Δανειστήκαμε ξανά με αρνητικό επιτόκιο – Στο -0,08% των 3μηνων εντόκων

Αμετάβλητη στο -0,08% παρέμεινε η απόδοση στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 375 εκατ. ευρώ.

Στη δημοπρασία υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 718 εκατ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,91 φορές, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 112,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

8 Ιανουαρίου 2020

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

6 Νοεμβρίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

375

375

2. Ύψος προσφορών

718

1.209

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,91

3,22

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

487,5

487,5

5. Απόδοση

-0,08%

-0,08%

6. Τιμή Δημοπρασίας

100,022

100,021

7. Cut – off ratio

83%

38%