Τροπολογία παράτασης της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ

Τροπολογία με την οποία προτείνεται η παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» που συζητείται στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, με τον νόμο 4664/2020 η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ» τέθηκε σε ειδική διαχείριση.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.10 του ν.4664/2020 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αν εντός 40 μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών της παρ. 7 του ίδιου νόμου δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας ΛΑΡΚΟ (ως λογιστική αξία), τότε η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης εκπνέει στις 7.2.2024, το διάστημα όμως των σχεδόν 2 μηνών που απομένει δεν επαρκεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης του ενεργητικού της εταιρείας.

Για τον λόγο αυτό με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης στους πενήντα δύο (52) μήνες από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας, δηλαδή μέχρι τις 8.2.2025 προκειμένου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο παράλληλων διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργήθηκαν από την Ειδική Διαχείριση και από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), να διατεθούν τα περιουσιακά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ και του Ελληνικού Δημοσίου στον επιτυχόντα επενδυτή προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η παράταση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα ακόλουθα: (α) η υπογραφή αφενός της σύμβασης μεταβίβασης μεταξύ της ειδικής διαχείρισης και του επιτυχόντα επενδυτή μετά την πλήρωση των αιρέσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή, λ.χ. εγκρίσεις των αρμοδίων ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών, (β) η υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και επιτυχόντος επενδυτή στο διαγωνισμό που διεξήγαγε το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, και η συντήρηση του Συγκροτήματος Εργοστασίου Λαρύμνης, μέχρι την εγκατάσταση του επενδυτή, (γ) η ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων και η ικανοποίηση των πιστωτών μέσω του οριστικού πίνακα κατάταξης.

Επίσης, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η διατήρηση του ενεργητικού της ανώνυμης εταιρείας ΛΑΡΚΟ που τελεί υπό ειδική διαχείριση του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων στον επιτυχόντα επενδυτή του διαγωνισμού.

Με δεδομένο ότι απαιτείται πρόσθετος χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταβίβασης του ενεργητικού της εταιρείας καθώς έχει ασκηθεί προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης της Ειδικής Διαχείρισης της εταιρείας, με την οποία ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής, κρίνεται αναγκαία η παράταση της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με τους πρώην εργαζόμενους της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας μέχρι την 31η.12.2024.

Η υπό ειδική διαχείριση εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη και συντήρηση του ενεργητικού της εταιρείας και για τον λόγο αυτό κρίνεται επιβεβλημένη η παράταση της δυνατότητας του ειδικού διαχειριστή να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, – λόγω της ανεπάρκειας οικονομικών πόρων πρέπει να εξασφαλιστεί η καταβολή της μισθοδοσίας στο απασχολούμενο προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προκειμένου να γίνει ομαλά και απρόσκοπτα η μεταβίβαση στον επενδυτή.

Επίσης, προβλέπεται ρητά ότι δεδομένης της υπαγωγής της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης και της ορισμένης, βάσει του ανωτέρω νόμου, χρονικής διάρκειάς της, οι σχετικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή και η ανανέωση αυτών δεν δύνανται να θεωρηθούν ως μια ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3986/2011.

Την τροπολογία υπογράφουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ιω. Σαρακιώτης, Γιώτα Πούλου, Σ. Κεδίκογλου, Κ. Βέττα, Ν. Παππάς, Γ. Γαβρήλος και Μ. Ζαμπάρας.