Ευστάθιος Τσοτσορός, CEO ΕΛΠΕ: Ισχυρή κερδοφορία – Στρατηγική απόφαση ο ενεργειακός μετασχηματισμός του Ομίλου

Τα ιστορικά υψηλά οικονομικά αποτελέσματα του 2017, το μεσοπρόθεσμο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της περιόδου 2018-2022, καθώς και την Στρατηγική και τις Προτεραιότητες του Ομίλου ΕΛΠΕ στο πλαίσιο του Ενεργειακού Μετασχηματισμού, για την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης με παράλληλη διασφάλιση της ηγετικής του παρουσίας στην ΝΑ Ευρώπη, παρουσίασαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ.Ευστάθιος Τσοτσορός και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και CFO του Ομίλου κ. Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Στις Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της περιόδου 2018-22 περιλαμβάνονται:

 1. Ο Ενεργειακός Μετασχηματισμός, με αύξηση της αξίας των συμμετοχών του Ομίλου στους τομείς του Φυσικού Αερίου και του Ηλεκτρισμού, ολοκλήρωση της πώλησης ΔΕΣΦΑ και διερεύνηση στρατηγικών επιλογών αναφορικά με την αξιοποίηση ΔΕΠΑ,  έμφαση στην ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διερεύνηση νέων ενεργειακών τεχνολογιών και συνεχή βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλες τις δραστηριότητες.
 2. Ανταγωνιστικότητα και Εξωστρέφεια, με διασφάλιση καλύτερων επιδόσεων από τον εγχώριο και περιφερειακό ανταγωνισμό, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  μέσω στοχευμένων προγραμμάτων, διατήρηση παραγωγικής βάσης σε υψηλά επίπεδα απόδοσης και αριστοποίηση εφοδιασμού για απρόσκοπτη τροφοδοσία και μεγιστοποίηση ταμειακών ροών, έλεγχο και περιορισμό του κόστους, αύξηση του μεριδίου αγοράς/καθετοποίηση, ανάπτυξη σε νέες αγορές, καθώς και συνέχεια της πορείας απομόχλευσης και περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.
 3. Ανάπτυξη και Ενίσχυση νέων δραστηριοτήτων, με έμφαση στο χαρτοφυλάκιο Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων.
 4. Ασφάλεια, Περιβάλλον και Κοινωνική Ευθύνη, με υλοποίηση του προγράμματος Ολιστικής Ασφάλειας, διασφάλιση υψηλών επιδόσεων και συνεχούς βελτίωσης στους τομείς Υγιεινής / Ασφάλειας / Περιβάλλοντος, επίτευξη νέας σημαντικής βελτίωσης δεικτών περιβαλλοντικού αποτυπώματος διυλιστηρίων, καθώς και σειρά δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με έμφαση σε Νέα Γενιά, Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, Βιώσιμες Πόλεις & Περιβάλλον και Πολιτισμό-Αθλητισμό & Υγεία.
 5. ‘Ανθρωποι / Τεχνογνωσία, με συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση της τεχνογνωσίας και εργασιακή Αριστεία.
 6. Τεχνολογία / Καινοτομία / Οργάνωση, με ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού, βέλτιστες οργανωτικές δομές και διαχείριση κινδύνων.

Αναφορικά με τον  ενεργειακό μετασχηματισμό και τη μετάβαση στην οικονομία χαμηλού άνθρακα, ο Όμιλος ΕΛΠΕ ενσωμάτωσε εγκαίρως στον Στρατηγικό του Σχεδιασμό τους 17 στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals / SGD’s), στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών του, που συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την προστασία του Περιβάλλοντος.

