10 προτάσεις για βελτίωση/ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της εταιρείας ΕΥ Ελλάδος και υποψήφιος στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (με τον συνδυασμό του Κωνσταντίνου Κόλλια) Στέφανος Μήτσιος, παρουσίασε πρόσφατα στοιχεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που κατά βάση είναι οικογενειακές. Αναφέρθηκε στο ρόλο που έχουν στην ελληνική οικονομία, τις παθογένειές τους, πόσο σημαντική είναι η συμβολή τους στην επανεκκίνησή της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και υπογράμμισε την ανάγκη υιοθέτησης νέου αναπτυξιακού μοντέλου, εστιάζοντας σε 10 τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας τους.

Ο κ. Στέφανος Μήτσιος κατά την παρουσίασή των στοιχείων των μικρομεσαίων/οικογενειακών επιχειρήσεων.


Σύμφωνα με τον Μήτσιο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκ των οποίων η μεγάλη πλειονότητα 80% είναι οικογενειακές έχουν τα εξής χαρακτηριστικά στη δομή της ελληνικής οικονομίας:

 • Αποτελούν το 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων
 • Απασχολούν το 87% του εργατικού δυναμικού
 • Συνεισφέρουν σε προστιθέμενη αξία το 22% του ΑΕΠ της χώρας.

Σχετικά με τις παθογένειες τις κατέταξε σε τρεις βασικές κατηγορίες:

1. Εσωστρέφεια

 • Η Ελλάδα έχει παραδοσιακά έντονα ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο. Ο λόγος εξαγωγών προς ΑΕΠ είναι στη χώρας μας 36,1% όταν στην Ιρλανδία είναι 122,3%, στο Βέλγο 87,9%, στην Ουγγαρία 86,5%, στην Τσεχία 78,4%.
 • Παρά τη μείωση του κόστους εργασίας στα χρόνια της κρίσης, δεν αυξήθηκε το μερίδιο της Ελλάδας στο διεθνές εμπόριο. Οι ελληνικές εξαγωγές ως ποσοστό των παγκόμσιων εξαγωγών είναι 0,18% όσο περίπου ήταν πριν την κρίση (0,19% το 2018).
 • Οι ελληνικές εξαγωγές στο σύνολό τους δημιουργούν χαμηλή προστιθέμενη αξία, έχουν χαμηλό τεχνολογικό περιεχόμενο, έχουν μικρή συμμετοχή στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, δεν είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές.

2. Χαμηλή ανταγωνιστικότητα

Η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας παραμένει χαμηλή. Στη σχετική κατάταξη που παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ η Ελλάδα βρίσκεται στην 59η θέση, κάτω από την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

3. Κατακερματισμός

 • Υψηλή συμμετοχή των πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλή παραγωγικότητα. Το 96,9% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις έναντι 93% στην ΕΕ. Τα νούμερα δεν απέχουν πολύ αλλά η παραγωγικότητα των πολύ μικρών επχιειρήσεων στην Ελλάδα είναι μόλις στο 40% των αντίστοιχων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούν το 2,7% του συνόλου και με παραγωγικότητα στο 65% της παραγωγικότητας των αντίστοιχων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεσαίες αποτελούν μόλις το 0,4% με παραγωγικότητα στο 75% των αντίστοιχων επιχειρήσεων της ΕΕ.
 • Οι μικρές επιχειρήσεις είναι από τη φύση του λιγότερο ανταγωνιστικές και πιο εσωστρεφείς:

-το 85% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων καλύπτουν το 28% των εξαγωγών.

-το 1,6% των εξαγωγικών επιχειρήσεων καλύπτουν το 50% των εξαγωγών και

-οι 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις καλύπτουν το 25,9% των εξαγωγών.

Οι 10 προτάσεις

Σχετικά με το πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα βελτιώσουν τη λειτουργία τους, τις δομές τους, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν πιο αποτελεσματικά έδωσε συνοπτικά 10 συγκεκριμένες κατευθύνσεις:

 1. Μεγέθυνση για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας
 2. Υιοθέτηση εξαγωγικής κουλτούρας
 3. Επιλογή της κατάλληλης αναπτυξιακής στρατηγικής
 4. Συνεργασίες και συμμετοχή στο διασυνοριακό εμπόριο
 5. Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και καινοτομία
 6. Εταιρική διακυβέρνηση
 7. Σχεδιασμός Διαδοχής
 8. Επαρκής οργάνωση των οικονομικών και φορολογικών υπηρεσιών
 9. Επαρκής πληροφόρηση για θέματα ευθυνών
 10. Στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό και εκπαίδευση του υφιστάμενου