ΕΛΠΕ: Στις 3/3 η επιστροφή του επιπλέον παρακρατηθέντος φόρου προμερίσματος

Η Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσε την επιστροφή της διαφοράς παρακρατηθέντος φόρου 5% από την διανομή του προμερίσματος χρήσης 2018, όπως αυτή προέκυψε από την μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων σε 10%, από 15% που ίσχυε την περίοδο της πληρωμής του προμερίσματος στις 17.12.18, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4603/2019.

Το συνολικό ποσό του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου που θα επιστραφεί στους δικαιούχους της διανομής του προμερίσματος χρήσης 2018, ανέρχεται σε € 643.786,02 ή 0,0125 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό των 0,0125 ευρώ ανά μετοχή, αντιστοιχεί στον επιπλέον παρακρατηθέντα φόρο 5% επί του 0,25 ευρώ ανά μετοχή, που ήταν το μικτό ποσό της διανομής του προμερίσματος 2018 και θα αποδοθεί στους μετόχους που εμφανίζονταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 11.12.2018 ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date).

Η καταβολή του ποσού θα ξεκινήσει την Τρίτη 03.03.2020 μέσω της πληρώτριας τράπεζας «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους δικαιούχους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, για τους υπόλοιπους δικαιούχους μετόχους.

Για την πληρωμή από το δίκτυο καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας ο δικαιούχος μέτοχος οφείλει να προσκομίσει:

• Δελτίο της Αστυνομικής του Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.),

• Εκτύπωση στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ)

Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή.

Η είσπραξη του επιπλέον παρακρατηθέντος φόρου του προμερίσματος, θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Χειμάρρας 8α, 151 24 Μαρούσι (τηλ. 210-6302979, 210-6302980, fax. 210-6302986, 210-6302987).