Δημοσιεύτηκε ο νόμος που προβλέπει έγκληση για την απιστία τραπεζιτών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 180, 18/11/2019) ο νόμος 4637/2019, που περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας κι έχει άμεση ισχύ εκτός ορισμένων περιπτώσεων.
Στο άρθρο 12 περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις στα άρθρα 79, 336, 405, 463 του Ποινικού Κώδικα και στον ν. 4251/2014. Οπότε για τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 405 ΠΚ προστίθεται εδάφιο δεύτερο που έχει εξής:
«Για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 390 παράγραφος 1 εδάφιο β΄ αν η απιστία στρέφεται άμεσα κατά πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα απαιτείται έγκληση.»

Περί απιστίας

Το άρθρο 390 αναφέρεται στο αδίκημα της απιστίας και προβλέπει:

Όποιος κατά παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης προκαλεί εν γνώσει βέβαιη ζημία στην περιουσία άλλου, της οποίας βάσει του νόμου ή δικαιοπραξίας έχει την επιμέλεια ή διαχείριση (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη), τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.

Αν η απιστία στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά των ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι έτη.

Όρια δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων

Επίσης, στο άρθρο 9 του νόμου περιλαμβάνεται η διάταξη σχετικά με τα χρονικά όρια των μέτρων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που διατάσσονται, εκτός από τους εισαγγελείς και από τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έτσι ώστε να ισχύουν τα ίδια (18μηνο).