Ελπίδες για πραγματική μεταρρύθμιση στη ΔΕΗ

Ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης.

του Χρήστου Ιωάννου
cioannou@ceo.gr

Πριν δέκα χρόνια είχα γνωρίσει ένα καλό κύριο, ο οποίος είχε ένα θερμοκήπιο 120 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Η δραστηριότητα αυτή είναι αγροτική και απαιτεί διαρκή εποπτεία και επιστασία. Στην κουβέντα είπε πως η κανονική του δουλειά είναι υπάλληλος της ΔΕΗ, μάλιστα εν Αθήναις. Τον ρώτησα πως τα καταφέρνει και μου είπε πως έχει τη δυνατότητα να απουσιάζει από την υπηρεσία. Εννοείται, πως δεν γινόταν λόγος περί απόλυσης αφού «τα έβρισκαν» στην υπηρεσία. Φυσικά δεν ήταν ο μόνος. Σαν τον παλιό γνώριμο ήταν πολλοί.

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 στη Βουλή με τίτλο «Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας, Εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ», φαίνεται ότι ο τίτλος του «εκσυγχρονισμού» ανταποκρίνεται αφού αλλάζουν πολλά στις εργασιακές σχέσεις, τόσο κατά την πρόσληψη των εργαζομένων όσο και κατά την διάρκεια του εργασιακού βίου.

Να διευκρινήσουμε ότι δεν είμαστε υπέρ της τακτικής των απολύσεων με την έννοια «πονάει πόδι, κόβει πόδι», αλλά ειδικά μία κρατική επιχείριση που ανήκει κατά πλειοψηφία σε όλους τους εν Ελλάδι φορολογούμενους θα πρέπει να είναι ευέλικτη, να προετοιμάζεται και να προσαρμόζεται ταχύτερα από ότι πριν 30 χρόνια πριν στις αλλαγές του θεσμικού, οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Έτσι, μόνο μπορεί μαπκροπρόθεσμα να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Όλα τα άλλα είναι για φθηνή κομματική κατανάλωση και για να «κονταίνει» η ΔΕΗ.

Τέλος στο καθεστώς μονιμότητας

Σχετικά με τις προσλήψεις αορίστου χρόνου προβλέπονται τα εξής:

1. Γίνονται στο πλαίσιο πολιτικής προσλήσεων που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών  και με την προϋπόθεση δημόσιας προκήρυξης, η οποία προηγουμένως έχει σταλεί στο ΑΣΕΠ για έγκριση. Η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων αποτελεί νέα υπηρεσία και εξέλιξη της Επιτροπής Αμοιβών.

2. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων φροντίζει επιτροπή με τουλάχιστον τρία μέλη.

3. Οι συμβάσεις διέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη-εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας επιχειρισιακής συλλογικής σύμβασης Εργασίας ή του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή άλλη επιχειρησιακή συμφωνία, ρύθμιση ή συνήθεια, ιδίως ως προς τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανομένων, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων.

4. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της επιχείρησης και νεοπροσλαμβανομένων μετά την την ψήφιση του νομοσχεδίου μπορούν να καταγγέλονται σύμφωνα με την εργατιή νομοθεσία.

Αυστηρά 8μηνες συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου:

  1. Η πλήρωση οργανικών  θέσεων αναπληρωτών διευθυνόντων συμβούλων, γενικών διευθυντών, και βοηθών διευθυντών/διευθυντών κλάδων γίνεται μέσω δημόσιας προκήρυξης και με συμβάσεις μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης. Η διαδικασία πρόσληψης και η πολιτική αποδοχών εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων.
  2. Οι προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου γίνεται για κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχιακών αναγκών με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου ενώ η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες εντός 12μήνου. Μετά τη λήξη τους λύνονται χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση.

Προγράμματα εθελουσίας εξόδου, μετακινήσεις προσωπικού στον όμιλο και στο δημόσιο

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι στις εταιερείες ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.

  •  μπορούν να εφαρμόζονται στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού με καθορισμένα κριτήρια ειδικά για συγκεκριμένες κατηγορίες/ειδικότητες ή για συγκεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες.
  • Να γίνονται μετακινήσεις προσωπικού εντός ομίλου σε κενές οπργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς κατηφγορίας με αυτή που ανήκει ο μεταφερόμενος εργαζόμενος με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει.
  • Να γινεται μεταφορά του προσωπικού με την προϋπόθεση ότι όποιος μεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας χωρίς να διατηρείται τυχόν διαφορά αποδοχών.

Ενίσχυση της πολιτικής προμηθειών

Η πολιτική προμηθειών ενισχύεται και ως προς τις εισηγήσεις και ως προς την αποτελεσματικότητα. Συγκεκριμένα στην Επιτροπή Ελέγχου προστίθενται δύο ακόμα μέλη που επιλέγονται μεταξύ άλλων με αποδεδειγμένη εμπειρία και είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία. Μεταξύ των σκοπών τους είναι ο έλεγχος και η παρακολούθησε της εφαρμογής του κανονισμού έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε δειγματοληπτική βάση, η υποβολή ετήσιας αναφοράς στο διοικητικό συμβούλιο, η εισήγηση για τροποποιήσεις του κανονσιμού έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και γενικά μέτρων βελτίωσης της απόδοσης της λειτουργίας προμηθειών της εταιρείας.   

Έκπτωση στο ρεύμα για εργαζόμενους και συνταξιούχους έως 30%.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να περφέρει προνομιακό τιμολόγιο στο προσωπικό. Ωστόσο περιορίζει την έκπτωση στο 30% της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από 70-75% που είναι μέχρι σήμερα.

Όμως δίνει το ίδιο προνομιακό τιμολόγιο προσφέρει και στους συνταξιούχους. Εδώ τίθεται το ερώτημα, Γιατί άραγε κάποιος που έχει δουλέψει σε μία εταιρεία, κάποια χρόνια, να εξασφαλίζει δια βίου έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα ή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία;

Την απάντηση την ξέρουμε: Για να έχει δια βίου έκπτωση στο ρεύμα ο παλιός γνώριμος αγρότης-συνταξιούχος της ΔΕΗ. Μην τον αφήσουμε τον άνθρωπο να πληρώνει κανονικά το ρεύμα όπως όλος ο κόσμος!