Εθνική: Κέρδη μετά φόρων 48 εκατ. στο 9μηνο του 2018 – Μείωση των NPLs κατά 2,5 δισ.

Κέρδη ύψους €48 εκατ. κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα  στο Εννεάμηνο του 2018 σε επίπεδο Ομίλου έναντι ζημιών €103 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων συνεχίζεται για 10 συναπτά τρίμηνα. Ειδικότερα τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) έχουν μειωθεί κατά €2,4 δισ. τους τελευταίους 12 μήνες.

Η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων συνεχίζεται για 10 συναπτά τρίμηνα

Η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενα Ανοιγμάτων ύψους €5,6 δισ. από το τέλος του 2015 αντανακλά τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών (€2,1 δισ.), καθώς και διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων (€3,5 δισ.), εκ των οποίων €2 δις. έχουν ήδη πωληθεί
Στην Ελλάδα, οι δείκτες κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 60% και 84%, αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη και τις
Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1) ανέρχεται σε 16,4% και ενσωματώνει την απομείωση της αξίας της θυγατρικής της ΕΤΕ στη Ρουμανία, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας για πώληση σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία της

Παύλος Μυλωνάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕ: Το Σχεδίο Ανασχηματισμού της Τράπεζας, θα οδηγήσει στη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας μας.

Οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα βελτιώνονται σταθερά, εξέλιξη η οποία αναμένεται να δώσει ώθηση στην κερδοφορία της Τράπεζας, συντελώντας παράλληλα στην οργανική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στο προσεχές διάστημα.
Το βελτιωμένο περιβάλλον θα διευκολύνει επίσης τις πωλήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, ειδικά καθώς σε αυτές θα προστίθενται και εξασφαλισμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές ακινήτων ενισχύθηκαν κατά 3,7% σε ετήσια βάση το Γ’ Τρίμηνο του 2018.
Στο πλαίσιο αυτό, ο υψηλός δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους 60% συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Τράπεζα, καθώς θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να προχωρήσει αποφασιστικά στην αποκλιμάκωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.
Η ΕΤΕ υπέβαλε πρόσφατα στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό τη νέα στρατηγική της για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, με την οποία δεσμεύεται σε μείωση της τάξεως των €10 δισ. μέχρι το τέλος του 2021.
Η οργανική κερδοφορία της Τράπεζας το Εννεάμηνο του 2018 ανήλθε στα €84 εκατ., σε αντίθεση με ζημίες ύψους €75 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Η επίδοση αυτή αντανακλά την αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε διατηρήσιμα επίπεδα της τάξεως των 110 μ.β. περίπου, μετά την επίτευξη υψηλών ποσοστών κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.
Μετά την πτώση τους κατά τα προηγούμενα δύο τρίμηνα, λόγω της απομόχλευσης του δανειακού μας χαρτοφυλακίου και της εφαρμογής των νέων λογιστικών προτύπων, τα καθαρά έσοδα από τόκους έχουν αγγίξει το χαμηλότερο σημείο τους.
Ως εκ τούτου, αναμένεται σταδιακή ανάκαμψή τους, επικουρούμενη από την επιτάχυνση των εκταμιεύσεων δανείων προς επιχειρήσεις, οι οποίες υπερβαίνουν το €1 δισ. το Δ’ Τρίμηνο του 2018.
Παράλληλα, η Τράπεζα έχει περιορίσει το κομμάτι των επιτοκιακών εσόδων από Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των καθαρών εσόδων από τόκους.
Τα λειτουργικά έξοδα θα ωφεληθούν άμεσα από το τρέχον Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, με τη συμμετοχή να αναμένεται να ξεπεράσει τους 500 εργαζόμενους το 2018, καθώς και από το συνεχιζόμενο εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων. Στο προσεχές διάστημα, η εφαρμογή του Σχεδίου Ανασχηματισμού της Τράπεζας, το οποίο θα ανακοινωθεί εντός του Α’ Τριμήνου του 2019, θα οδηγήσει στη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας μας.

