Αναβολή όλων των διαγωνισμών μέχρι 15 Μαίου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Αναβάλλεται η διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων,  αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, του π.δ. 47/1988 (ΦΕΚ 17/Α’/1988) και της κοινής υπουργικής απόφασης 5989 (ΤΥ) 202/2008 (ΦΕΚ 578/Β’), κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
απόφασης έως και τις 15-5-2020. Οι προγραμματισμένες για το ως άνω διάστημα δημοσιεύσεις προκηρύξεων αναβάλλονται και θα διεξαχθούν μετά τις 15-5-2020.

Επιπλέον, αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 8 Απριλίου (ημερομηνία δημοσίευσης σχετικής απόφασης) έως και τις 15-5-2020, κάθε προθεσμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, όπως κατά περίπτωση ισχύει (ήτοι των ν. 4412/2016, 3669/2008, 3316/2005 κ.λ.π.), με αναθέτουσα αρχή τη Γενική  Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είτε οι
προθεσμίες αυτές τάσσονται υπέρ των αναδόχων, είτε υπέρ Προϊσταμένης/Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που έχουν αρχίσει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας συνεχίζονται και εκπνέουν μετά τις 15-5-2020.

Παρατείνονται, από την ημερομηνία δημοσίευσης  έως και τις 15-5-2020, όλες οι συμβατικές προθεσμίες κατά την εκτέλεση των συμβάσεων αρμοδιότητας του Τμήματος Υποστήριξης Κτηριακών Υποδομών Έρευνας της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στις οποίες εφαρμόζεται τόσο το ισχύον, όσο και το προϊσχύον νομικό πλαίσιο (ν. 4412/2016, ν. 3669/2008, ν. 3316/2005 κ.λπ.), είτε αυτές έχουν τεθεί υπέρ των αναδόχων είτε υπέρ της Προϊσταμένης/Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας. Προθεσμίες που άρχισαν πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, ολοκληρώνονται μετά τις 15-5-2020.