Δυνατότητα συνένωσης όμορων οικοπέδων δίνει η νομοτεχνική βελτίωση στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη

Λίγο πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας», ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκης κατέθεσε σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων, όπως αυτή της δυνατότητας συνένωσης όμορων γηπέδων. Μεταξύ άλλων,

[1] στην “περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 34 μετά τη φράση “ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,18 για όλη την έκταση του γηπέδου” τίθεται η φράση “και, προκειμένου για τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν τουλάχιστον έξι (6) από τα κριτήρια κτιριοδομικής και πολεοδομικής αναβάθμισης του άρθρου 38, ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,2 για όλη την έκταση του γηπέδου”.

[2] Στο τέλος του άρθρου 33 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

“5, Εάν εμβαδόν γηπέδου υπερέβαινε τα 4.000 τ.μ. απομειώθηκε λόγω απαλλοτρίωσης, διάνοιξης διεθνούς, εθνικής, επαρχιακής ή δημοτικής οδού ή αναδασμού, το γήπεδο θεωρείται άρτιο, εάν το εμβαδόν του υπερβαίνει τα 2.000 τ.μ. και έχει πρόσωπο σε διεθνή, εθνική, επαρχιακή ή δημοτική οδό τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μ.”

[3] Στο τέλος του άρθρου 33 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

“6. Στις εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται η συνένωση όμορων γηπέδων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) το νέο γήπεδο που προκύπτει μετά τη συνένωση έχει εμβαδόν τουλάχιστον 4,000 τ.μ. και,

β) τουλάχιστον ένα από τα γήπεδα που συνενώνονται είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

[4] Στην περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 34, μετά τις λέξεις «τρεις χιλιάδες (3.000) τ.μ.» προστίθεται εδάφιο ως εξής: “Για γήπεδα που έχουν εμβαδόν που υπερβαίνει τα 30.000 τ.μ. επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης συνολικής εκμετάλλευσης με συντελεστή δόμησης 0,02 ως προς την έκταση του γηπέδου που υπερβαίνει τα 30.000 τ.μ.. Στην περίπτωση αυτή η μέγιστη εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερις χιλιάδες (4,000) τ.μ..”