Είναι ενδεικτικό ότι, την πενταετία 2013-2017 το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου περιορίστηκε ακόμη περισσότερο, καταγράφοντας – μεταξύ άλλων – μείωση των αερίων εκπομπών στις εγκαταστάσεις του έως και 54%, ενώ ιδιαίτερα φιλόδοξοι στόχοι έχουν τεθεί από το 2018 και έπειτα που περιλαμβάνουν σειρά δράσεων όπως, συνολική μείωση του δείκτη Ενεργειακής Έντασης, αυστηροποίηση ορίων για όλους τους ρύπους, αλλά και δραστική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου κατά 250.000 τόνους CO2, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ – κατ’ ελάχιστον 100MW ηλεκτροπαραγωγής.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ μπορεί να συνεχίσει να διαδραματίζειπρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, παραμένοντας ένας πρωτοπόρος ενεργειακός Όμιλος που θα καταγράφει σημαντικές επιδόσεις και θα ανταπεξέρχεται με επιτυχία στον διεθνή ανταγωνισμό. Υποστήριξε ωστόσο, με έμφαση, ότι «δεν υπάρχει ούτε ελάχιστο περιθώριο εφησυχασμού», καθώς η τρέχουσα συγκυρία και οι αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις που καταγράφονται διεθνώς, αναδεικνύουν την ανάγκη εγρήγορσης και ανάληψης συντονισμένων δράσεων,  στην κατεύθυνση της υλοποίησης ενός βιώσιμου, αναπτυξιακού σχεδιασμού που θα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση όλων των παραμέτρων της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του Ομίλου και, παράλληλα, θα αξιολογεί τις παγκόσμιες εξελίξεις και θα δίνει έμφαση στα κρίσιμα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και του ενεργειακού μετασχηματισμού.

Σε αυτή την κατεύθυνση, oι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης ενσωματώνονται στο αναπτυξιακό σχέδιο των ΕΛΠΕ, που κατ’ αρχή στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής αξίας του Ομίλου με κύριο άξονα παρεμβάσεων και ενεργειών την σταθεροποίηση και ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικής λειτουργίας. Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται το μείζον ζήτημα της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με κύριους άξονες την συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τον ενεργειακό μετασχηματισμό και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς επίσης και η ταχεία ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου.

Στο πλαίσιο της συνθετικής αυτής προσέγγισης διαμορφώθηκαν οι κύριοι στόχοι, που είναι:

 • Η ενίσχυση της επιχειρηματικής αξίας
 • Η βελτίωση της διαχείρισης του επιχειρηματικού ρίσκου
 • Η αποτελεσματική μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα
 • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
 • Η βελτίωση των σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίες με τις τοπικές κοινωνίες.

 Η παρούσα Διοίκηση, σχεδίασε και υλοποιεί ένα μεσοπρόθεσμο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα με επενδύσεις της τάξης του 1 δισ. ευρώ την πενταετία 2018-2022, στο οποίο επιχειρείται, αφενός μεν, η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, η μείωση της επίπτωσης των εξωγενών παραγόντωνόπως οι τιμές του αργού και προϊόντων, τα περιθώρια διύλισης και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και η ελαχιστοποίηση της επίδρασης του διαρκώς αυξανόμενου «κόστους» του CO2, αφετέρου δε, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της παραγωγικότητας εργασίας, η ανάπτυξη των ΑΠΕ και η υλοποίηση του 5ετούς προγράμματος Έρευνας Υδρογονανθράκων. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και CEO της ΕΛΠΕ, με το μεσόχρονο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, διασφαλίζεται η διατήρηση υψηλής κερδοφορίας με μέσο EBITDA που θα κυμανθεί μεταξύ 700 και 750 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις διακυμάνσεις των εξωγενών παραγόντων και τη σταδιακή βελτίωση των επιδόσεων σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό, ενώ εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος για τη διαμόρφωση των επιλογών των μετόχων και τη λήψη των αποφάσεων για τη δομή του Ομίλου στο νέο ενεργειακό τοπίο μετάβασης στην οικονομία χαμηλού άνθρακα.

«Ο ενεργειακός μετασχηματισμός και τα νέα προϊόντα, όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι σύγχρονες προκλήσεις της μετάβασης στη μεταψηφιακή εποχή, καθιστούν ολοένα και πιο σημαντικό να κατανοήσουμε τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται, ώστε έγκαιρα να τις αξιοποιήσουμε προς όφελος του Ομίλου μας», επεσήμανε ο κ. Τσοτσορός, προσθέτοντας ότι καθοριστικής σημασίας ζήτημα για την αποτελεσματική ενεργό παρουσία του Ομίλου, είναι να γνωρίζει τι θέλει η κοινωνία και να διασφαλίζει ότι οι πολίτες κατανοούν τη στρατηγική και τον σχεδιασμό του Ομίλου.

