ΕΧΑΕ: Αύξηση κερδών 101% συνοδεύεται από μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου 0,16 ευρώ

H αύξηση των τιμών των μετοχών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο το έτος 2019 και η αύξηση της συνολικής κεφαλαιοποίησης των εισηγμένων εταιρειών τόσο λόγο της ανόδου των τιμών των μετοχών όσο και των αυξήσεων κεφαλαίου οδήγησε σε αύξηση των εσόδων και των κερδών της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. (ΕΧΑΕ Α.Ε.), που εκμεταλλεύεται το ομώνυμο Χρηματιστήριο.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €33,4 εκατ. έναντι €26,6 εκατ. το 2018 σημειώνοντας αύξηση 25,5%. Το 58,2% σχεδόν του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €13,2 εκατ. έναντι €7,4 εκατ. το 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 79,3%.

Η κερδοφορία μετά από φόρους διπλασιάστηκε αφού το κόστος έμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτά του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν 101% και διαμορφώθηκαν στα €6,08 εκατ. έναντι €3,027 εκατ. ευρώ το 2018. Συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών εισοδημάτων (αποτίμηση μετοχών) τα κέρδη ανήλθαν σε €6,9 εκατ. από €3,9 εκατ. το 2018.

Αντίθετα, το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών το 2019 ανήλθε στα €18,9 εκατ. έναντι €18,2 εκατ. το 2018.

€0,16 ανά μετοχή μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου 

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στους μετόχους στην προσεχή ετήσια Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος €0,07 ανά μετοχή. Η προτεινόμενη διανομή μερίσματος αντιστοιχεί σε €4,2 εκ, ήτοι το 96% της καθαρής κερδοφορίας της μητρικής εταιρείας (€4,4 εκ.). Επίσης, το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,09 ανά μετοχή.

Το συνολικό ποσό που θα δοθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 0,16 ευρώ ανά μετοχή και είναι μεγαλύτερο από τα ετήσια κέρδη ανά μετοχή 0,1 ευρώ.