Παπουτσάνης: Aύξηση 39,3% του κύκλου εργασιών το 9μηνο – Καθαρά κέρδη 3,6 εκατ. ευρώ

Αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 39,3% σημείωσε η Παπουτσάνης τους πρώτους εννέα μήνες του 2021. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 53,3 εκατ. ευρώ έναντι 38,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021. Σημαντική ανάπτυξη της τάξης του 55% παρουσιάσαν και οι εξαγωγές της εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας το 66% του κύκλου εργασιών. Ανήλθαν σε 34,9 εκατ. ευρώ έναντι 22,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2021.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας μείωση  κατά 10%. Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας μείωση  κατά 10%.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών αποδίδεται στη επανεκκίνηση της ξενοδοχειακής αγοράς, καθώς και στην ενίσχυση των πωλήσεων των ειδικών σαπωνομαζών και των παραγωγών για τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε συνδυασμό με αυξήσεις στις τιμές πώλησης. Σε αυτό το πλαίσιο, συγκρίνοντας το εννεάμηνο του 2022 με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 η αύξηση των πωλήσεων κατά 39,3% αποδίδεται κατά 22% περίπου σε αύξηση του όγκου πωλήσεων και κατά 17% σε αύξηση των τιμών πώλησης.  Οι αυξήσεις των τιμών πώλησης αφορούν κυρίως τις κατηγορίες ειδικών σαπωνομαζών και προϊόντων για τρίτους που επηρεάζονται πιο άμεσα από τις αυξήσεις των διαφόρων ελαίων και βοηθητικών υλών, ενώ στην κατηγορία των επωνύμων οι αυξήσεις ήταν πολύ μικρότερες.

Η αξία των εξαγωγών για την Παπουτσάνης παρουσίασε ανάπτυξη κατά 55% που αντιπροσωπεύει το 66% του συνολικού κύκλου εργασιών και ανήλθε σε 34,9 εκατ. ευρώ έναντι 22,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2021.

Όσον αφορά τη συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στα συνολικά μεγέθη, επισημαίνεται ότι το 16% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης, το 23% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 41% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 20% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Οι επιπτώσεις του πληθωρισμού

Το τρέχον εννεάμηνο για τους γνωστούς σε όλους λόγους χαρακτηρίζεται από πρωτοφανείς πληθωριστικές πιέσεις και όσον αφορά το κόστος πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας αλλά και ενέργειας – ηλεκτρικής και φυσικό αέριο.  Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας, κατά την τρέχουσα περίοδο η εταιρεία αντιμετώπισε αύξηση κόστους κατά περίπου 7,9 εκ. ευρώ, το οποίο και παρά την αύξηση στις τιμές πώλησης που προαναφέρθηκε δεν καλύφθηκε πλήρως.  Αντίστοιχα το ενεργειακό κόστος της περιόδου ακόμα και μετά τις κρατικές ενισχύσεις σε φυσικό αέριο και κυρίως ηλεκτρικό ρεύμα επιβαρύνθηκε κατά περίπου 1,4 εκ. ευρώ.

Τελικά τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη θετική επίδραση της ανάπτυξης του όγκου πωλήσεων οδήγησαν σε μικτό κέρδος για τον Όμιλο και την Εταιρεία ύψους 13,9 εκατ. ευρώ έναντι 13,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, βελτιωμένο κατά μόλις 6,5%.  Αντίστοιχα το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε και ανήλθε σε 26,1% έναντι 34,1% το εννεάμηνο του 2021.

Τα ενοποιημένα αλλά και σε επίπεδο Εταιρείας κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 6,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας μείωση  κατά 10%. Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας μείωση  κατά 10%.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενη, έκτακτη ζημία, όπως αυτή προέκυψε μετά την έκδοση της  διαιτητικής απόφασης σχετικά με τη διακοπή της συνεργασίας με την εταιρεία Ελγέκα Α.Ε., η οποία μέχρι το τέλος του 2020 διένεμε τα επώνυμα προϊόντα της εταιρίας στις μεγάλες αλυσίδες. Η Εταιρεία είχε ήδη προβεί σε σχετικές προβλέψεις κατά τις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις. Το ποσό που επιβάρυνε την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 384 χιλ. ευρώ χωρίς να αναμένονται άλλες επιβαρύνσεις.

Στα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2022, περιλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ καθώς και της 100% θυγατρικής της Γ. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΣΑΠΩΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΑΡΚΑΔΙ Μ.Α.Ε.) τα αποτελέσματα της οποίας ενοποιήθηκαν με αυτά της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. από την 01/09/2022 (ημερομηνία εξαγοράς 31/08/2022).

