Χρονικό χάσμα πληροφόρησης από εισηγμένες και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις επιπτώσεις του Covid-19

του Χρήστου Ιωάννου 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), που εποπτεύει μεταξύ άλλων τις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών στο πλαίσιο των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών  (ESMA) για τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του Covid-19 στις χρηματοπιστωτικές αγορές, απέστειλε στις εισηγμένες εταιρείες επιστολές εφέτος μετά τον Μάρτιο του 2020 προς τις επιχειρήσεις για να δημοσιοποιήσουν πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις της Covid 19 στα θεμελιώδη μεγέθη τους.

Η διορία αυτή με βάση την τελευταία επιστολή έληξε στις 15 Δεκεμβρίου 2020, δηλαδή χθες. Από τις απαντήσεις των εταιρειών προκύπτουν δύο πράγματα α) ότι η πλειονότητα δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στο αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αλλά περιόρισε την ενημέρωση μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2020 και όχι μέχρι και το δεύτερο lockdown αναφέροντας και τις τελικές προβλέψεις για το σύνολο του 2020, και β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθυστερεί να στείλει τις επιστολές και οι εταιρείες από την πλευρά τους καθυστερούν να στείλουν τις απαντήσεις τους με αποτέλεσμα να ανοίγει ένα χρονικό χάσμα πληροφόρησης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση της ESMA (12/3/2020), οι εκδότες δηλαδή οι εισηγμένες εταιρείες, θα πρέπει:

  • να δημοσιοποιούν το συντομότερο δυνατό κάθε σημαντική πληροφορία σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19, στα θεμελιώδη μεγέθη τους, στις προοπτικές ή στη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις διαφάνειας που προβλέπει ο Κανονισμός για την Κατάχρηση Αγοράς
  • στο πλαίσιο των υποχρεώσεων περί διαφάνειας, να προβαίνουν σε γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του COVID-19, στο μέτρο του δυνατού, προβαίνοντας σε ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων τους, της οικονομικής τους κατάστασης και των οικονομικών τους επιδόσεων, είτε στην ετήσια οικονομική έκθεση για το 2019, εφόσον αυτή δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, είτε στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

Ποιό ήταν το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς;

Στο πλαίσιο αυτό, το αίτημα της ΕΚ σύμφωνα με την δεύτερη επιστολή που εστάλη τον Νοέμβριο ήταν το εξής:

α) «…μέχρι μέχρι 15/12/2020 προβούν σε ανακοίνωση της διοίκησής τους, με τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 21 του ν. 3556/2007, στην οποία θα παρέχεται ενημέρωση στο επενδυτικό κοινό αναφορικά με τις τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών τους κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά τους. Ειδικότερα, στην εν λόγω ανακοίνωση θα πρέπει να περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα: α) τα έσοδα από πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), για το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020 και σε σωρευτική βάση, καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της περσινής περιόδου, β) σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020.

β) στην παραπάνω ανακοίνωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται, επίσης, κάθε γνωστή έως σήμερα σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19, στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη τους, στις προοπτικές ή στη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις διαφάνειας που προβλέπει ο Κανονισμός για την Κατάχρηση της Αγοράς

Πράγματι, οι περισσότερες από τις εταιρείες που απέστειλαν τις ανακοινώσεις τους μέχρι και χθες  15 Δεκεμβρίου 2020 – τελευταία ημέρα της διορίας – ανταποκρίθηκαν μόνο στο ένα μέρος του αιτήματος, αναφέροντας τις επιπτώσεις του Covid-19 στα αποτελέσματα του γ΄τριμήνου του 2020 και συνολικά του εννεαμήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020 και  αφήνοντας εκτός τις επιπτώσεις από το δεύτερο lockdown και τις τελικές προβλέψεις τους για το σύνολο του 2020, το οποίο ούτως ή άλλως εκπνέει σε μερικές ημέρες, με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό (γι΄αυτές που δραστηριοποιούνται και εκτός χώρας).

Να σημειωθεί πως το αίτημα της ΕΚ δεν είναι αίτημα της ΕΚ, αλλά όλων των μετόχων και ειδικά των μετόχων μειοψηφίας, που δεν έχουν πληροφόρηση σχετικά με την επίδραση σημαντικών γεγονότων στην οικονομική κατάσταση των εταιρειών. Από την πλευρά των  διοικήσεων των εισηγμένων είναι υποχρέωσή τους να ενημερώνουν ακόμα και για τα πιο δυσάρεστα και απρόβλεπτα γεγονότα όπως αυτό της πανδημίας. Έχει να κάνει δηλαδή με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και έγκαιρης ενημέρωσης του συνόλου των μετόχων.

Μία χαρακτηριστική περίπτωση χρονικού χάσματος πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, είναι της εταιρείας MIG, η οποία δεν είναι η μόνη.

Η MIG εξέδωσε ανακοίνωση στις 20/11/2020 για τις επιπτώσεις του Covid του α΄εξαμήνου του 2020, επαναλαμβάνοντας στοιχεία που έχει αναφέρει στις οικονομικές καταστάσεις του α΄εξαμήνου 2020 (ολοκληρώθηκε 30.6.2020) και οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 30.9.2020. Δηλαδή μετά την ολοκλήρωση και του γ΄τριμήνου (30.9.2020), η διοίκηση πληροφορεί σχεδόν δύο μήνες μετά (20/11/2020) τι έχει συμβεί πέντε μήνες πριν (30.6.2020).

Σύμφωνα με τη MIG, η επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε αυτή την περίπτωση κοινοποιήθηκε στις 30/10/2020, δηλαδή τέσσερις μήνες μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς!

Στην τελευταία περίπτωση στις 15/12/2020 δηλαδή χθες, η MIG ενημέρωσε για τις επιπτώσεις του Covid-19 κατά το γ΄τρίμηνο του 2020, που ολοκληρώθηκε στις 30.9.2020, δηλαδή δυόμιση μήνες μετά το πέρας της περιόδου αναφοράς.

Σε αυτή την περίπτωση, η MIG αναφέρει ότι η επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κοινοποιήθηκε στις 18/11/2020, δηλαδή ενάμιση μήνα μετά το πέρας της περιόδου αναφοράς. Ωστόσο, προκύπτει μία λεπτομέρεια με σημασία: Η επιστολή του γ΄τριμήνου κοινοποιήθηκε δύο ημέρες νωρίτερα από την ανακοίνωση της εταιρείας (20.11.2020), η οποία αναφέρεται στα στοιχεία του α΄εξαμήνου 2020.

Μία δεύτερη χαρακτηριστική περίπτωση είναι ότι στις ανακοινώσεις δεν περιλαμβάνονται τράπεζες. Αναφορές για τις επιπτώσεις του Covid-10 υπάρχουν στα αποτελέσματα εννεαμήνου (Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020), που δημοσιοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα Νοέμβριο. Ωστόσο, απουσιάζουν προβλέψεις για το πως εξελίσσεται το τελευταίο τρίμηνο…