ΑΝΕΝ: Αγόρασε το «Αίολος Κεντέρης Ι» παρότι ήταν σε καθεστώς εξυγίανσης

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Νότου (ΑΝΕΝ), που εδρεύει στα Χανιά  και είχε έρθει σε συμφωνία εξυγίανσης με πιστωτές της το 2012, ενισχύει το στόλο της.
Πριν δύο ημέρες αγόρασε στον  πλειστηριασμό το επιβατηγό ταχύπλοο «Αίολος Κεντέρης Ι»  αντί δυο εκατομμυρίων είκοσι ευρώ. Το «Αίολος Κεντέρης Ι» είναι το δεύτερο πλοίο της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου (ΝΕΛ), που πτώχευσε. Είχε προηγηθεί στα τέλη Οκτωβρίου η αγορά ενός ακόμα πλοίου και αυτό μέσω πλειστηριασμού του επιβατηγού οχηματαγωγού «Θεόφιλος» με τίμημα 380.000 ευρώ. Την περασμένη Τετάρτη επρόκειτο να γίνουν και οι πλειστηριασμοί των πλοίων «Αίολος Κεντέρης ΙΙ» και «Ταξιάρχης», οι οποίοι όμως αναβλήθηκαν λόγω μη ύπαρξης ενδιαφέροντος. Επισπεύδοντες και για τα τρία πλοία ήταν οι Παναγιώτης Πατσάνας και Νίκος Γιακαλής.

Η ΑΝΕΝ προχωρεί σε αύξηση κεφαλαίου 2.000.000 ευρώ με μετρητά και γι΄αυτό το λόγο το διοικητικό συμβούλιο έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση για τις 7 Δεκεμβρίου 2019.
Η ίδια γενική συνέλευση καλείται να εγκρίνει και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι 300.000 ευρώ με συμψηφισμό ληξιπροθέσμων οφειλών προς πιστωτές, μετόχους και εντολοδόχους της εταιρείας βάση των βιβλίων και στοιχείων της, αποσκοπούσες στην ταμειακή της διευκόλυνση καθ’ όλη την περίοδο ισχύος της Εξυγιαντικής Διαδικασίας σύμφωνα με τους όρους, τις απαλλαγές και τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι των συμβαλλομένων Μετόχων / Πιστωτών και Εντολοδόχων της κατά τους όρους των «Τελικών Διατάξεων» του κεφ. ΧΧ. παρ. β και δ της από 05/09/2012 επικυρωθείσης Συμφωνίας Εξυγίανσης, των συναφών διατάξεων των αρθρ. 106ε παρ. 1 εδαφ. θ και 106ι παρ. 3 και 4 Ν. 3588/2007 όπως και των επιμέρους όρων της Συμφωνίας Ανάθεσης Έργου και κάθε τροποποιητικής αυτής (της Εταιρείας και των συμβαλλομένων Πιστωτών) προς τον Ειδικό Εντολοδόχο/ Εκτελεστή των όρων της από 05/09/2012 Συμφωνίας Εξυγίανσης και για όλο τον χρόνο ισχύος αυτής.

Η απόφαση περί αύξησης κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων αποφάσεων του 2014 και του 2015  και του 2016 με τις οποίες αν και χορηγήθηκε η σχετική εντολή και εξουσιοδότηση στα αρμόδια όργανα διοίκησης (Δ.Σ.) για την υλοποίηση της αύξησης του μ.κ. για συμψηφισμό των υποχρεώσεων της εταιρείας εν τούτοις δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για λόγους ανωτέρας βίας και οικονομικών δυσχερειών της Εταιρείας (προπτωχευτική/εξυγιαντική διαδικασία).