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου

Η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) συνεχίστηκε στο Γ’ Τρίμηνο του 2018, αντικατοπτρίζοντας μηδενική δημιουργία νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και περιορισμένες διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων.
Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (περίμετρος Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού–ΕΕΜ) διαμορφώθηκαν σε €15,9 δισ. το Γ’ Τρίμηνο του 2018 και έχουν μειωθεί συνολικά κατά €5,6 δισ. από το τέλος του 2015. Η εν λόγω μείωση αντανακλά τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών (€2,1 δισ.), καθώς και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων (€3,5 δισ.), εκ των οποίων €2 δις. έχουν ήδη πωληθεί.
Ο εγχώριος δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων μειώθηκε σε 42,5% το Γ’ Τρίμηνο του 2018 (-10μ.β. σε τριμηνιαία βάση), λόγω της συνεχιζόμενης απομόχλευσης του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, με το ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 59,8% στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα (-€53 εκατ. από -€199 εκατ. το Β’ Τρίμηνο του 2018). Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε σε 30,4% (αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση), με την κάλυψη δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 83,5% στην Ελλάδα (82,4% σε επίπεδο Ομίλου).
Στη ΝΑ Ευρώπη , ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε σε 31,3% το Γ’ Τρίμηνο του 2018, με το δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 63,5%.

Ρευστότητα

Οι καταθέσεις του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 1,9% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €42,0 δισ. το Γ’ τρίμηνο του 2018, αντανακλώντας τις τάσεις στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €757 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε €40,0 δισ. Οι καταθέσεις στη Ν.Α. Ευρώπη1 ενισχύθηκαν κατά 1,4% σε τριμηνιαία βάση σε €2,0 δισ.
Σε σχέση με το Εννεάμηνο του 2017, οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 8,9% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας εισροές καταθέσεων ύψους €3,3 δισ. στην Ελλάδα, παρά τη συνεχιζόμενη χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 71% στην Ελλάδα (73% το Β’ Τρίμηνο του 2018) και σε 72% σε επίπεδο Ομίλου.
Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διατηρείται σε μόλις €2,3 δισ. τον Νοέμβριο από €2,8 δισ. το τέλος του Β’ Τριμήνου του 2018 και αφορά αποκλειστικά στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Το Εννεάμηνο του 2018, οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) ανέρχονται σε 124% και 103% αντίστοιχα, υπερβαίνοντας το ελάχιστο εποπτικό όριο του 100%.
Η απόφαση από την ΕΚΤ τον Αύγουστο του 2018 για άρση της κατ’ εξαίρεση αποδοχής ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού ∆ημοσίου ως αποδεκτών ενεχύρων στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης δεν επηρεάζει το κόστος χρηματοδότησης της ΕΤΕ, καθώς τα ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια αντικαταστάθηκαν με καλυμμένα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης της ΕΤΕ.

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16,4% (+20 μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και υπερβαίνει το ελάχιστο όριο των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Ο δείκτης CET1 ενσωματώνει την απομείωση της αξίας της θυγατρικής της ΕΤΕ στη Ρουμανία, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας για πώληση σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία της.
Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη μετά από φόρους του Εννεαμήνου 2018, καθώς και το όφελος από τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής μας SABA τον Οκτώβριο, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 16,6% και σε 13,1%, με πλήρη επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9.