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ανδρέας Σιάμισιης επεσήμανε ότι, το 2017 υπήρξε μια ιδιαίτερα θετική και σημαντική χρονιά για την ΕΛΠΕ, αλλά πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψιν και οι συγκυρίες που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα. «Είναι σημαντικό να κατανοούμε το που κατευθύνεται η αγορά, ώστε να σχεδιάζουμε εγκαίρως και αποτελεσματικά το μέλλον», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιηθετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα του 2017είχαν, το ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης, με την εξέλιξη της τιμής πετρελαίου Brent να κυμαίνεται μεσοσταθμικά στα $55/βαρέλι, το ενδεικτικό περιθώριο Σύνθετων Διυλιστηρίων Μεσογείου να καταγράφει άνοδο κατά 11% και τον Μ.Ο της ισοτιμίας δολαρίου – ευρώ να περιορίζεται στο 1,13. Την ίδια ώρα, η αγορά καυσίμων στην Ελλάδα παρουσίασε μικρή υποχώρηση κατά 2% – στους 6,903 ΜΤ – λόγω μείωσης των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης, ενώ σταθεροποιήθηκε η κατανάλωση καυσίμων κίνησης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η εκμετάλλευση των εναλλακτικών πηγών προμήθειας αργού και η ευέλικτη λειτουργία των διυλιστηρίων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των αποτελεσμάτων.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος υπογράμμισε ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ κατέγραψε το 2017 ισχυροποίηση ισολογισμούαπομόχλευση, καθώς και σημαντική μείωση του συνολικού δανεισμού, ο οποίος την τελευταία διετία υποχώρησε κατά €600 εκατ.. Επιπροσθέτως, ο Όμιλος προχώρησε σε έκδοση επιπλέον ομολογιώνυφιστάμενου ευρωομολόγου λήξης Οκτωβρίου 2021, ύψους €79 εκατ. με απόδοση 3,33% και σε αναχρηματοδότηση  τραπεζικών δανείων με ευνοϊκούς όρους, ενώ εμφάνισε βελτίωση κεφαλαίου κίνησης.  Αποτέλεσμα των πιο πάνω είναι και η αύξηση στη διανομή μερισμάτων.

Μιλώντας για τον ενεργειακό μετασχηματισμό και στις μελλοντικές προκλήσεις για τον κλάδο Διύλισης, ο κ. Σιάμισιης επικαλέστηκε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη των 28, σύμφωνα με τα οποία μέχρι το 2050 αναμένεται μείωση κατά περίπου 25% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης και κατά 25-30% στα πετρελαιοειδή, ωστόσο στο ενεργειακό μίγμα της Ελλάδας η ποσοστιαία συμμετοχή των προϊόντων πετρελαίου αναμένεται να διατηρηθεί κοντά στα σημερινά επίπεδα.

Αναφορικά με τα καύσιμα κίνησης, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων μέχρι το 2020 θα επιφέρει, όπως τόνισε, πολλαπλάσια μείωση της ζήτησης πετρελαιοειδών, σε σχέση με εκείνη που θα προκύψει από την αύξηση του στόλου Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων. Παράλληλα, ο κ. Σιάμισιης σημείωσε ότι η εφαρμογή από το 2020 του νέου κανονισμού ΙΜΟ για ναυτιλιακά καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο θα έχει θετικές επιπτώσεις για διυλιστήρια όπως του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, καθώς η παραγωγή μεσαίων κλασμάτων ξεπερνά το 50%, ένα ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στον ευρωπαϊκό κλάδο ενώ αντίστοιχα η παραγωγή μαζούτ υψηλού θείου είναι στο 12%.

Με τη σειρά του, ο κ. Τσοτσορός υποστήριξε ότι σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά διυλιστήρια της ΝΑ Ευρώπης, ο Όμιλος ΕΛΠΕ διαθέτει υψηλή λειτουργική και μηχανολογική διαθεσιμότητα μονάδων, αριστοποίηση λειτουργίαςαξιοποίηση συνεργειών ανάμεσα στα 3 διυλιστήρια, συγκριτικό πλεονέκτημα εν όψει τηςαλλαγής προδιαγραφών στα καύσιμα ναυτιλίας και αυξημένο επίπεδο κατάρτισης του τεχνικού του προσωπικού. Αυτά τα δομικά συστατικά συντέλεσαν ώστε να εμφανίσει την μικρότερη μείωση σε συγκρίσιμα EBITDA και καθαρά κέρδη, στην αρνητική διεθνή συγκυρία κατά το Α’ τρίμηνο του 2018, έναντι των Μεσογειακών εταιρειών διύλισης. Ωστόσο, ο Όμιλος εντείνει τις προσπάθειες για επιπρόσθετη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της παραγωγικότητας και την υλοποίηση δράσεων με αιχμή την τεχνολογία.

