Πάγιο Ενεργητικό

Το εργοστάσιο (πάγιες εγκαταστάσεις) της Coca Cola στο Σχηματάρι.

Το πάγιο ενεργητικό συνήθως αποτελείται από γήπεδα, κτίρια, εργοστάσια, μηχανολογικό εξοπλισμό, έπιπλα και σκεύη, καθώς επίσης και μεταφορικά μέσα. Πρόκειται για στοιχεία του ενεργητικού που συνήθως χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης. Το πάγιο ενεργητικό μιας εταιρείας, εκτός όμως από τα γήπεδα ή τα οικόπεδα, υφίσταται κατά τη χρήση του κάποια φθορά, έτσι ώστε στο μέλλον να απαιτηθεί η αντικατάστασή τους. Συνεπώς κάθε έτος η αξία τους φθίνει. Από τον νόμο έχει ορισθεί το ποσοστό εκείνο σύμφωνα με το οποίο κάθε στοιχείο του παγίου ενεργητικού θα φθίνει. Το ποσοστό αυτό ονομάζεται απόσβεση. Ετσι στον ισολογισμό εμφανίζεται η αξία κτήσης των παγίων στοιχείων, από την οποία αφαιρούνται οι συσσωρευμένες αποσβέσεις (άθροισμα αποσβέσεων κάθε έτους), με αποτέλεσμα να προκύπτει η καθαρή αξία των παγίων στοιχείων.

Πάγιο Ενεργητικό

4,000,000

Γήπεδα-Οικόπεδα

2,500,000

Κτίρια

5,000,000

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

1,800,000

Επιπλα-Σκεύη-Μεταφορικά Μέσα

1,700,000

Αποσβέσεις

7,000,000