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

 Επώνυμα Προϊόντα

Η κατηγορία σε επίπεδο Ομίλου κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με το εννεάμηνο του 2021, παρά την πτωτική πορεία της συνολικής αγοράς του λιανεμπορίου και κυρίως της αγοράς αντισηπτικών προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022, οι κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Παπουτσάνης σημείωσαν συνολική πτώση σε αξία της τάξεως του 6,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στην κατηγορία των αντισηπτικών προϊόντων (-33,3%).  Εξαιρώντας το αντισηπτικό, η αξία καθαρών πωλήσεων των επώνυμων προϊόντων Παπουτσάνης παρουσιάζει αύξηση κατά 12,5% ταχύτερη από αυτήν της αγοράς και συνεπώς κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο.  Στην κατηγορία αυτή και από το μήνα Σεπτέμβριο περιλαμβάνονται πλέον και οι πωλήσεις του Brand Αρκάδι, με μικρή επίδραση στο συνολικό αποτέλεσμα. Το Αρκάδι δραστηριοποιείται κυρίως σε προϊόντα οικιακής φροντίδας και αποτελεί σημαντική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο των επώνυμων προϊόντων της Παπουτσάνης, που στοχεύει στην ενίσχυση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου και την επέκταση σε νέες κατηγορίες και αγορές.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα

Σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων κατά 195% σε σχέση με το 2021. Η κατηγορία αυτή την αντίστοιχη περσυνή περίοδο κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας. Φέτος οι σχετικές πωλήσεις ενισχύονται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, χάρη στη διεύρυνση του πελατολογίου καθώς και επέκταση υπαρχουσών συνεργασιών.

Προϊόντα Τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα)

Αύξηση πωλήσεων κατά 12% σε σχέση με το 2021. Η αύξηση προήλθε από την σημαντική περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρίες για την παραγωγή προϊόντων τους, την ανάπτυξη του πελατολογίου και τη συνεχή διεύρυνση της γκάμας προϊόντων που προσφέρει η Παπουτσάνης.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών

Σημειώθηκε αύξηση κατά 74% το 2022 στη συγκεκριμένη κατηγορία που αφορά κυρίως εξαγωγές. Η ανάπτυξη οφείλεται στην εδραίωση της εταιρίας ως ένας εκ των βασικότερων προμηθευτών ειδικών σαπωνομαζών στη διεθνή αγορά, τη διεύρυνση του πελατολογίου καθώς και τη συνεχή ενίσχυση της προσφερόμενης ποικιλίας προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το δεύτερο μισό του 2021 έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα μονάδα παραγωγής σαπωνόμαζας με αποτέλεσμα να διπλασιαστεί το παραγωγικό δυναμικό της Εταιρείας σε αυτά τα προϊόντα. Παράλληλα, η έναρξη διάθεσης των συνθετικών σαπωνομαζών, που αποτελούν εξειδικευμένα και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την κατηγορία.

Επιχειρηματική Προοπτική

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2022, παρά το συνεχώς επιδεινούμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον λόγω κόστους και διαθεσιμότητας πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, κόστους ενέργειας και μεταφορικών, των συνεχιζόμενων προβλημάτων λόγω COVID και του πολέμου στην Ουκρανία, η Εταιρεία συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία.

Συνεπώς, αφενός αναγνωρίζοντας τις πρωτοφανείς πληθωριστικές πιέσεις, που οδηγούν σε συνεχή αύξηση του παραγωγικού κόστους αλλά και τη συνεχώς αυξανόμενη πίεση στη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η εταιρεία διατηρεί τη βέλτιστη ισορροπία με στόχο να εξασφαλίσει μεσοπρόθεσμα την ισχυρή αναπτυξιακή αλλά και βιώσιμη πορεία της.

Ωστόσο για το τελευταίο τρίμηνο του 2022 αλλά και για το επόμενο έτος, τουλάχιστον με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν διαφαίνονται στην αγορά θετικές εξελίξεις που θα αναστρέψουν την τρέχουσα εικόνα των πληθωριστικών πιέσεων στα κόστη υλών και ενέργειας.  Έτσι, μετά από την επιβάρυνση  του κόστους υλών και υλικών συσκευασίας που εκτιμάται σε 10 εκατ. Ευρώ για το σύνολο του 2022 σε σχέση με το 2021 προβλέπουμε και για το έτος 2023 μια επιπλέον αύξηση της τάξης των 2,5 – 3,0 εκ.  Σε αυτό το αντίξοο περιβάλλον, στόχος της Εταιρείας είναι η επίτευξη ικανοποιητικών οικονομικών αποτελεσμάτων μέσω λελογισμένων αυξήσεων στις τιμές πώλησης, όπου αυτό είναι απαραίτητο, και κυρίως με παράλληλη σημαντική βελτίωση του κόστους παραγωγής χάρη στην πλήρη λειτουργικότητα των σημαντικών επενδύσεων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια και έχουν πλέον πρακτικά ολοκληρωθεί.

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, δήλωσε σχετικά: «Παρά τις αντίξοες συνθήκες στην ελληνική και διεθνή αγορά, κατά το εννεάμηνο 2022 πετύχαμε σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών αλλά και στις εξαγωγές. Η επανεκκίνηση του ξενοδοχειακού κλάδου, η συνέχιση και επέκταση των διεθνών συνεργασιών μας με πολυεθνικές εταιρίες, η απόκτηση της σαπωνοποιίας Αρκάδι και η συνεπαγόμενη επέκταση σε νέες προϊοντικές κατηγορίες, αλλά προπάντων η σταθερή υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής μας με άξονες τη σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής και διακίνησης και τις επενδύσεις της τελευταίας τριετίας, τις οποίες εγκαίρως σχεδιάσαμε και πλέον ολοκληρώνουμε, αποτελούν θετικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας μας».