Κερδοφορία 

Ελλάδα

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €33 εκατ. το Εννεάμηνο του 2018 έναντι εκτεταμένων ζημιών €122 εκατ. το Εννεάμηνο του 2017, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική αποκλιμάκωση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια (-143 μ.β. σε ετήσια βάση), η οποία συντέλεσε στην επιστροφή της Τράπεζας σε οργανική κερδοφορία ύψους €62 εκατ. έναντι ζημιών €100 εκατ. το Εννεάμηνο του 2017.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €253 εκατ. το Γ΄ Τρίμηνο του 2018 από €255 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, με την αρνητική επίπτωση από τις αναδιαρθρώσεις δανείων και την απομόχλευση του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής να αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση στα μέσα υπόλοιπα δανείων προς επιχειρήσεις του τρίμηνου και την ενίσχυση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων από ομόλογα.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 7 μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 260 μ.β. το Γ Τρίμηνο του 2018, αντανακλώντας περεταίρω μείωση στην απόδοση των δανείων. Το Εννεάμηνο του 2018, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €776 εκατ. (-22% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας την αρνητική επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 και την ανατιμολόγηση στεγαστικών δανείων συνδεδεμένων με το επιτόκιο εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας ενός έτους το Α’ Εξάμηνο, καθώς και τις αναδιαρθρώσεις δανείων και την απομόχλευση του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής.
Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση σε €54 εκατ. το Γ’ Τρίμηνο του 2018.
Σε σχέση με το Εννεάμηνο του 2017, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την εξάλειψη της προμήθειας χρηματοδότησης μέσω ELA.
Τα έσοδα αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους €17 εκατ. το Γ’ Τρίμηνο του 2018 έναντι ζημιών €9 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο αντανακλούν τα κέρδη από παράγωγα (€9 εκατ.) έναντι ζημιών ύψους €4 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Σε επίπεδο Εννεαμήνου, η Τράπεζα σημείωσε κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους €43 εκατ.
Οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €226 εκατ. το Γ’ Τρίμηνο του 2018 από €220 εκατ. το Β’ Τρίμηνο του 2018, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των γενικών και διοικητικών εξόδων, λόγω υψηλότερων αμοιβών εξωτερικών συμβούλων (consulting fees). Οι δαπάνες προσωπικού παρέμειναν πρακτικά αμετάβλητες σε €137 εκατ. (+1,0% σε τριμηνιαία βάση). Συγκριτικά με το Εννεάμηνο του 2017, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €658 εκατ. (+3,0% σε ετήσια βάση), επιβαρυνόμενα από αυξημένα γενικά και διοικητικά έξοδα (+7,2% σε ετήσια βάση), ομοίως λόγω υψηλότερων αμοιβών προς τρίτους. Οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν επίσης κατά 2,1% σε ετήσια βάση, ενσωματώνοντας ωστόσο €6,7 εκατ. σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες αμοιβές βάσει απόδοσης των εργαζομένων στις ειδικές μονάδες διαχείρισης πιστοδοτήσεων και καταβολή αναδρομικών. Οι λειτουργικές δαπάνες αναμένεται να μειωθούν μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το συνολικό κόστος του οποίου έχει επιβαρύνει το Β’ τρίμηνο του 2018. Το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού αναμένεται να ωφελήσει τις δαπάνες προσωπικού το 2019.
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε €78 εκατ. το Γ’ Τρίμηνο του 2018 από €35 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, το οποίο ενσωμάτωνε ανακτήσεις προβλέψεων απομείωσης σχετιζόμενες με την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €2 δισ. Ως αποτέλεσμα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) αυξήθηκε σε 109 μ.β. από 48 μ.β. το Β’ Τρίμηνο του 2018. Εξαιρουμένης της επίπτωσης των πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, το κόστος πιστωτικού κινδύνου παρέμεινε αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση. Σε επίπεδο Εννιαμήνου 2018, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 108 μ.β. από 251 μ.β. το Εννεάμηνο του 2017, οδηγώντας την Τράπεζα σε οργανική κερδοφορία.

ΝΑ Ευρώπη

Στη ΝΑ Ευρώπη, Ο Όμιλος σημείωσε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €2 εκατ. το Γ’ Τρίμηνο του 2018 από €3 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.
Σε επίπεδο έτους, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €16 εκατ. το Εννεάμηνου του 2018 από €19 εκατ. το προηγούμενο έτος.