικής ενίσχυση.

Πώς υπολογίζεται η εισφορά

Η εισφορά υπολογίζεται ανά μήνα, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022 με την επιβολή συντελεστή 90% επί της θετικής διαφοράς του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους, μεταξύ του μήνα εξέτασης και του ίδιου μήνα του προηγουμένου έτους, σταθμισμένης με το Ποσοστό των Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής Τιμής και αφαιρουμένων εκπτώσεων σε τελικούς καταναλωτές και επιστροφών, δυνάμει Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Για τον υπολογισμό του ποσού της έκτακτης εισφοράς, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα παραγωγής χρησιμοποιούνται τα κάτωθι πρωτογενή στοιχεία:

α) Το τελικό ποσό που λαμβάνει κατόπιν διευθέτησης των χρεοπιστώσεων, που προκύπτουν στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά ανά περίοδο κατανομής στις εν λόγω αγορές

β) Το τελικό ποσό που χορηγείται κατόπιν διευθέτησης των χρεοπιστώσεων, που προκύπτουν στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Αγορά Εξισορρόπησης ανά περίοδο κατανομής στην εν λόγω αγορά (15-λεπτο), όπως αυτές υπολογίζονται κατά την διαδικασία της διορθωτικής εκκαθάρισης της αγοράς εξισορρόπησης

γ) Οι απολογιστικές πιστοποιημένες μετρήσεις για την παραχθείσα ποσότητα ενέργειας ανά 15λεπτο (επίπεδο φόρτισης) όπως αυτές υπολογίζονται κατά την διαδικασία της διορθωτικής εκκαθάρισης της αγοράς εξισορρόπησης

δ) Στην περίπτωση θερμικής μονάδας, το απολογιστικό μεταβλητό κόστος λειτουργίας της

ε) Χρεοπιστώσεις Αποκλίσεων όπως προκύπτουν από τη Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και οι οποίες υπολογίζονται κατά την διαδικασία της διορθωτικής εκκαθάρισης της αγοράς εξισορρόπησης

στ) Η απολογιστική επισήμανση των ημερών κατά τις οποίες μια μονάδα συμμετέχει στην αγορά υπό το καθεστώς Δοκιμαστικής Λειτουργίας

ζ) Λοιπές ενισχύσεις (ΜΑΜΚ και ΜΜΑΕΙ)

Κόστος παραγωγής

Για τον προσδιορισμό του Κόστους Παραγωγής διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις ανά τεχνολογία. Για τις θερμικές μονάδες με καύσιμο λιγνίτη, φυσικό αέριο ως κόστος θεωρείται το απολογιστικό μεταβλητό κόστος, το οποίο αντιστοιχεί στο πιστοποιημένο επίπεδο φόρτισης της μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνοοικονομικά στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τον Συμμετέχοντα προς τον Διαχειριστή βάσει του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

Για τις Υδροηλεκτρικές μονάδες παραγωγής, ως Κόστος Παραγωγής λαμβάνεται το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος σύμφωνα με τις μοναδιαίες τιμές και την πιστοποιημένη ποσότητα της συνολικής υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά τα έτη 2015 έως 2018, το οποίο ανέρχεται σε 2,97 €/MWh. Για τα Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ χωρίς κρατική ενίσχυση, τα οποία εκπροσωπούνται από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.), ως Κόστος Παραγωγής λαμβάνεται η μεσοσταθμική τιμή κατακύρωσης προσφορών στην πλέον πρόσφατη Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης.

Η εν λόγω μεσοσταθμική τιμή διαμορφώθηκε σε 37,6 €/MWh.

Πώς υπολογίζονται οι εκπτώσεις

Το ποσό επί του οποίου θα υπολογιστεί η Έκτακτη Εισφορά πρέπει να απομειωθεί μόνο με τα ποσά των εκπτώσεων που έχουν παρασχεθεί. Και συγκεκριμένα, τις εκπτώσεις που έχουν χορηγηθεί σε πελάτες που έχουν συνάψει συμβάσεις προμήθειας με κυμαινόμενα τιμολόγια, τις εκπτώσεις επί της πραγματικής –ήτοι εκκαθαρισμένης κατανάλωσης ενέργειας (δηλαδή έκπτωση σε ευρώ ανά kWh εκκαθαρισμένης κατανάλωσης). Επιπλέον τυχόν εκπτώσεις που έχουν χορηγηθεί σε «έναντι» λογαριασμούς επανυπολογίζονται από τον Προμηθευτή κατά την έκδοση του «εκκαθαριστικού» λογαριασμού. Οι εκπτώσεις συνέπειας, εφόσον έχουν χορηγηθεί επί κυμαινόμενων τιμολογίων και έχουν χορηγηθεί επί της πραγματικής κατανάλωσης, επίσης αφαιρούνται.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