Αναλύοντας τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ κ. Τσοτσορός στάθηκε στο γεγονός ότι η παγκόσμια κοινότητα βιώνει μια πολυεπίπεδη πολιτική και οικονομικο-κοινωνική κρίση, με γεγονότα “αμφισβήτησης” της παγκοσμιοποίησης και της ελεύθερης διεξαγωγής του διεθνούς εμπορίου, εκτεταμένη υπερχρέωση εθνικών οικονομιών και ραγδαία διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, ενώ βαρύνουσας σημασίας είναι για την περιοχή μας η όξυνση των περιφερειακών προβλημάτων και οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ενεργειακή ασφάλεια.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της ΕΛΠΕ χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία ως «ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα» καθώς, όπως είπε, «μετά από πολυετή κρίση, η εθνική οικονομία ανακάμπτει, συνεχίζεται η προσπάθεια σταδιακής βελτίωσης του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου και δρομολογείται η υλοποίηση ενός νέου, σύγχρονου, εξωστρεφούς Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, ο οποίος θα στοχεύει στην αναβάθμιση της χώρας στο διεθνή ανταγωνισμό και παράλληλα στη δικαιότερη κατανομή του μερίσματος της Ανάπτυξης

 Από την Διοίκηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  ιδιαίτερη μνεία υπήρξε στις προοπτικές για τον εντοπισμό εκμεταλλεύσιμων εγχώριων κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων. Όπως ειπώθηκε, η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει εντός εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, με ασφάλειαμηδενικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα, ο κ. Τσοτσορόςεξέφρασε την αισιοδοξία του, ότι μέσα στην επόμενη πενταετία μπορεί να καταγραφεί θετική συνεισφορά του κλάδου Ε&Π στην κερδοφορία του Ομίλου.

Αισιόδοξος για το μέλλον του Ομίλου εμφανίστηκε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ανδρέας Σιάμισιης, κάνοντας αναφορά στις «θεμελιώδεις Αξίες» που στηρίζουν διαχρονικά την Εταιρεία και αποτελούν τους πέντε (5) Βασικούς Πυλώνες Λειτουργίας της: την Ασφάλεια Λειτουργίας, την Περιβαλλοντική Προστασία, την Κοινωνική Ευθύνη,  το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Αποτελεσματικότητα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι παράγοντες αυτοί είναι που οδηγούν στην επίτευξη των  Βασικών Στόχων, που σχετίζονται με τα Οικονομικά Αποτελέσματα, τη Διαχείριση Κινδύνων, την Ανάπτυξη και τη Δημιουργία Αξίας

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του προς τους Μετόχους, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός ανακοίνωσε πως η Διοίκηση και τα στελέχη παρακολουθούν συστηματικά, μελετούν και αναλύουν διεξοδικά τις εξελίξεις και τα χαρακτηριστικά της υπό διαμόρφωση νέας εποχής και εντός του 2018 θα καταθέσουν  συγκροτημένη πρόταση προς τους μετόχους, με τις εναλλακτικές επιλογές, για τη λήψη των αποφάσεων που θα καθορίσουν τη θέση και το ρόλο του Ομίλου στη μεταψηφιακή εποχή των οικονομιών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΕΛΠΕ

Κύριοι προσκεκλημένοι,

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Το 2017 αποτέλεσε για τον Όμιλο των ΕΛΠΕ την καλύτερη χρονιά από πλευράς οικονομικών αποτελεσμάτων και λειτουργικών επιδόσεων. Ο συνδυασμός θετικών διεθνών περιθωρίων, ευνοϊκής ισοτιμίας δολαρίου – ευρώ και τιμών πετρελαίου, με τις υψηλές λειτουργικές επιδόσεις, το ρεκόρ παραγωγής και πωλήσεων και τη σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, μεγιστοποίησαν τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους παρά τη διακοπή λειτουργίας των διυλιστηρίων του νότου για αρκετές εβδομάδες.

