Ερευνάται λογιστικό σκάνδαλο στην MLS Πληροφορική: Εκτός διαπραγμάτευσης μετοχή, ομόλογα

Ο πρόεδρος της εταιρείας και βασικότερος μέτοχος Ιωάννης Καματάκης.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε να θέσει εκτός συναλλαγών από το Χρηματιστήριο Αθηνών τη μετοχή και τα ομόλογα της εταιρείας MLS Πληροφορική.
Σύμφωνα με πληροφορίες η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από την κατάθεση πορίσματος της ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου) επί των πεπραγμένων της οικονομικής χρήσης 2018 της MLS.
Το πόρισμα, όπως αναφέρουν πήγες που γνωρίζουν την υπόθεση εστιάζει σε λογιστικούς χειρισμούς που αφορούν αποτύπωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Το θέμα μεταξύ των αναλυτών συζητείται εδώ και χρόνια, ωστόσο οι εποπτικές αρχές όφειλαν να ολοκληρώσουν την έρευνα προτού προχωρήσουν σε οποιαδήποτε απόφαση.

Σημειώνεται ότι πέραν των ερευνών της ΕΛΤΕ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε εδώ και μήνες ζητήσει έρευνα επί των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2018 τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση που εκδόθηκε αργότερα:

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προχώρησε στην προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της εταιρίας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» , μετοχών και ομολογιών (ΜΛΣ01, ΜΛΣ02, και ΜΛΣ03 που διαπραγματεύονται στην ΕΝ.Α.), σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.3556/2007 (ΦΕΚ Α΄/91/30.4.2007), από σήμερα 13η Μαΐου 2020 και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι παραβιάστηκαν από την εν λόγω Εταιρεία οι διατάξεις του ν. 3556/2007.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βάσει στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της στις 12.05.2020 που αφορούν στον υποχρεωτικό έλεγχο που διενεργήθηκε επί του κονδυλίου του ισολογισμού «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, κρίνει ότι δημιουργούνται βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή κατάρτιση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.