ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ζημιές €32 εκατ. στο α΄εξάμηνο και μείωση εσόδων 38%

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥΣ ΚΛΆΔΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μείωση εσόδων 38% και ζημιές 32 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο α΄εξάμηνο του 2020 ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, επηρεασμένος από την φθίνουσα δραστηριότητα στο κομμάτι των κατασκευών και των παραχωρήσεων και από τις επιπτώσεις της πανδημίας. 

Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2020 τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε €438 εκατ. έναντι €705 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 38% (ή €267 εκατ.) κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων του κλάδου της κατασκευής κατά €265 εκατ. αντίστοιχα.

Το Μεικτό Κέρδος (χωρίς αποσβέσεις) το πρώτο εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε €106,5 εκατ. έναντι €135,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας μείωση κατά 21% ή €29,1 εκατ. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τον κλάδο των Παραχωρήσεων όπου το Μεικτό Κέρδος (χωρίς αποσβέσεις) μειώθηκε κατά €25,2 εκατ. λόγω της επίπτωσης από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19, η οποία καλύφθηκε μερικώς από τη βελτίωση που σημείωσε το Μεικτό Κέρδος κατά την ίδια περίοδο στον κλάδο των ΑΠΕ, όπου αυξήθηκε κατά €10,1 εκατ.

Τα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε €32,2 εκατ. έναντι €31,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 1% ή €0,4 εκατ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα έξοδα μετασχηματισμού που έχει ξεκινήσει ο Όμιλος τα οποία ανήλθαν σε €4,8 εκατ., δηλαδή χωρίς αυτά τα έξοδα διοίκησης ανέρχονται σε €27,3 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 15% σε ετήσια βάση.

Το EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 σε €72,3 εκατ. έναντι €112,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 36% (ή €40,0 εκατ), επηρεαζόμενο από την εφαρμογή lockdown και κυρίως από την μείωση της κυκλοφορίας στους αυτοκινητόδρομους όπου η μείωση του κλάδου των Παραχωρήσεων σε επίπεδο EBITDA ανήλθε σε €26,6 εκατ. αντίστοιχα. Επίσης, τo EBITDA στο πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει έξοδα μετασχηματισμού ποσού €10 εκατ. (€4,8 εκατ. στα έξοδα διοίκησης και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές €5,2 εκατ από απομείωση αξίας ακινήτου προς πώληση), δηλαδή χωρίς αυτά διαμορφώθηκε σε €82,3 εκατ.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων ο Όμιλος παρουσίασε ζημιές €21,2 εκατ. έναντι κερδών €29,4 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ μετά από φόρους παρουσίασε ζημιές €32,0 εκατ. έναντι κερδών €5,7 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Κλάδοι

Η διοίκηση της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναφέρει ότι παρά τις επιπτώσεις από το COVID-19, τρεις από τους πέντε κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σημείωσαν αύξηση του EBITDA και συγκεκριμένα στις ΑΠΕ, στο Περιβάλλον και στην Ανάπτυξη Ακινήτων. Όμως α) οι κλάδοι αυτοί αποτελούν το μικρότερο τμήμα των συνολικών δραστηριοτήτων και β) στους τρεις από τους πέντε κλάδους το καθαρό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, όπως προκύπτει από τα αναλυτικά αποτελέσματα:

Κλάδος κατασκευών
Ο κλάδος των κατασκευών παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 έσοδα €257 εκατ., μειωμένα κατά 50,8%. Το EBITDA ήταν αρνητικό κατά €17,3 εκατ. έναντι μικρού κέρδους €3,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2020 έχουν επιβαρυνθεί με μη-επαναλαμβανόμενες ζημιές ποσού €5,2 εκατ. από απομείωση αξίας ακινήτου προς πώληση στη Ρουμανία. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους ήταν ζημιές 28,673 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,254 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Παραχωρήσεις 
Τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε €91,1 εκατ. έναντι €118,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 23% ή €27,0 εκατ. Η μείωση οφείλεται στην πτώση της κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους λόγω των απαγορευτικών μέτρων της Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.
Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων διαμορφώθηκε σε €53,0 εκατ. έναντι €79,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας μείωση 33% ή €26,6 εκατ. επηρεαζόμενο από την προαναφερόμενη πτώση της κυκλοφορίας λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία.
Τα αποτελέσματα μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,051 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 19,454 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε €45,1 εκατ. έναντι €33,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 36% ή €12,0 εκατ., μη επηρεαζόμενο από τις επιπτώσεις του COVID-19.
Το EBITDA του κλάδου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε €36,6 εκατ. έναντι €26,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 39% ή €10,3 εκατ.
Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους ανήλθε σε κέρδη 17,6 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ευρώ αυξημένο 45,4%.

Περιβάλλον
Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Περιβάλλοντος ανήλθε σε €47,3 εκατ., έναντι €41,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 14% ή €5,9 εκατ. επηρεαζόμενος κυρίως από την αύξηση του κατασκευαστικού αντικειμένου που υπερκάλυψε τις επιπτώσεις από το COVID-19.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €6,82 εκατ., έναντι €6,79 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2019, σημειώνοντας αύξηση 0,5% ή €0,03 εκατ.
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 2,771 εκατ. ευρώ έναντι 1,355 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 2019, σημειώνοντας αύξηση 105%.

Ανάπτυξη Ακινήτων
Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων εμφάνισε έσοδα €3,12 εκατ. έναντι σχεδόν ανάλογου ποσού το πρώτο εξάμηνο του 2019 (€3,17 εκατ.) σημειώνοντας μείωση κατά 1,6% ή €0,05 εκατ.
Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,4 εκατ. έναντι €0,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 84% ή €0,6 εκατ, ως αποτέλεσμα της αύξησης της επισκεψιμότητας του πάρκου «Smart Park» έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι και παρά τις σημαντικές επιπτώσεις από το COVID-19 (αναστολή λειτουργίας των εμπορικών πάρκων για δύο μήνες και μείωση των μισθωμάτων με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου).
Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους ήταν αρνητικό κατά 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικού αποτελέσματα 1,837 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ο όμιλος, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του κλάδου κατασκευής και τις επιπτώσεις των σωρευμένων ζημιών στη ρευστότητά του κλάδου και του ομίλου προχώρησε στις εξής ενέργειες: 
 μέτρα εντατικότερης διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων, ενώ ενίσχυσε ταμειακά τον κλάδο μέσω ενδοομιλικού δανεισμού
 λειτουργικό και οργανωτικό μετασχηματισμός του κλάδου κατασκευής
 μείωση της δραστηριότητάς του κλάδου στο εξωτερικό μέσω της ολοκλήρωσης έργων που είχε αναλάβει (π.χ. Αλβανία ή Σερβία) και της αποχώρησης από ζημιογόνες δραστηριότητες καταβάλλοντας τις σχετικές ποινικές ρήτρες, προκειμένου να εστιάσει σε κερδοφόρα έργα και επιλεγμένες αγορές
 ενέργειες με σκοπό τη μείωση των δαπανών προσωπικού (οριζόντια μείωση αποδοχών, εθελουσία έξοδο εργαζομένων με κίνητρα κλ.π.) και του κόστους πωληθέντων
 διάθεση μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων (πώληση συμμετοχής στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ και προσύμφωνο πώλησης ακινήτου στη Ρουμανία εντός του ά εξάμηνου του 2020)
 κατάρτιση με τις τράπεζες ενός «οδικού χάρτη» με στόχο την περαιτέρω υποστήριξή του

Οι περιπέτειες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην Τσεχία και γιατί καθυστερεί η γενική συνέλευση