Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε η αποχώρηση της FG Europe από το Χρηματιστήριο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 862/19.12.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας SILANER INVESTMENTS LIMITED για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.
Το αίτημα της εταιρείας ισοδυναμεί με την έξοδό της από το Χρηματιστήριο και τη διαγραφή της μετοχής της.

• Την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4514/2018, και συγκεκριμένα την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, ως προς την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας.
• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΘΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4514/2018, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας.