Γ.Ε. Δημητρίου: Oλοκλήρωση συγχώνευσης με απορρόφηση δύο 100% θυγατρικών εταιρειών

Την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία α) “DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ” και β) “SSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ανακοίνωσε σήμερα η Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σε συνέχεια της από 20 Ιουλίου 2020 ανακοίνωσής της, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι στις 9/9/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2216226, η υπ’ αριθμ. 93825/9-9-2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με τις κατά 100% θυγατρικές της εταιρείες “DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ” και “SSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ”, με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 καθώς και βάσει του από 29/6/2020 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωτέρω συγχωνευόμενων εταιρειών, των από 24/8/2020 Πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων και των τριών ως άνω ανωνύμων εταιρειών, καθώς και της υπ’ αριθμ. 2386/31-08-2020 πράξης της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Ευτυχίας Μαρίνας Μαργαρίτη.