Πλην, όμως, η διεθνής συγκυρία και οι αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις που σημειώνονται κατά το τρέχον έτος δεν αφήνουν πλέον ούτε ελάχιστο περιθώριο εφησυχασμού και αναδεικνύουν τις αυξημένες απαιτήσεις εγρήγορσης και ανάληψης συντονισμένων και συγχρονισμένων συνολικών δράσεων της Διοίκησης, του στελεχιακού δυναμικού και των εργαζομένων των ΕΛΠΕ, ώστε να διατηρηθεί αλώβητο το κεκτημένο του πρωταγωνιστικού ρόλου στον ενεργειακό τομέα, των σημαντικών επιδόσεων και της επιτυχούς παρουσίας στο διεθνή ανταγωνισμό.

Προϋπόθεση, όμως, του επιβαλλόμενου από τη συγκυρία αποτελεσματικού σχεδιασμού αποτελεί αφ’ ενός μεν η επίμονη προσπάθεια βελτίωσης των παραμέτρων της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του Ομίλου, αφ’ ετέρου δε η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των διεθνών εξελίξεων τόσο στο ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και γεωπολιτικό πεδίο, όσο και ειδικότερα στα ιδιαίτερης σημαντικότητας για τον πλανήτη ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και του ενεργειακού μετασχηματισμού.

Ο άνθρωπος της σύγχρονης περιόδου, παρά το ότι αντιπροσωπεύει μόλις το 0,01 % του όγκου της βιόσφαιρας, εξελίχθηκε στον απόλυτο κυρίαρχο του μετασχηματισμού της, με την καταστροφική συρρίκνωση της βιομάζας των φυτών κατά 50 % και την εξαφάνιση του 80 % περίπου των θαλάσσιων και των άγριων θηλαστικών.

Παράλληλα η αλόγιστη χρήση των ενεργειακών πόρων στο πλαίσιο του κυρίαρχου αναπτυξιακού μοντέλου της βιομηχανικής, αλλά και της μεταβιομηχανικής περιόδου, οδήγησε στα αδιέξοδα των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής με αναμενόμενη την ερημοποίηση περιοχών, την αύξηση της στάθμης των θαλασσών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες και τυφώνες και  την περαιτέρω εξαφάνιση βιολογικών ειδών.

Η παγκόσμια κοινότητα μπρος στα αδιέξοδα αυτών των εξελίξεων, τον Δεκέμβριο του 2015 στο Παρίσι στη διεθνή διάσκεψη για το κλίμα (COP21) κατέληξε στην ιστορική συμφωνία για το κλίμα, με κύριο στόχο τη συγκράτηση της μέσης αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας έως 2 oC, σηματοδοτώντας την επιτάχυνση του αναγκαίου ενεργειακού μετασχηματισμού προς την κατεύθυνση μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Πλην όμως, σε αντίθεση με τη συμβιβαστική συμφωνία 190 κρατών του πλανήτη, μεταξύ των οποίων κράτη και περιοχές ενεργειακής φτώχειας και υπανάπτυξης (σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στερούνται στοιχειώδους πρόσβασης σε ηλεκτρισμό) ή χώρες με εμφανείς τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες για τη μετάβαση στην ομάδα των αναπτυγμένων κρατών, η μονομερής “αποχώρηση” των ΗΠΑ από τις δεσμεύσεις της διάσκεψης των Παρισίων, θέτει σε αμφισβήτηση τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων και επιδρά καταλυτικά προς την κατεύθυνση της καταστροφικής καθυστέρησης του ενεργειακού μετασχηματισμού.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η ΕΕ ηγείται της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την οποία υιοθέτησε σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις και η ευρωπαϊκή διύλιση σηματοδοτώντας τις κατευθύνσεις των πρόσθετων αναγκαίων επενδύσεων, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού προσαρμογής στη νέα εποχή και αναδεικνύοντας περαιτέρω τις πρόσθετες ανταγωνιστικές πιέσεις στο πλαίσιο του περιφερειακού ανταγωνισμού με τους παραγωγούς τρίτων χωρών.

Επιπλέον αυτών οι εξελίξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, επιβαρύνονται περαιτέρω από τα γεγονότα που διαμορφώνουν ένα ασταθές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με σημαντικές δυσκολίες αντιμετώπισης πολύ δε περισσότερο ανατροπής.

Η παγκόσμια κοινότητα βιώνει μια πολυεπίπεδη, μακράς διάρκειας, πολιτική και οικονομικοκοινωνική κρίση, με αφετηρία τους κλυδωνισμούς της μετάβασης στη μεταψηφιακή εποχή, των βιομηχανιών του μέλλοντος  (ρομποτική, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, εμπορευματοποίηση της γονιδιωματικής, των μεγάλων δεδομένων (big data), της κωδικοποίησης του χρήματος και των αγορών) και της παράλληλης ολοκλήρωσης της ιστορικής περιόδου των τελευταίων τριάντα ετών της ψηφιακής τεχνολογίας, της αυτοματοποίησης και της παγκοσμιοποίησης.

