Δεν υποχώρησε η ανεργία τον Σεπτέμβριο

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο του 2019. Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2019 ανήλθε σε 16,8% έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 16,9% τον Αύγουστο του 2019. Να θυμίσουμε πως η ΕΛΣΤΑΤ είχε αρχικά εκτιμήσει την ανεργία του Αυγούστου στο 16,7%. Από την αναθεώρηση προκύπτει αύξηση της ανεργίας τον Αύγουστο στο 16,9% και οριακά χαηλότερα 16,8% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με το αναθεωρημένο ποσοστό του Αγούστου. Να σημειώσουμε πως τον Σεπτέμβριο του 2018 η ανεργία ήταν 18,8%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Σεπτέμβριο του 2019, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.913.254 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 791.795 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.216.215 άτομα.
• Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 61.895 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018
(αύξηση 1,6%) και μειώθηκαν κατά 1.329 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 (αμελητέα μεταβολή).
• Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 100.579 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 (μείωση
11,3%) και κατά 3.552 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 (μείωση 0,4%).
• Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία,
μειώθηκαν κατά 6.350 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 (μείωση 0,2%) και
αυξήθηκαν κατά 996 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 (αμελητέα μεταβολή).

Παρατηρήσεις:
Η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική τεχνική για την απομάκρυνση της επίδρασης της
εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις της εποχικής διόρθωσης βασίζονται σε δεδομένα πολλών μηνών ώστε να διακρίνεται η επίδραση των εποχικών παραγόντων και αυτή να αφαιρείται από τα εκτιμώμενα μεγέθη. Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος μηνιαίων εκτιμήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά μια σημαντική μεταβολή των μεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας. Οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, καθώς επίσης και στην ενημέρωση του μοντέλου εποχικότητας με πλήρη ετήσια δεδομένα.
Οι χρήστες πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν υπόψη ότι οι αρχικές εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για τον εκάστοτε τελευταίο μήνα μπορεί να αναθεωρηθούν, διότι παράγονται με τα συλλεχθέντα και επεξεργασμένα κατά τη δημοσίευση του δελτίου τύπου στοιχεία, τα οποία δε συμπίπτουν με τατελικά συλλεχθέντα και επεξεργασμένα στοιχεία. Για το λόγο αυτό οι μηνιαίες εκτιμήσεις αναθεωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές τριμηνιαίες εκτιμήσεις.