ΑΑΔΕ: Δίνει φορολογική ενημερότητα σε προγενέστερο χρόνο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Μια σημαντική και καινοτόμο απόφαση, που διορθώνει μια στρέβλωση του παρελθόντος, υπέγραψε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Η απόφαση προβλέπει ότι, ειδικά για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, είναι δυνατόν μια επιχείρηση να ζητά ενημερότητα για συγκεκριμένη ημερομηνία σε προγενέστερο χρόνο και μέχρι τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης.

Προϋπόθεση είναι η επιχείρηση, που τη ζητά, να είναι ενήμερη και κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης αυτής.

Πώς χορηγείται

Η ενημερότητα χορηγείται από τη ΔΟΥ, μετά από σχετικό αίτημα, το οποίο μπορεί να υποβληθεί ταχυδρομικά ή με mail.

Κοινοποιείται στη θυρίδα της επιχείρησης στο myTAXISnet και επέχει θέση πρωτοτύπου. Η εγκυρότητα ελέγχεται στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ. Η απόφαση ισχύει από τις 11 Ιανουαρίου του 2021.

Τι συμβαίνει σήμερα

Η ενημερότητα χορηγείται μόνο για την ημέρα υποβολής της αίτησης, με ισχύ για το μέλλον. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην πράξη, όταν – για λόγους ανωτέρας βίας – δεν ήταν εφικτό να ζητηθεί αλλά ούτε και να χορηγηθεί ενημερότητα για τη συγκεκριμένη ημέρα, που χρειάζεται για τη συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Τα προβλήματα επιτάθηκαν με την πανδημία, με αποτέλεσμα αρκετές επιχειρήσεις να έχουν αδυναμία συμμετοχής σε διαγωνισμούς.

Τι αλλάζει

Πλέον, οι επιχειρήσεις δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς για το λόγο αυτό, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται και το δημόσιο συμφέρον, καθώς, για να χορηγηθεί η ενημερότητα αυτή, η επιχείρηση, εκτός από την ημέρα για την οποία ζητά αποδεικτικό ενημερότητας (σε προγενέστερο χρόνο και μέχρι 3 μήνες), πρέπει επίσης να είναι ενήμερη και κατά την ημέρα που υποβάλλει την αίτηση, όπως ισχύει για τις υπόλοιπες ενημερότητες.

Πρωτότυπες όλες οι ενημερότητες

Να σημειωθεί ότι στην ίδια απόφαση προβλέπεται ρητά ότι όλες οι ενημερότητες, που κοινοποιούνται στη θυρίδα του πολίτη στο myTAXISnet, επέχουν θέση πρωτοτύπου. Λύνεται έτσι ένα σημαντικό πρόβλημα άρνησης παραλαβής των αντιγράφων των ενημεροτήτων, παρά το γεγονός ότι έφεραν ψηφιακή υπογραφή