Χρ. Σταϊκούρας: Πυλώνας της ανάπτυξης η ελληνική κεφαλαιαγορά

«Η ενδυνάμωση της αξιοπιστίας και η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς κεφαλαίων, αποτελούν ισχυρό καταλύτη της αναπτυξιακής διαδικασίας στη χώρα μας, διασφαλίζοντας την προσέλκυση περισσότερων επενδυτικών κεφαλαίων, με προοπτική την ανάδειξη της Ελλάδας σε χρηματοπιστωτικό κέντρο περιφερειακής εμβέλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, απευθύνοντας σήμερα χαιρετισμό στην εκδήλωση του Υπουργείου στην 86η ΔΕΘ, με θέμα: «Ελληνική Κεφαλαιαγορά».

Ο κ. Σταικούρας αναφέρθηκε στις δράσεις και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του πλαισίου λειτουργίας της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, τονίζοντας μεταξύ των άλλων:

  • Αναμορφώσαμε, ενισχύσαμε και εκσυγχρονίσαμε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών, με τη νομοθέτηση ενός πλαισίου που, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην εμπέδωση ορθών και αποτελεσματικών πρακτικών διακυβέρνησης από τις εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες. Παράλληλα, υπήρξε προσαρμογή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.
  • Νομοθετήσαμε τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέσω της οργανωτικής της αναδιάρθρωσης, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες διεθνείς συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς. Ταυτόχρονα, έχει δρομολογηθεί έργο ψηφιακής μεταρρύθμισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με χρονικό ορίζοντα το έτος 2025, και με χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία μιας ψηφιακής υποδομής, με σκοπό την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και της κυβερνοασφάλειας. Έργο που θα συντελέσει ενεργά στην αποτελεσματική λειτουργία της Εποπτικής Αρχής.
  • Νομοθετήσαμε την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Μέσω του συγκεκριμένου Νόμου μεταρρυθμίζεται η λειτουργία, η δομή, η οργάνωση και η διοίκηση του «Συνεγγυητικού». Στόχος του αποτελεί η παροχή της δυνατότητας στο «Συνεγγυητικό» να συμβαδίσει με τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στο πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και την αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, δρώντας σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο και πολυπλοκότερο φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων.
  • Αναλαμβάνουμε δράσεις για τη βελτίωση του επιπέδου του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Ελλάδα. Έχουμε λάβει τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διαμορφώσουμε Εθνική Στρατηγική Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα είναι η ουσιαστική αύξηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των πολιτών, αλλά και η ενίσχυση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στην Κεφαλαιαγορά.

«Πέρα των ανωτέρω δράσεων και νομοθετικών πρωτοβουλιών, το Υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί και μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, τη διαμόρφωση «Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς» είπε ο υπουργός και πρόσθεσε: Στο πλαίσιο αυτής τη στρατηγικής, έχουμε ήδη λάβει τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την προώθηση στοχευμένων ενεργειών και νομοθετικών πρωτοβουλιών για την ουσιαστική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εγχώριας Κεφαλαιαγοράς. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, και υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έχει θέσει τις ακόλουθες βασικές προτεραιότητες:

  • Ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών και βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης.
  • Θέσπιση κινήτρων για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) και των κριτηρίων περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) των επιχειρήσεων.
  • Θέσπιση φορολογικών κινήτρων.
  • Απλοποίηση και ψηφιοποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Θέσπιση περαιτέρω κινήτρων για ενίσχυση της ζήτησης στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
  • Προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων, το Υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις έως το τέλος του έτους, κατόπιν περαιτέρω διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος, την ΕΛΤΕ, το Χρηματιστήριο Αθηνών, τα συναρμόδια Υπουργεία και, φυσικά, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.