Στις κύριες εκφάνσεις της κρίσης μπορούν να αναφερθούν τα πρόσφατα γεγονότα “αμφισβήτησης” της παγκοσμιοποίησης και της ελεύθερης διεξαγωγής του διεθνούς εμπορίου με την αναβίωση του προστατευτισμού και των αρχών των διευρυμένων ρυθμιστικών παρεμβάσεων, όπως επίσης, η εκτεταμένη υπερχρέωση εθνικών οικονομιών και η ραγδαία διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων που τροφοδότησαν την αναβίωση του εθνικισμού, του αυταρχισμού και του ρατσισμού. Τέλος, και το ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή μας, η όξυνση των περιφερειακών προβλημάτων, η διεύρυνση της γεωπολιτικής αστάθειας και οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ενεργειακή ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτών των ραγδαίων αλλαγών και του αβέβαιου και ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος, ο Όμιλός μας καλείται να σχεδιάσει ένα βιώσιμο αναπτυξιακό σχέδιο αντιμετώπισης των προκλήσεων και εξασφάλισης της αποτελεσματικής των υλοποίησης στην προοπτική ανταγωνιστικής παρουσίας τα επόμενα χρόνια.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι

Η σημερινή μας Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σε μια φορτισμένη στιγμή για την παγκόσμια, αλλά και την ευρωπαϊκή κοινότητα, ιδιαίτερα όμως σημαντική για τη χώρα μας, που μετά από πολυετή κρίση, η Εθνική Οικονομία ανακάμπτει, συνεχίζεται η προσπάθεια σταδιακής βελτίωσης του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου και δρομολογείται η υλοποίηση ενός νέου σύγχρονου εξωστρεφούς Εθνικού Αναπτυξιακού Υποδείγματος με παραγωγικές δομές βασισμένες στην καινοτομία και τη διαρκή βελτίωση της τεχνογνωσίας στο οποίο έχουν ενσωματωθεί επιλεγμένοι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Υπόδειγμα στοχεύει στην αναβάθμιση της χώρας στο διεθνή ανταγωνισμό και παράλληλα στη δικαιότερη κατανομή του μερίσματος της ανάπτυξης ώστε να διασφαλίζεται διαχρονικά, περισσότερη ευημερία για τα ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού και τις μειονεκτικές περιοχές.

Η μετάβαση στο νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Υπόδειγμα, πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα, στο πλαίσιο της συμφωνίας των 193 χωρών του ΟΗΕ, το Σεπτέμβριο του 2015, έχει υιοθετήσει την πλατφόρμα δράσης και επικοινωνίας των τριών πυλώνων  Οικονομία, Κοινωνία , Περιβάλλον και των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Development Goals, SGD’s) για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με έγκυρους διεθνείς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προηγείται της Βουλγαρίας και της Κύπρου) καθιστά προφανή την απαιτούμενη ένταση της προσπάθειας ενσωμάτωσης των στόχων για την επιτυχή μετάβαση στο νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Υπόδειγμα.

Η υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και ενσωμάτωση επιλεγμένων SDG’s στη στρατηγική των συντελεστών του εγχειρήματος της μετάβασης είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση της εξωστρέφειας ενός σύγχρονου και διεθνώς ανταγωνιστικού αναπτυξιακού παραγωγικού υποδείγματος.

Στην περίπτωση των επιχειρήσεων, η ενσωμάτωση επιλεγμένων στόχων SDG’s στην αναπτυξιακή του στρατηγική:

 • Ενισχύει την επιχειρηματική των αξία
 • Βελτιώνει τη διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου και
 • Διασφαλίζει την αποδοχή τους από τις κοινωνίες μέσα στις όποιες λειτουργούν. 

