Για ποιούς λόγους μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντάσσονται στην Κατηγορία της Επιτήρησης

Στην Κατηγορία Επιτήρησης εντάσσονται μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εφόσον συντρέχει ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Ο εκδότης έχει συνολικά αρνητικά ίδια κεφάλαια.
β) Οι ζημίες του εκδότη κατά την χρήση είναι μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων και ο εκδότης δεν έχει δεσμευθεί (ενδεικτικά, προχωρώντας σε πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή σε άλλη δεσμευτική ενέργεια) ότι θα ολοκληρώσει εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, που δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης της επόμενης από την εξεταζόμενη οικονομικής χρήσης του εκδότη, συγκεκριμένες ενέργειες από τις οποίες θα προκύπτει, με αιτιολογημένο από τον εκδότη τρόπο, η μη πλήρωση ή η άρση του κριτηρίου. Στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές δεν υλοποιηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, και εφόσον εξακολουθεί να συντρέχει η
πλήρωση του κριτηρίου, οι μετοχές εντάσσονται στην Κατηγορία Επιτήρησης, άμεσα, εκτός της ετήσιας τακτικής αναθεώρησης.
γ) Ο εκδότης έχει σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.
δ) Έχει κατατεθεί αίτηση για την υπαγωγή του εκδότη σε προ–πτωχευτική διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ε) Βάσει ανακοινώσεων ή γεγονότων δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ή αβεβαιότητα ως προς το αν ο εκδότης μπορεί να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

2) Η εξέταση των κριτηρίων των περιπτώσεων (α), (β) και (γ)της προηγούμενης παραγράφου γίνεται βάσει των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και σε περίπτωση που δεν συντάσσονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, βάσει των  μητρικών οικονομικών καταστάσεων. Ως αποτελέσματα χρήσεως λαμβάνονται τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής ή σε περίπτωση μη  σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων τα  αποτελέσματα μετά από φόρους. Ως ίδια κεφάλαια για τις εταιρίες που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, νοούνται το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μετά από αιτιολογημένη αίτηση του εκδότη, από τα αποτελέσματα χρήσεως μπορεί να εξαιρούνται, για το σκοπό πλήρωσης του κριτηρίου της περίπτωσης (β) της προηγούμενης παραγράφου, ζημίες που οφείλονται σε έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα, όπως αυτά εξειδικεύονται με την Απόφαση της παραγράφου 9 124.

3) Στις περιπτώσεις έμμεσης εισαγωγής μη εισηγμένης εταιρίας της παραγράφου 3.1.7.1. οι μετοχές της εισηγμένης θα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης από τη δημοσιοποίηση της μη πλήρωσης των προϋποθέσεων εισαγωγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.7.2, μέχρι τη δημοσιοποίηση της λήψης απόφασης για την υλοποίηση της εταιρικής πράξης που επιφέρει την έμμεση εισαγωγή, από το αρμόδιο εταιρικό όργανο, ή της υλοποίησής της, εφόσον δεν απαιτείται άλλη απόφαση εταιρικού οργάνου, κατά περίπτωση. Εφόσον μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού, διαπιστωθεί ότι παραμένει η μη πλήρωση των προϋποθέσεων εισαγωγής, οι κινητές αξίες του εκδότη θα τίθενται σε αναστολή.

4) Στις περιπτώσεις εισηγμένης που αποφασίζει τη δραστηριοποίηση της σε κλάδο για τον οποίο έχουν θεσπιστεί ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής στην Αγορά Αξιών ή εισηγμένης που αποφασίζει τη δραστηριοποίηση της σε κλάδο για τον οποίο  απαιτείται η απόκτηση ειδικών, διοικητικής ή άλλης φύσης, αδειών, οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης μέχρι την απόκτηση των αδειών ή την πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων, κατά περίπτωση.

5) Στην Κατηγορία Επιτήρησης υπάγονται μετοχές εκδοτών, οι οποίοι παραβαίνουν καθ’ υποτροπή τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στις Ενότητες 4 και 5, καθώς και στην περίπτωση επαναδιαπραγμάτευσης μετά από άρση της αναστολής σύμφωνα με την §5.4. Στην περίπτωση αυτή, οι μετοχές του εκδότη εντάσσονται στην Κατηγορία Επιτήρησης για έναν (1) μήνα. Στην συνέχεια, εξετάζονται με βάση τα κριτήρια της Τακτικής Αναθεώρησης, προκειμένου να κριθεί η μεταφορά τους ή μη στη Γενική κατηγορία.

6) Στην Κατηγορία Επιτήρησης εντάσσονται μετοχές εκδοτών  εφόσον διαπιστωθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
α) ασαφείς ή αρνητικές διατυπώσεις στο πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή, β) ελλείψεις στις περιοδικές ή ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ελλιπής ή εσφαλμένη εφαρμογή των υποχρεώσεων κατάρτισης ή δημοσιοποίησης της ετήσιας ή εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης ή των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, γ) μη συμμόρφωση των εκδοτών προς τη νομοθεσία για την εταιρική διακυβέρνηση ή ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων κατά την εφαρμογή της.

7) Η ένταξη στην Κατηγορία Επιτήρησης μετά από διαπίστωση των σχετικών λόγων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή μετά από αίτημά της, πραγματοποιείται από το Χ.Α. την επόμενη συνεδρίαση από την γνωστοποίηση στο Χ.Α της παραπάνω διαπίστωσης ή αιτήματος. Το Δ.Σ. του Χ.Α. ενημερώνεται για την ένταξη αυτή στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.

8) Κατά τη διαμόρφωση της κρίσης του για την υπαγωγή ή μη στην Κατηγορία Επιτήρησης, το Χ.Α. μπορεί να συνεκτιμά στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί από την εκδότη και τα οποία αιτιολογούν επαρκώς την πλήρωση ή μη των κριτηρίων ένταξης.

9) Για τη μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης μετοχών εκδοτών, οι οποίοι υπόκεινται κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους σε ειδική εποπτεία από Αρμόδια Αρχή, λαμβάνονται επιπλέον υπόψη πληροφορίες ή απόψεις που έχουν γνωστοποιηθεί προς το Χ.Α. από την εν λόγω Αρχή. Σε περίπτωση παράλειψης της Αρμόδιας Αρχής να ανταποκριθεί σε αίτημα του Χ.Α. για γνωστοποίηση των ανωτέρω πληροφοριών ή απόψεων, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το Χ.Α. μπορεί να εντάσσει τις μετοχές του εκδότη στην Κατηγορία Επιτήρησης και χωρίς τη συνδρομή της εν λόγω Αρχής.

10) Το Χ.Α. μπορεί με Απόφασή του να εξειδικεύει τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων ένταξης στην Κατηγορία Επιτήρησης ή εξόδου από αυτήν.