Ανατοκισμός

Ανατοκισμός είναι το φαινόμενο όπου ο τόκος στο τέλος της περιόδου προστίθεται στο αρχικό κεφάλαιο της περιόδου. Συνεπώς, τοποθετώντας 1,000 ευρώ σε έναν τραπεζικό λογαριασμό σήμερα, με επιτόκιο 10%, στο τέλος του πρώτου έτους θα λάβουμε FV = 1,000 * (1+0.1)1 δηλαδή FV = 1,000 * (1.1) = 1,100, ενώ στο τέλος του δευτέρου έτους θα λάβουμε FV = 1,100 * (1+0.1)1 δηλαδή FV = 1,100 * (1.1) = 1,210.
Χρησιμοποιώντας κατευθείαν τον παραπάνω τύπο έχουμε:

FV = PV * (1+i)n
FV = 1,000 * (1+0.1)2
FV = 1,000 * (1.1)2 = 1,000 * 1.21 = 1,210.