Α. Η ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό των ΕΛΠΕ

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη μετάβαση στην οικονομία χαμηλού άνθρακα (ενεργειακός μετασχηματισμός), στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των επιδόσεών του που συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα,  την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας, πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο ενεργειακός μετασχηματισμός και τα νέα προϊόντα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα από το ενεργειακό μας σύστημα,  ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι νέες προκλήσεις της μετάβασης στη μεταψηφιακή εποχή, καθιστούν ολοένα και πιο σημαντικό να κατανοήσουμε τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται, ώστε έγκαιρα να τις αξιοποιήσουμε προς όφελος του Ομίλου μας.  Επιπλέον όμως, καθοριστικής σημασίας, για την αποτελεσματική ενεργό παρουσία μας, τόσο στην εγχώρια παραγωγική διαδικασία, αλλά και στις αγορές, είναι το να γνωρίζουμε τι θέλει η κοινωνία γύρω μας, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη (οι συμμέτοχοι μας) κατανοούν και μοιράζονται τη στρατηγική και τις συνδεόμενες με αυτήν επενδύσεις που εντάσσονται στον σχεδιασμό του Ομίλου ΕΛΠΕ.

Οι προαναφερόμενες κύριες τάσεις, οι αναδυόμενοι κίνδυνοι αλλά και οι ευκαιρίες, παράλληλα με την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών (ή συμμετόχων) λαμβάνονται υπόψη ολιστικά με σκοπό τη διαμόρφωση του πλέγματος των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Ομίλου.

Ουσιαστικά,  η στρατηγική του Ομίλου ενσωματώνει τις προτεραιότητες μεταξύ των βασικών θεμάτων που απασχολούν τα ενδιαφερόμενα μέρη (ανάλυση ουσιαστικότητας – materiality assessment) και τους διασταυρώνει με την ευρύτερη βιομηχανική στρατηγική και τις λειτουργικές δράσεις προτεραιότητας του Ομίλου.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση ουσιαστικότητας της Ernst & Young για την ιεράρχηση είκοσι έξι (26) θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΠΕ, τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) ιεράρχησαν στο πρώτο τεταρτημόριο (Q1) την κανονιστική συμμόρφωση (1η θέση), τέσσερα θέματα της ενότητας ρύπανση του περιβάλλοντος, κυκλική οικονομία και ενεργειακή ασφάλεια, την υγεία και ασφάλεια  των εργαζομένων  (4η θέση) και τέλος τα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και επιχειρηματικής δεοντολογίας (7η θέση) .

Στο δεύτερο τεταρτημόριο (Q2)  ιεράρχησαν δύο θέματα για τον ενεργειακό μετασχηματισμό, την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα, τρία θέματα για την ανταγωνιστική λειτουργία και τη δημιουργία άμεσης οικονομικής αξίας και τέλος το επίκαιρο ζήτημα της ορθολογικής και με σεβασμό στο περιβάλλον αξιοποίησης των αποθεμάτων υδρογονανθράκων.

Β. Οι στρατηγικοί στόχοι του αναπτυξιακού σχεδίου των ΕΛΠΕ και οι κατά προτεραιότητα ενέργειες για την επίτευξη των στόχων

Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της ιεράρχησης των από τα ενδιαφερόμενα μέρη (skakeholders) ενσωματώνονται στο αναπτυξιακό σχέδιο των ΕΛΠΕ, που κατ’ αρχή στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής αξίας του Ομίλου, με κύριο άξονα παρεμβάσεων και ενεργειών την σταθεροποίηση και ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικής λειτουργίας. Με τις δράσεις αυτές σκοπείται η κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση των τουλάχιστον μεσόχρονων προκλήσεων, του αβέβαιου και ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος, καθώς και των κλυδωνισμών της μετάβασης στην μεταψηφιακή εποχή.

Στον πυρήνα του σχεδιασμού τίθενται το μείζον ζήτημα της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακαμε κύριους άξονες την συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τον ενεργειακό μετασχηματισμό και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς επίσης και η ταχεία ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου.

Στο πλαίσιο της συνθετικής αυτής προσέγγισης διαμορφώθηκαν οι κύριοι στόχοι που είναι:

 1. Η ενίσχυση της επιχειρηματικής αξίας
 2. Η βελτίωση της διαχείρισης του επιχειρηματικού ρίσκου
 3. Η αποτελεσματική μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα
 4. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
 5. Η βελτίωση των σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίες με τις τοπικές κοινωνίες

Κύριες προϋποθέσεις και κατά προτεραιότητα ενέργειες προκειμένου ο Όμιλος ΕΛΠΕ να επιτύχει τους στόχους και να παραμείνει πρωτοπόρος ενεργειακός Όμιλος στη Ν.Α Ευρώπη, είναι:

