Η Τράπεζα Πειραιώς και το Κέντρο Διοτίμα συνεργάζονται για την υποστήριξη γυναικών που έχουν βιώσει έμφυλη βία

Η Τράπεζα Πειραιώς και το Κέντρο Διοτίμα ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για την υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος υποστήριξης γυναικών που έχουν υποστεί ή βιώνουν έμφυλη βία.

Το πρόγραμμα «EQUALL – Ίσες ευκαιρίες για όλες» σχεδιάστηκε με στόχο να ανταποκριθεί στοχευμένα στην ανάγκη ενδυνάμωσης, οικονομικής και κοινωνικής αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας επιζωσών έμφυλης βίας, ενισχύοντας την προσπάθειά τους να διαφύγουν από την κακοποίηση και να υποστηρίξουν μια ανεξάρτητη ζωή.
Όπως έχει διαπιστωθεί τα θύματα έμφυλης βίας στην πλειονότητά τους αντιμετωπίζουν και προβλήματα οικονομικής αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας, στο πλαίσιο κακοποιητικών σχέσεων, ενδοοικογενειακής/ενδοσυντροφικής βίας. Συχνά μάλιστα μια μορφή βίας που συνοδεύει και άλλες (σωματική βία, ψυχολογική και συναισθηματική κ.ά.) είναι και η οικονομική βία, η οποία αφορά τη μη πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους, ακόμη και στην απασχόληση.

Το νέο πρόγραμμα προσφέρει υποστήριξη σε γυναίκες κάθε ηλικίας και κοινωνικού προφίλ και μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα όσες βρίσκονται σε επισφαλή οικονομική κατάσταση (άνεργες ή υπο-απασχολούμενες κ.ά.), ανεξάρτητα από τα τυπικά προσόντα τους. Η υποστήριξη που παρέχεται βασίζεται σε εξειδικευμένη επιστημονική προσέγγιση και μεθοδολογία που ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες των γυναικών.

Το Κέντρο Διοτίμα, μέσα από την πολυετή δράση του στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας στην Ελλάδα και τον μεγάλο αριθμό γυναικών που έχει υποστηρίξει, διαθέτει την τεχνογνωσία και την ολιστική προσέγγιση που απαιτείται για να υποστηρίξει τις γυναίκες.

Πιο συγκεκριμένα η παροχή υποστήριξης σε γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας μέσω του προγράμματος «EQUALL – Ίσες ευκαιρίες για όλες» περιλαμβάνει:

Α) Εξατομικευμένες υποστηρικτικές συνεδρίες ψυχο-εκπαιδευτικής επαγγελματικής συμβουλευτικής με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών ώστε να αναγνωρίσουν τα θετικά και δυνατά τους σημεία, να διαχειριστούν δημιουργικά και προωθητικά την αυτονομία τους αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους (υλικούς, ψυχικούς και κοινωνικούς) και να επιτύχουν την ανασκευή της αυτό-εικόνας τους, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησής τους.

Β) Αναβάθμιση προσόντων και απόκτηση (νέων) δεξιοτήτων. Μέσα από την συμβουλευτική υποστήριξη αποτυπώνεται το επαγγελματικό τους προφίλ (εκπαιδευτικό επίπεδο, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία), γίνεται αναγνώριση και αξιοποίηση άτυπων δεξιοτήτων (soft/social skills) και ενθαρρύνεται  ο επαγγελματικός (επανα)προσανατολισμός τους.

Γ) Προετοιμασία για την αναζήτηση και εξεύρεση μιας θέσης εργασίας.

Η διάρκεια του πρώτου κύκλου της δράσης του προγράμματος θα είναι εξάμηνη και από αυτό θα επωφεληθούν 25 γυναίκες.
Το «EQUALL – Ίσες ευκαιρίες για όλες» εντάσσεται στο πλαίσιο του πολύπλευρου προγράμματος EQUALL της Τράπεζας Πειραιώς για μια κοινωνία ισότιμων ανθρώπων και περιλαμβάνει ως βασικούς του πυλώνες την ισότητα των φύλων, την υποστήριξη της νέας γενιάς και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Οι δράσεις του EQUALL στοχεύουν στην κατάργηση των έμφυλων διακρίσεων, των αποκλεισμών και στερεοτύπων, την εξάλειψη κάθε μορφής βίας, την ενδυνάμωση των γυναικών και των ευάλωτων ατόμων, καθώς και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης όλων των ανθρώπων στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την οικονομική ανεξαρτησία και προσωπική ανάπτυξη.

Το Κέντρο Διοτίμα είναι μια γυναικεία μη κερδοσκοπική οργάνωση εξειδικευμένη σε ζητήματα φύλου και ισότητας, που ιδρύθηκε το 1989. Όραμα του είναι η ανάδειξη και άρση των έμφυλων διακρίσεων και αποστολή του η ενδυνάμωση γυναικών και θηλυκοτήτων. Πυρήνας της δράσης του είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.