Δύο οι προϋποθέσεις για «μπλοκάκια» χωρίς εισφορές

Η πρώτη προϋπόθεση είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας, που διαθέτει μπλοκ παροχής υπηρεσιών να είναι μισθωτός και ο μισθός του να αντιστοιχεί σε ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον 252 ευρώ/μήνα (τα 252 ευρώ αντιστοιχούν στη 2η κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών). Ένας τέτοιος μισθός είναι τα 800 ευρώ το μήνα.

Αν ο μισθός ενσωματώνει λιγότερες εισφορές από 252 ευρώ το μήνα, τότε ο μισθωτός-ελέυθερος επαγγελματίας πληρώνει τη διαφορά. 

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες να μην συνάπτουν συμφωνίες με εταιρείες που συνδέονται με τον εργοδότη τους. Αυτή βέβαια η σχέση μεταξύ εταιρείας και συνδεδεμένης είναι πολλές φορές δύσκολο να οριστεί στην πράξη ενώ είναι μάλλον αδύνατο να το γνωρίζει ένας απλός υπάλληλος.