ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στο 0,05% οι ίδιες μετοχές

Στο 0,05% διαμορφώνεται το ποσοστό ιδίων μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.
Ειδικότερα, η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η “Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 23.03.2020, η Εταιρεία προέβη σε αγορά 15.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,7954 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 26.930,71 ευρώ, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών “ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ”, σε εκτέλεση της από 12.7.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (Θέμα 6ο ).
Μετά τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 115.341 ίδιες μετοχές (ποσοστό 0,05% επί του συνόλου των 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών).
Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.