 1. Η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας
 • Ενέργειες άμεσης προτεραιότητας
  • Οργανωτική αναδιάρθρωση και προσαρμογή τεχνογνωσίας και μεθόδων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού
  • Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός στο πλαίσιο του ενεργειακού μετασχηματισμού
  • Μείωση του κόστους λειτουργίας
  • Περαιτέρω μείωση του δανεισμού
 • Ενέργειες μεσόχρονου σχεδιασμού
  • Νέα προϊόντα – νέες αγορές
  • Ολοκλήρωση σχεδιασμού και έναρξη υλοποίησης μεσομακρο-πρόθεσμου επενδυτικού προγράμματος, στο πλαίσιο της μετάβασης σε διεργασίες διύλισης μειωμένου αποτυπώματος άνθρακα
 1. Προστασία περιβάλλοντος –ενεργειακός μετασχηματισμός και ενεργειακή ασφάλεια
 • Ενέργειες άμεσης προτεραιότητας
 • Εντατικοποίηση συστηματικών παρεμβάσεων για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • Ενίσχυση προληπτικών μέτρων για την αποφυγή περιβαλλοντικών ατυχημάτων
 • οριστικοποίηση στρατηγικών επιλογών για την κατεύθυνση της αλλαγής του ενεργειακού μίγματος στον Όμιλο.
 • Εντατικοποίηση των ενεργειών και παρεμβάσεων για τη βελτίωση του επιπέδου εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης
 • Ενέργειες μεσόχρονου σχεδιασμού
 • Ολοκλήρωση σχεδιασμού και έναρξη υλοποίησης μεσομακροπρό-θεσμου επενδυτικού προγράμματος, στο πλαίσιο του ενεργειακού μετασχηματισμού για την αλλαγή του ενεργειακού μίγματος
 • Ολοκλήρωση πενταετούς προγράμματος Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων με στόχο την έναρξη των γεωτρήσεων
 1. Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδιασμού μετάβασης σε χαμηλού άνθρακα ενεργειακά συστήματα.

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι

Η παρούσα Διοίκηση, σχεδίασε και υλοποιεί ένα μεσόχρονο αναπτυξιακό πρόγραμμα, στο οποίο με επενδύσεις της τάξης του 1 δισ. ευρώ την πενταετία 2018-2022, επιχειρείται, αφενός μεν η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, η μείωση της επίπτωσης των εξωγενών παραγόντων, όπως οι τιμές του αργού και προϊόντων, τα περιθώρια διύλισης και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και η ελαχιστοποίηση της επίδρασης του διαρκώς αυξανόμενου «κόστους» του CO2, αφετέρου δε η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της παραγωγικότητας εργασίας, η ανάπτυξη των ΑΠΕ και η υλοποίηση του 5ετούς προγράμματος Έρευνας Υδρογονανθράκων.

Στο πλαίσιο του μεσόχρονου αναπτυξιακού προγράμματός του Ομίλου, αφενός μεν διατηρείται η υψηλή κερδοφορία με μέσο EBITDA που θα κυμανθεί μεταξύ 700 και 750 εκατ. ευρώ με μια απόκλιση ±10% , ανάλογα με τις εκτιμήσεις για τις διακυμάνσεις των εξωγενών παραγόντων και τη σταδιακή βελτίωση των επιδόσεων σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό, αφετέρου δε εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος για τη διαμόρφωση των επιλογών των μετόχων και τη λήψη των αποφάσεων για τη δομή του Ομίλου στο υπό διαμόρφωση ενεργειακό τοπίο μετάβασης σε οικονομίες χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.

Η Διοίκηση και τα στελέχη παρακολουθούν συστηματικά,  μελετούν και αναλύουν διεξοδικά τις εξελίξεις και τα χαρακτηριστικά της υπό διαμόρφωση νέας εποχής και εντός του 2018 ολοκληρώνουν και καταθέτουν συγκροτημένη πρόταση προς τους μετόχους, με τις εναλλακτικές επιλογές, για τη λήψη των αποφάσεων που θα καθορίσουν τη θέση και το ρόλο του Ομίλου στη μεταψηφιακή εποχή των οικονομιών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στη Ν.Α Ευρώπη, περιφερειακή περιοχή στην οποία σήμερα, επάξια κατέχει πρωταγωνιστική θέση και πρωτοπόρο ρόλο.