Εκπίπτουν και με το νόμο οι δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση υπάρχει μία διάταξη που αποκαθιστά μία αδικία. Στις εκπιπτόμενες δαπάνες μιας επιχείρισης συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Είναι κάτι αυτονόητο, όμως έτσι όπως ήταν διατυπωμένη η προηγούμενη διάταξη που αφορούσε στις εκπιπτόμενες δαπάνες δημιουργούσε ζητήματα ερμηνείας, που οδηγούσαν σε εξαίρεση των εκπιπτόμενων τις δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Συγκεκριμένα στον υφιστάμενο νόμο 4172 του 2013 στο άρθρο 22 αναφέρεται ως ορισμός των εκπιπτόμενων δαπανών το εξής:

«Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά».

Στο παρόν νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η τροποποίηση του άρθρου 22 ως εξής:

1. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές

συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.»

2. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 προστίθεται εδάφιο ως

εξής:

«Ειδικά οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν υπό την

προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη στο φορολογικό έτος που

πραγματοποιήθηκαν. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η δράση

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου.»

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος εφαρμόζονται για δαπάνες εταιρικης κοινωνικής

ευθύνης που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.