Επ. Ανταγωνισμού: “Πράσινο φως” στο deal North Solar – ΔΕΠΑ Εμπορίας

Το πράσινο φως στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας με την επωνυμία “NORTH SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” από τους υφιστάμενους μετόχους της και την εταιρεία με την επωνυμία “ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.” έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 16 Απριλίου 2021, ομόφωνα, αποφασίστηκε η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3959/11, όπως ισχύει,σχετικά με την απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία “ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.” του κοινού ελέγχου, μαζί με τους υφιστάμενους μετόχους/πωλητές, δια της εξαγοράς 49% της εταιρείας με την επωνυμία “NORTH SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, η οποία προς της συναλλαγής τελούσε υπό τον έλεγχο των υφιστάμενων μετόχων/πωλητών της.

Συγκεκριμένα,η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011,ότι από την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011,δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αυτή αφορά.