Attica Bank: Στις 6 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές, τα άρθρα 34 και 37 του Καταστατικού της Τράπεζας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 15/06/2023, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου, αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Τράπεζα) σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 06/07/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., στην Αθήνα, είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στο Ξενοδοχείο NJV ATHENS PLAZA επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α΄ αρ. 2, Αθήνα είτε με συμμετοχή των μετόχων υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:
1. Ανακοίνωση εκλογής μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
3. Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017 και εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.
4. Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).
5. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2022.
6. Έγκριση κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.
7. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
8. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2022 κατ’ άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).
9. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
10. Τροποποίηση των άρθρων 6, 13, 14, 15, 16, 33 και 36 του Καταστατικού της Τράπεζας.
11. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.
12. Υποβολή Έκθεσης Ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/2020.
13. Δημοσιοποίηση συμβάσεων που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1β του ν. 4548/2018.
14. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
15. Ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 («DTC»), σχηματισμός ειδικού αποθεματικού, δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού, αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο και λοιπές ρυθμίσεις για την υπαγωγή στο πλαίσιο των διατάξεων του άνω άρθρου.
16. Λοιπά Θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται να συμμετάσχουν σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 13/07/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., η είτε με φυσική παρουσία στο Ξενοδοχείο NJV ATHENS PLAZA επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α’ αρ.2, Αθήνα, είτε με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με την ίδια ως κάτωθι διαδικασία (με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων). Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. Δεδομένης ισχύος του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 της Επιτροπής η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διενεργηθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόνοιες και προβλέψεις του άνω Κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την 01/07/2023 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.
Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ’ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ΄ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν η τυχόν εξ αναβολής συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής, δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, όποιος έχει τη μετοχική ιδιότητα σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης.
Έναντι της Τράπεζας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).
Στην περίπτωση σύγκλησης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13/07/2023, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας, κατά την αρχική ημερομηνία καταγραφής (έναρξη της 01/07/2023). Η άσκηση των εν λόγω 3 δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα.