Η απόφαση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας να μεταφέρονται σε μονάδα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για η μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) των τριών Δήμων της Κέρκυρας (Βόρεια, Νότια και Κεντρική) της Π.Ε. Κέρκυρας στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και τη διάθεση του παραγόμενου υπολείμματος στην εταιρεία ΕΔΑΔΥΜ Α.Ε. θυγατρική 100% της Ηλέκτωρ του ομίλου Ελλάκτωρ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά παρέκκλιση του ισχύοντος Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Ιονίων Νήσων και Δυτικής Μακεδονίας.

Στην ίδια μονάδα έχουν μεταφερθεί σκουπίδια και από άλλες περιοχές, όπως του Αιγίου, παρά το γεγονός ότι η μονάδα βρίσκεται πολύ μακριά, στην Κοζάνη!  

Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση, η προσωρινή αυτή διαχείριση επιβάλλεται προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία, να καταστεί εφικτή η παύση λειτουργίας των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.), να αποτραπεί η δημιουργία νέων ή η εκ νέου ενεργοποίηση και να υλοποιηθεί η αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. που εξυπηρετούσαν τους εν λόγω Δήμους, λόγω της μη υλοποίησης των αντίστοιχων υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Έτσι, τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) των τριών Δήμων της Κέρκυρας (Βόρεια, Νότια και Κεντρική) της Π.Ε. Κέρκυρας, θα μεταφέρονται στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της ΕΔΑΔΥΜ Α.Ε., προς επεξεργασία και το υπόλειμμα θα διατίθεται στον αδειοδοτημένο Χώρο Υγειονομικής Ταφής των ΚΕΟΔ.
Σχετικά με την ΜΕΑ και Χώρο Υγειονομικής Ταφής αποδεκτά θα γίνονται μόνο τα απόβλητα οι κωδικοί ΕΚΑ των οποίων μνημονεύονται στις Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και τις άδειες λειτουργίας αυτών. Η αποδοχή του υπολείμματος της επεξεργασίας ΑΣΑ Κέρκυρας (Κωδ. ΕΚΑ 19 12 12) από το ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας να γίνεται βάσει των προβλεπομένων στη σχ. 32 ΥΑ ΕΠΟ. Εμπρόθεσμα (πριν τη λήξη ισχύος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης – σχ. 32), ο ΧΥΤΑ Δ.Μ. θα πρέπει να έχει μετατραπεί σε ΧΥΤΥ.

Επίσης, δεν θα πρέπει να υπάρξει υπέρβαση της μέγιστης ετήσιας δυναμικότητας  πεξεργασίας της ΜΕΑ/ΧΥΤΥ (120.000 τόνοι ΑΣΑ/χρόνο). Σε περίπτωση αύξησης της διαχειριστικής ικανότητας της ΜΕΑ για ποσότητες μεγαλύτερες των 120.000 τόνων ετησίως, να εξασφαλιστούν προηγουμένως όλες οι απαιτούμενες άδειες/εγκρίσεις και οι κατάλληλες τεχνικές προϋποθέσεις, με την τροποποίηση των όρων των αδειών/εγκρίσεων της Μ.Ε.Α./Χ.Υ.Τ. ώστε να περιλαμβάνουν και τη διαχείριση Μη Συμβατικών Αποβλήτων από άλλες περιοχές.