Γιατί υποχωρεί η τιμή της μετοχής της Lamda Development

Η τιμή της μετοχής της εταιρείας Lamda Development υποχωρεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε ποσοστό 4,64% στα 7,6 ευρώ (με υψηλή τιμή ημέρας τα 7,65 ευρώ και χαμηλή τα 7,43 ευρώ) λίγο πριν τις 12.00, καθώς ανακοινώθηκε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου (έως 650 εκατ. ευρώ). Η τιμή διάθεσης είναι σημαντικά χαμηλότερη κατά 15,93% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της τιμής της μετοχής 7,97 ευρώ στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν την ανακοίνωση της τιμής διάθεσης, δηλαδή στις 21/11/2019.
Το discount είναι της τάξης του 15,93%. Θεωρητικά, αν το δικαίωμα της αύξησης απεκόπτετο από τη μετοχή με βάση το χθεσινό κλείσιμο (7,97 ευρώ), η προσαρμοσμένη τιμή θα ήταν 7,27 ευρώ. Αυτή η τιμή δείχνει ακόμα καλύτερα το discount σε σχέση με την τιμή διάθεσης των 6,7 ευρώ και λειτουργεί προς δύο κατευθύνσεις. Αφενός πιέζει τους υφιστάμενους μετόχους να πουλήσουν μετοχές και για να βελτιωθεί η ρευστότητά τους αν θέλουν να μπουν στην αύξηση με μέρος των μετοχών και αφετέρου όσο κοντά στην τιμή διάθεσης τείνει, τόσο δημιουργεί κίνητρο για την αγορά των νέων μετοχών με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι νέοι μέτοχοι προσδοκούν σε βελτίωση της τιμής της μετοχής.

[Update 22/11/219: H τιμή της μετοχής έκλεισε στο Χρηματισστήριο Αθηνών με πτώση 3,01% στα 7,73 ευρώ]

Πώληση 2,2 εκατ. μετοχών

Να θυμήσουμε ότι πριν μερικές ημέρες ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Lamda Development μετά την οικογένεια Λάτση, με ποσοστό συμμετοχής 12,83%, η εταιρεία Voxcove Holdings Limited (επενδυτικό όχημα των εταιρειών Olympia και VNK Capital,
των επιχειρηματιών Πάνου Γερμανού και Βασίλη Κάτσου αντίστοιχα), πούλησαν 2.200.000 μετοχές με τιμή 7,50 ευρώ ανά μετοχή, προκειμένου να διευκολυνθούν για να συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου. Μετά την πώληση αυτών των μετοχών που αντιστοιχούν στο 2,76% του μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής τους υποχώρησε στο 10,07%. Η Voxcove είχε εξαγοράσει περίπου το 12,83% της Lamda στις 21 Δεκεμβρίου του 2017 με τιμή ανά μετοχή 5,4 ευρώ ή συνολικά 55 εκατ. ευρώ.
Ήδη, από την πώληση 2,2 εκατομμμυρίων μετοχών προέκυψε κέρδος 4,62 εκατ. ευρώ.

Βέβαια για να καλύψουν τη συμμετοχή τους στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου για την εναπομείνουσα συμμετοχή τους (10,07%) θα χρειαστούν άλλα 69,548 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με την Voxcove

Σχετικά με το πως έχει η μετοχική διάρθρωση της Voxcove Holdings η παρακάτω ανακοίνωση της Lamda Deveolpment είναι ενδεικτική της πολυπλοκότητας αλλά ουχί βοηθάει στην κατανόηση:

H Εταιρεία Lamda Development S.A. (η «Εκδότρια») κατόπιν σχετικών διευκρινίσεων επί της από 27.12.2017 γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών του N. 3556/2007, που έλαβε από τον μέτοχο με την επωνυμία Voxcove Holdings Ltd, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

« 1. H εταιρία αλλοδαπού (ελβετικού) ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Rackham Trust Company SA, υπό την ιδιότητά της ως καταπιστευματοδόχος του καταπιστεύματος Folloe Trust, ελέγχει έμμεσα, από κοινού και συντονισμένα με τη VNK Capital Ltd, την εταιρία Voxcove Holdings Ltd, η οποία κατείχε από την 21.12.2017 το 12,83% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Οι ως άνω μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου ελέγχονται από την Rackham Trust Company SA, υπό την ιδιότητά της ως καταπιστευματοδόχου του καταπιστεύματος Folloe Trust, μέσω της συμμετοχής της στην Folloe Fund VCIC Ltd (πρώην Urmailey Investments Limited) με ποσοστό 78,49%. Η Folloe Fund VCIC Ltd είναι η μοναδική μέτοχος της Olympia Group Ltd (πρώην Microstar Ltd), η οποία είναι με τη σειρά της η μοναδική μέτοχος της Grey Squirrel Services Ltd, η οποία κατέχει άμεσα το 50% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Voxcove Holdings Ltd, η οποία κατείχε άμεσα την 21.12.2017 το 12,83% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας. Το υπόλοιπο 50% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Voxcove Holdings Ltd κατέχεται άμεσα από την VNK Capital Ltd.

Δεν υφίσταται πρόσωπο που να ελέγχει την Rackham Trust Company SA υπό την ως άνω ιδιότητά της ως καταπιστευματοδόχου του καταπιστεύματος Folloe Trust, με την έννοια του ν. 3556/2007.

2. Επισημαίνουμε ότι λόγω εσωτερικής αναδιάρθρωσης, πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι μεταβολές σε σχέση με τα δηλωθέντα στο από 27.12.2017 έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου του ν. 3556/2007:

– Η Urmailey Investments Limited την 15.02.2018 από εταιρία περιορισμένης ευθύνης μετατράπηκε σε κεφάλαιο εναλλακτικών επενδύσεων (Alternative Investment Fund) και μετονομάστηκε σε Folloe Fund VCIC Ltd.

– H Microstar Ltd την 26.03.2018 μετονομάστηκε σε Olympia Group Ltd κι εξακολουθεί να ελέγχεται αποκλειστικά (100%) από την Folloe Fund VCIC Ltd.

– H Olympia Group Ltd από την 01.01.2019 ελέγχει κατ’ αποκλειστικότητα (100%) την Grey Squirrel Services Ltd. Η Olympia Group SΑ από την 01.01.2019 δεν κατέχει πλέον κανένα ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Grey Squirrel Services Ltd.

Ήδη από την 18.11.2019, η Voxcove Holdings Ltd κατέχει το 10,07% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Πλην των ως άνω αναφερόμενων, ουδεμία άλλη μεταβολή έχει πραγματοποιηθεί στην αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.»