Κρι – Κρι: Διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ – Στις 30 Αυγούστου η καταβολή

Τη διανομή μικτού μερίσματος, ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή (6,6 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό), για τα κέρδη του 2022 αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της Κρι – Κρι.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε στις 24 Αυγούστου, ενώ δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 25η Αυγούστου (record date).

Η καταβολή των χρημάτων θα ξεκινήσει στις 30 Αυγούστου, μέσω της Τρ. Πειραιώς.

Παράλληλα, οι μέτοχοι ενέκριναν και τα εξής:

  • Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2022.
  • Υποβλήθηκε υπόψιν τη Γενικής Συνέλευσης η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022, η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/. Στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2022. Υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022, μη επιφέροντας η Γενική Συνέλευση κάποια ένσταση επί αυτής.
  • Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022, κατ’ άρθρο 108 Ν. 4548/2018, καθώς και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ’ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018
  • Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2023 οι εξής: ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ Στέργιος (ΑΜ ΣΟΕΛ 41691) ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΣΟΦΗΣ Ανδρέας (ΑΜ ΣΟΕΛ 47771) ως αναπληρωματικός, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORTON ΑΕ». Καθορίστηκε η αμοιβή τους σε €52.900 πλέον ΦΠΑ.
  • Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2022. Προεγκρίθηκαν οι συνολικές ανώτατες μεικτές αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2023, ύψους €100.000. Οι αμοιβές αυτές, δεν περιλαμβάνουν τις μεταβλητές αμοιβές ύψους €480.000 που θα προέλθουν από τη διανομή κερδών της χρήσης 2022.
  • Υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, όπως υποβλήθηκε στους παρισταμένους κ.κ. Μετόχους και είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/.
  • Υπερψηφίσθηκε η έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη αναφορά για την τήρηση των υποχρεώσεων τους για τη χρήση 2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. Σελ. 5 από 6 4706/2020 και η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporategovernance/.
  • Εγκρίθηκε η τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εντάσσοντας κριτήρια κατανόησης και διαχείρισης θεμάτων που αφορούν στο περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και τη διακυβέρνηση (ESG), καθώς και στόχους εκπροσώπησης ανά φύλο. Η τροποποιημένη Πολιτικής Καταλληλότητας είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/.
  • Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε, εφόσον απαιτηθεί για σκοπούς κάλυψης των όρων ίδιας συμμετοχής επί επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του Ν.4399/2016, να προχωρήσει στη δημιουργία ειδικού αποθεματικού, το οποίο θα προέρχεται από φορολογημένα κέρδη της Εταιρείας και δεν θα μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση επταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.