Όμιλος Quest: Καθαρά κέρδη 32,2 εκατ. στο εννεάμηνο – Aύξηση πωλήσεων 11,8%

Τα βασικά χρηματοοικονομικά της μεγέθη για το εννεάμηνο του 2023 ανακοίνωσε ο Όμιλος Quest, παρουσιάζοντας καθαρά κέρδη ύψους 32,3 εκατομμυρίων ευρώ, κατά τι μειωμένα από τα 32,4 εκατομύρια που σημείωσε στο αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Ειδικότερα, η ετιαρεία αναφέρει:

«Ο Όμιλος Quest κατά το εννεάμηνο του 2023 επέτυχε πωλήσεις €827 εκ., κέρδη EBITDA €59,8 εκ. κέρδη προ φόρων €41,4 εκ. και κέρδη μετά από φόρους €32,2 εκ..
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,8%, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κατά 9,6%, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) μειώθηκαν κατά -2,7%, ενώ τα καθαρά κέρδη (ΕAΤ) μειώθηκαν κατά -0,9%. Σημειώνεται ότι τα ποσά του εννεάμηνου 2022 περιείχαν κεφαλαιακά κέρδη €1,3 εκ. από την πώληση μειοψηφικών συμμετοχών και έκτακτα ανόργανα έσοδα €1,2 εκ.. Εξαιρώντας τα εν λόγω έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα, τα κέρδη προ φόρων στο εννεάμηνο 2023 είναι βελτιωμένα κατά περίπου 3% σε σχέση με τα προσαρμοσμένα πέρυσι.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Capturequest1.JPG

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια – ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €23,8 εκ. έναντι καθαρής δανειακής θέσης €28 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και καθαρών ταμειακών διαθεσίμων €28,7 εκ. στις 31/12/2022. Η μεταβολή από τις 31/12/2022, οφείλεται κυρίως στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, στη διανομή μερίσματος ύψους € 21,3 εκ. και στις νέες επενδύσεις.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2023 ανά δραστηριότητα:

➢ Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest, Γ.Ε. Δημητρίου (ΓΕΔ), FoQus, Έπαφος).
Κατά το εννεάμηνο του 2023 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+12,5%), ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν (-7%) σε σχέση με το εννεάμηνο του 2022, κυρίως λόγω των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων ως αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης του επιτοκίου βάσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργική κερδοφορία EBITDA της δραστηριότητας αυξήθηκε διψήφια (+21,6%) κυρίως λόγω και της συνεισφοράς της ΓΕΔ στα αποτελέσματα του 2023.

➢ Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi).
Κατά το εννεάμηνο του 2023 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+15%), και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 7,8%. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Περίπου το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

➢ Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier).
Στο εννεάμηνο του 2023 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+6,1%), η οποία συνοδεύτηκε από αύξηση των κερδών προ φόρων (+3,6%). Ο ρυθμός ανάπτυξης της δραστηριότητας αυτής ακολουθεί την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα αποτελέσματα του 2023 επηρεάστηκαν αρνητικά από έκτακτα κυρίως μεταφορικά έξοδα οφειλόμενα στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου στην κεντρική Ελλάδα.

➢ Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy).
Κατά το εννεάμηνο του 2023 οι πωλήσεις της εταιρείας ήταν μειωμένες (-5,1%) λόγω της μειωμένης ηλιοφάνειας, ενώ τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά -2,2%.
Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών
Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2023 ανήλθαν σε €12,1 εκ. σε σχέση με €15,4 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, από τα οποία τα €10,8 εκ. αντιστοιχούν σε μερίσματα από θυγατρικές της. Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη €10,3 εκ. έναντι κερδών €13,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Προοπτικές για το σύνολο του 2023

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου στο σύνολο του έτους, προβλέπονται τα εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα: Εκτιμάται αύξηση των εσόδων σε σχέση με το 2022. Ειδικότερα, αναμένεται αύξηση των μεριδίων αγοράς και ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων, όπως ο τομέας του κλιματισμού. Επιπλέον οι εταιρείες επεκτείνονται στο εξωτερικό, αλλά η κερδοφορία προ φόρων πιέζεται, κυρίως λόγω των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων (αύξηση του Euribor) και δευτερευόντως των αποσβέσεων.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: Εκτιμάται ανάπτυξη των εσόδων και της κερδοφορίας σε σχέση με το 2022 (στους ίδιους περίπου ρυθμούς με το εννεάμηνο), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό λόγω της έναρξης υλοποίησης των μεγάλων έργων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και έργων στον τραπεζικό κλάδο στο εξωτερικό.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Εκτιμάται συνέχιση της ανάπτυξης του εννεάμηνου σε έσοδα και κερδοφορία σε σχέση με το 2022, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Εκτιμάται ελαφρά βελτίωση της πορείας του εννεαμήνου και περίπου ίδια ή ελαφρά χαμηλότερα μεγέθη σε σχέση με το 2022.
Συμπερασματικά για το σύνολο του 2023, εκτιμάται αύξηση στα έσοδα και στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) αντίστοιχη αυτής του εννεαμήνου. Τα κέρδη προ φόρων θα κυμανθούν κοντά στα περυσινά επίπεδα λόγω της αύξησης των επιτοκίων και των αυξημένων αποσβέσεων. Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή εμπορική και χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις παρουσιασθούν. H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης άνω των €200 εκ.»

Capturequestt2.JPG