ΟΔΔΗΧ: Επανέκδοση 10ετών ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις 14 Νοεμβρίου

Έκτακτη Δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σκοπός της επανέκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτοκίου 1,75%, λήξης 18 Ιουνίου 2032, σε άυλη μορφή,  είναι η παροχή επιπλέον ρευστότητας στη συγκεκριμένη ομολογιακή έκδοση.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 200 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022. Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.μ.), τοπική ώρα, της 14ης Νοεμβρίου 2022 και οι οποίες ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή).

Για τα Ομόλογα δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.