2 εκατ. θα πληρώσει το ΙΑΣΩ για παροχή υπηρεσιών στο μέτοχο

Το ποσό των 2 εκατ. ευρώ ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΙΑΣΩ να πληρώσει στον μέτοχό της «OAKTREE EUROPEAN PRINCIPAL FUND IV, LTD» για δύο συμβάσεις παροχής χρηματοοικονομικων υπηρεσιών:

α) Σύμβαση Υπηρεσιών που καλύπτει τις υπηρεσίες που η Εταιρία έλαβε και θα λάβει στο πλαίσιο της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού δανεισμού του ομίλου της Εταιρίας και της προετοιμασίας και παρακολούθησης του 5ετούς επιχειρηματικού σχεδίου. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, η Εταιρία θα καταβάλλει συνολικά το ποσό των €1.500.000 (πλέον ΦΠΑ, εφόσον τυγχάνει εφαρμογής).

Για την χορήγηση άδειας για την παραπάνω συναλλαγή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έλαβε υπόψη του την από 20.12.2019 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου από την οποία προκύπτει ότι η ανωτέρω συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρία και τους μετόχους της που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

β) Σύμβαση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που καλύπτει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες ανθρωπίνου δυναμικού, μάρκετινγκ, διαχείρισης διαθεσίμων και των υποδομών της Εταιρίας. Η σύμβαση έχει αόριστη διάρκεια και η Εταιρία θα καταβάλλει το ποσό των €500.000 (πλέον ΦΠΑ, εφόσον τυγχάνει εφαρμογής) ετησίως.

Για την χορήγηση άδειας για την παραπάνω συναλλαγή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έλαβε υπόψη του την από 20.12.2019 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου από την οποία προκύπτει ότι η ανωτέρω συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρία και τους μετόχους της που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Η εταιρία με την επωνυμία OAKTREE EUROPEAN PRINCIPAL FUND IV, LTD, ανήκει στον όμιλο της OAKTREE και είναι απώτερη μητρική εταιρία της μητρικής της Εταιρίας, OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.

Το από 24.12.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις και διαδικασίες του Ν. 4548/2018.