Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών: Λιγότερες επενδύσεις για περιβάλλον!

Η αξία πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών ενισχύθηκε το 2018 και διαμορφώθηκε σε 11,9 δισεκ. ευρώ έναντι 10,2 δισεκ. ευρώτο 2017, καταγράφοντας αύξηση 16,6%. Αυτό προκύπτει από τα: «Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών για το έτος 2018» που δημοσιοποίησε σήμερα το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 7,5% (13.497 χιλ. μετρικοί τόνοι) σε σχέση με το 2017 (12.555 χιλ. μετρικοί τόνοι). Επομένως, η αύξηση στην αξία των πωλήσεων το 2017 οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τιμών πώλησης των προϊόντων. Το συνολικό κόστος πωληθέντων αυξήθηκε 17,3% και διαμορφώθηκε το 2018 σε 11,4 δισεκ. από 9,7 δισεκ. ευρώ το 2017. Το 66,6% του κόστους πωληθέντων αφορά στο κόστος εισαγωγής CIF, το οποίο – με δεδομένο ότι εξαρτάται από τις διεθνείς τιμές των προϊόντων πετρελαίου – αποτέλεσε τον κυριότερο παράγοντα αύξησης του κόστους πωληθέντων και των τιμών το 2018. Οι δασμοί και φόροι με ποσοστό 32,7% αποτελούν τον δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους πωληθέντων, ενώ οριακή είναι η επίδραση των άμεσων εξόδων αγορών, που συμμετέχουν στο κόστος πωληθέντων με ποσοστό 0,7%.
Η μικτή κερδοφορία του κλάδου ενισχύθηκε το 2018 σε 482,3 εκατ. από 471,6 εκατ. την προηγούμενη χρονιά (+2,3%). Οι υπόλοιπες δαπάνες των επιχειρήσεων του κλάδου – που σε πολύ μεγάλο βαθμό (82%) σχετίζονται με τα λοιπά λειτουργικά έξοδα και τις αμοιβές προσωπικού – παρουσίασαν το 2018 αύξηση και διαμορφώθηκαν σε 486,3 εκατ. από 478,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος (+1,7%). Αυτό οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των λειτουργικών εξόδων αλλά και των αποσβέσεων και των φόρων και εισφορών, καθώς τα υπόλοιπα στοιχεία των δαπανών (αμοιβές προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές) κινήθηκαν οριακά ανοδικά και τα ανόργανα έξοδα έντονα πτωτικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη του κλάδου (μετά από φόρους) να ανέλθουν σε 44,5 εκατ. το 2018 από 38,4 εκατ. το 2017. Το αποτέλεσμα αυτό επηρεάστηκε εν μέρει από τη μεγάλη αύξηση στα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης, σε συνδυασμό με τη μικρότερη αύξηση στις συνολικές δαπάνες, γεγονός που οδήγησε σε μια αύξηση της τάξης του 27% στα κέρδη προ τόκων και φόρων.

Μικρή ενίσχυση παγίων και μείωση μακρο δανείων

Τα μεγέθη που προσδιορίζουν την περιουσιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών, παρουσίασαν το 2018 μικτή εικόνα. Αναλυτικότερα, τα πάγια ενισχύθηκαν οριακά κατά 1,9% (από Euro 905,7 εκατ. το 2017 σε Euro 922,8 εκατ. το 2018), ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό μειώθηκε κατά 1,2%. Επιπλέον, το βραχυπρόθεσμο παθητικό ενισχύθηκε ήπια, κατά 2,9%, από 539 εκατ. σε 554,5 εκατ. Η ενίσχυση του βραχυπρόθεσμου παθητικού σε συνδυασμό με τη μείωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού οδήγησαν σε μείωση του κεφαλαίου κίνησης, το οποίο διαμορφώθηκε σε Euro 660,1 εκατ. το 2018 από Euro 689,9, εκατ. το 2017. Το σύνολο του απασχολούμενου κεφαλαίου παρουσίασε οριακή μείωση (0,8%) το 2018 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της αύξησης του βραχυπρόθεσμου παθητικού. Επιπρόσθετα, η καθαρή θέση των επιχειρήσεων του κλάδου, αυξήθηκε κατά 1,3% το 2018, στα 660,8 εκατ. από 652,5 εκατ. το 2017.
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις υποχώρησαν κατά 20,8% το 2018 (Euro 350,2 εκατ.) σε σχέση με το 2017 (Euro 442,3 εκατ.), ενώ η εξάρτηση των εταιριών του κλάδου από βραχυπρόθεσμα ξένα κεφάλαια ενισχύθηκε, όπως προκύπτει από την αισθητή αύξηση κατά 13,9% του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού το 2018 (Euro 529,4 εκατ.) σε σχέση με το 2017 (Euro 464,9 εκατ.).

Υψηλότεροι φόροι και λιγότερες επενδύσεις για περιβάλλον

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι φόροι και οι έκτακτες εισφορές αυξήθηκαν 3,3% το 2018 και διαμορφώθηκαν στα 9,4 εκ. έναντι 9,1 εκ. το 2017, ενώ τα ανόργανα έξοδα μειώθηκαν σημαντικά κατά 41,8%, δηλαδή από τα 13,0 εκατ. το 2017 στα 7,5 εκατ. ευρώ το 2018.
Οι φόροι εισοδήματος χρήσεως διαμορφώθηκαν σε 28,3 εκ., δηλ. ήταν περισσότερο από 3 φορές υψηλότερα έναντι του 2017.
Οι λοιπές επενδύσεις του κλάδου αυξήθηκαν περαιτέρω το 2018 σε 70,9 εκατ. από 64,2 εκατ. το 2017. Αντίθετα, οι επενδύσεις που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον περιορίστηκαν στα 1.758 χιλ. ευρώ το 2018 από 2.931 χιλ. το 2017. Ως αποτέλεσμα της σημαντικής ενίσχυσης των λοιπών επενδύσεων, οι οποίες αποτελούν το κύριο μέρος των συνολικών επενδύσεων (97,6%), οι συνολικές επενδύσεις παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 8,3%, σε 72,7 εκατ. το 2018 από 67,1 εκατ. το 2017.

Μείωση πρατηρίων 15,1%

Ο αριθμός των πρατηρίων μειώθηκε το 2018 σημαντικά, κατά 15,1%, και διαμορφώθηκε σε 4.835 από 5.694 το προηγούμενο έτος. Ως αποτέλεσμα, αυξήθηκαν οι μέσες πωλήσεις καυσίμων ανά πρατήριο (σε χιλ. μετρικούς τόνους) κατά 9%. Η χωρητικότητα των ιδιόκτητων και ενοικιασμένων αποθηκευτικών χώρων των εταιριών εμπορίας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, όπως και αυτή των πρατηρίων. Αύξηση καταγράφεται στον αριθμό των απασχολούμενων αυτοκινήτων (ιδιόκτητων και τρίτων), από 1.421 το 2017 σε 1.544 το 2018 (+8,7%). Τέλος, ο αριθμός του προσωπικού στις εξεταζόμενες εταιρίες του κλάδου ανήλθε το 2018 σε 1.833 άτομα, αυξημένος κατά 2,7% έναντι του προηγούμενου έτους.