Εθνική Τράπεζα: Νέος μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ο Matthieu Kiss

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά την από 18.12.2020 συνεδρίαση, και κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, ο κ. Matthieu Kiss εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίστηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας και το υφιστάμενο πλαίσιο αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο κ. Matthieu Kiss, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, έχοντας υπηρετήσει σε επιφανείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθώς και εξειδίκευση στον τομέα της ελεγκτικής. Ο κ. Kiss είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της HSBC Asset Management France, ενώ διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της HSBC Insurance France.

Κατόπιν του ορισμού του κ. Kiss ως Προέδρου της Επιτροπής, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:

∙κ. Matthieu Kiss, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

∙κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος

∙κ. Claude Piret, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

∙κ. Wietze Reehoorn, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

∙κ. Αβραάμ Γούναρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

∙κ. Περικλής Δρούγκας, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχει ορισθεί σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2020 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.