Αυτά είναι καλά νέα για θεσμικούς επενδυτές

Αν και οι λέξεις «θεσμικοί επενδυτές» έχουν χάσει την έννοιά τους στην Ελλάδα αφού ο θεσμός υποβαθμίστηκε σταθερά τα τελευταία 15 χρόνια – όταν οι μεγάλες εταιρείες επενδύσεων απορροφήθηκαν από τις τράπεζες στα μέσα της δεκαετίας του 2000 ενώ στη συνέχεια και στη διάρκεια της ελληνικής οικονομίας τα αμοιβαία κεφάλαια συρρικνώθηκαν και οι φορείς συλλογικών επενδύσεων υπερφορολογήθηκαν – μετά από όλα αυτά υπάρχει ένα καλό νέο.

Στο φορολογικό νομοσχέδιο μεταξύ των άλλων ρυθμίσεων που δεν ικανοποίησαν τους φορολογουμένους, υπάρχουν και ρυθμίσεις που μειώνουν τους φόρους επί του ενεργητικού όλων των μορφών συλλογικών επενδύσεων, που είχαν υπέρμετρα αυξηθεί το 2016. Ακόμα και στις περιπτώσεις που αριθμητικά δεν μειώνεται, στην πράξη μειώνεται γιατί αφενός έχει

υποχωρήσει το επιτόκιο βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος αφετέρου καταργείται το ελάχιστο όριο του φόρου. Αυτό σημαίνει ότι ο θεσμός των συλλογικών επενδύσεων γίνεται ελκυστικότερος για τους θεσμικούς επενδυτές και τους μικρομετόχους αφού λιγότερα υπό διαχείριση κεφάλαια θα πηγαίνουν στο δημόσιο ταμείο και θα μένουν στην αγορά:

Συγκεκριμένα:

Στο Άρθρο 35 τροποποιείται το άρθρο 31 ν.2778/1999 για τον τρόπο φορολόγη

σης των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΠ). Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υποχρεούνται σε καταβολή φόρου επί του ενεργητικού του με συντελεστή 10% επί επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) προσαυξανομένου κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Αυτό σημαίνει ότι οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας θα πληρώσουν φόρο περίπου 0,10%, αφού το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι μεδέν τοις εκατό (0%) ενώ σήμερα ο σχετικός φόρος είναι 0,75% και ισχύει από τον Ιούνιο του 2016. Πάντως παραμένει ο φόρος να υπολογίζεται όχι μόνο επί της αξίας των ακινήτων αλλά και των διαθεσίμων των εταιρειών, κάτι το οποίο θα πρέπει να καταργηθεί.

Επίσης, για τις ΑΕΕΑΠ παραμένει η καταβολή βασικού και συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ που ισούται με πέντε και μισό τοις χιλίοις (0,55%). Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα καταργήσει τον συμπληρωματικό φόρο.

Στο άρθρο 36 του φορολογικού νομοσχεδίου υπάρχει αντίστοιχη διάταξη για τον τρόπο φορολόγησης των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων. Προς το παρόν δεν έχουν συσταθεί στην ελληνική αγορά αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων.

Στο άρθρο 37 υπάρχει η αντίστοιχη διάταξη για τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου με τον φόρο να διαμορφώνεται στα ίδια επιπεδα (10% επί του εκάστοτε επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν μία ποσοστιαία μονάδα).

Στο άρθρο 38 τροποποιείται ο τρόπος φορολόγησης των λοιπών ΟΣΕΚΑ (αμοιβαίων κεφαλαίων κλπ). Ουσιαστικές αλλαγές δεν υπάρχουν αλλά καταργείται το ελάχιστο όριο. Συγκεκριμένα ο συντελεστής φόρου παραμένει 10% και υπολογίζεται βάσει του επιτοκίου αναφοράς (το οποίο είναι 0%) με τις εξής προσαυξήσεις:

α) για ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς χωρίς προσαύξηση,

β) για ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ, η προσαύξηση είναι 0,25%,

γ) για μικτούς ΟΣΕΚΑ, προσαύξηση 0,5%,

δ) για μετοχικούς ΟΣΕΚΑ και για κάθε άλλη κατηγορία ΟΣΕΚΑ κατά μία ποσοστιαία μονάδα (1%).

Όμως καταργούνται τα ελάχιστα όρια, που προέβλεπαν πως ο φόρος δεν μπορεί να είναι μικρότερος:
α) του 0,025% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς,
β) του 0,175% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ,
γ) του 0,25% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μικτούς ΟΣΕΚΑ και
δ) του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μετοχκούς και λοιπούς ΟΣΕΚΑ.»

Έτσι ο φόρος επί του ενεργητικού για ΟΣΕΚΑ μετοχικών τίτλων διαμορφώνεται σε 0,10% από 0,375% που σήμερα είναι το ελάχιστο όριο.

Χρήστος Ιωάννου