Epsilon Net: Αύξηση εσόδων 7,3% και άλμα κερδοφορίας 54% στο πρώτο εξάμηνο του 2020

Η εταιρεία Epsilon Net, η οποία προσφάτως ανέβηκε αναβαθμίστηκε με την μετάταξή της στη ρυθμιζόμενη αγορά  του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοίνωσε αύξηση τζίρου 7,30%  και σημαντική αύξηση 54,03% των καθαρών κερδών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα αποτελέσματα της εταιρείας επιτεύχθηκαν υπό αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές της 30ης.06.2020, τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της μητρικής Εταιρείας Epsilon Net έχουν ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το Α’ 6μηνο 2020 διαμορφώθηκε στα 8,45 εκ. € έναντι 7,87 εκ. € κατά το αντίστοιχο Α’ 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 7,30 %.
Ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 6,26 εκ. € έναντι 5,86 εκ. € κατά το Α’ 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 6,94%.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA)

Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το α’ εξάμηνο του 2020 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε € 1,83 εκ., έναντι € 1,56 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019, σημειώνοντας αύξηση 17,07 %, ενώ για την μητρική διαμορφώθηκαν σε € 1,42 εκ., έναντι € 1,25 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019, σημειώνοντας αύξηση 13,54 %.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τον όμιλο κατέγραψαν κέρδη € 1,00 εκ. για την περίοδο έναντι κερδών € 0,65 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019, σημειώνοντας αύξηση 54,03%. Για την μητρική εταιρία διαμορφώθηκαν σε € 0,76 εκ. το εξάμηνο του 2020 έναντι € 0,43 εκ. του 2019, σημειώνοντας αύξηση 76,09%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, για την περίοδο που έληξε την 30.06.2020 διαμορφώθηκαν σε € 11,13εκ., το θετικό καθαρό ταμείο (μετά την αφαίρεση των δανειακών υποχρεώσεων) ανέρχεται σε € 4,49 εκ. και τα ίδια κεφάλαια σε € 15,19 εκ.
Στα ταμειακά διαθέσιμα δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 4,92 εκ. ευρώ που προήλθε από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις 15/7/2020 για την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, δημιουργώντας ένα συνολικό ποσό διαθεσίμων κεφαλαίων για μελλοντικές επενδύσεις που ξεπερνά τα 16 εκ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Epsilon Net, κ. Ιωάννης Μίχος, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
« Κατά το 1ο εξάμηνο του 2020, ο Όμιλος της Epsilon Net συνεχίζει να καταγράφει σημαντικούς αυξητικούς ρυθμούς κερδοφορίας, με παράλληλη αύξηση τζίρου, ισχυροποιώντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχει στον κλάδο και επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό της Διοίκησης.
Η μεγάλη αισιοδοξία και οι προσδοκίες μας για συνέχιση της αναπτυξιακής μας πορείας την επόμενη περίοδο επιβεβαιώνονται επιπλέον με:
-Την πρόσφατη πιστοποίησή μας από την ΑΑΔΕ ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που δημιουργεί νέα δεδομένα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Ελληνικών επιχειρήσεων και ενισχύει περαιτέρω τη διεύρυνση του πελατολογίου μας.
-Την εξαγορά της Hoteliga International sp. Z o.o, που ενδυναμώνει την ήδη σημαντική μας θέση στο κομμάτι του hospitality με εξωστρεφή προσανατολισμό και
-Τη σημαντική μας ρευστότητα που εγγυάται τις επόμενες επενδύσεις μας.
Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου, ενισχύεται περαιτέρω και από την ολοένα αυξανόμενη αναγκαιότητα, εξαιτίας και των ιδιαίτερων συνθηκών της τελευταίας περιόδου για εργασία από απόσταση.
Ο Όμιλος της Epsilon Net, έχοντας ως απώτερο στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των επιχειρήσεων, επενδύει διαχρονικά στην τεχνολογική καινοτομία, με web, cloud και mobile εφαρμογές για την οργάνωση και λειτουργία των εμπορικολογιστικών τους τμημάτων, καθώς και των τμημάτων HR, δημιουργώντας παράλληλα μέσα και από σημαντικές συνεργασίες, τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την αύξηση της πελατειακής του βάσης.
Συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο στην αγορά της πληροφορικής με δέσμευσή μας την συνεχή ανάπτυξη , και την περαιτέρω ενδυνάμωση της αξίας του ομίλου για το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων, των συνεργατών και των πελατών μας.»