Επιτροπή Παιγνίων: Αυξήθηκε το πλεόνασμα σε 17 εκατ. ευρώ

Ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ, Βαγγέλης Καραγρηγορίου.

Δημοσιεύτηκε η απολογιστική κατάσταση των οικονομικών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχων Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για το 2018 συμπεριλαμβανομένου του πρϋπολογισμού που είχε συντάξει η διοίκηση της εποπτικής αρχής για το ίδιο έτος. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτουν τα εξής:

α) Ως προς τα έσοδα η πρόβλεψη ήταν 17,208 εκατ. ευρώ ενώ πραγματοποιήθηκαν 13,908 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη απόκλιση σε ποσοστό είχε το κονδύλο «Έσοδα από διοικητικά τέλη και παράβολα». Η αρχή είχε προύπολογίσει έσοδα 4,458 εκατ. ευρώ και τελικώς εισπράχθηκαν 3,078 εκατ. ευρώ, απόκλιση 30,95%.
Επίσης η ΕΕΕΠ είχε προϋπολογίσει έσδοα 11,755 εκατ. ευρώ από το μεικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα αλλά τελικώς πραγματοποιήθηκαν 10,407 εκατ. ευρώ (απόκλιση 11,46%).

β) Ως προς τα έξοδα η απόκλιση είναι μεγαλύτερη 56,39%, αλλά αυτό συνέβη ως προς την συγκράτηση και όχι ως προς την αύξηση των εξόδων. Συγκεκριμένα, η ΕΕΕΠ είχε προϋπολογίσει έξοδα 11,013 εκατ. ευρώ αλλά πραγματοποιήθηκαν μόλις 4,803 εκατ. ευρώ.
Η μεγαλύτερη σε απόλυτο μέγεθος απόκλιση αφορά στα έξοδα προσωπικού, τα οποία είχαν προϋπολογιστεί σε 6,016 εκατ. ευρώ, αλλά η εκτέλεση έδειξε μόλις 3,318 εκατ. ευρώ.

Έτσι το καθαρό αποτέλεσμα αυξήθηκε σε 9,105 εκατ. ευρώ το 2018 από 6,195 εκατ. ευρώ το 2017 (στο αποτέλεσμα δεν συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις από μισθοδοσία) και το πλεόνασμα σε 17,012 εκατ. ευρώ από 11,367 εκατ. το 2017.
Πάντως, το 2019 τα έξοδα της ΕΕΕΠ είναι αυξημένα λόγω του διαγωνισμού για το καζίνο και τις αντίστοιχες νάγκες σε ανθρώπινους πόρους.