Η αξία των παροχών σε είδος και πως θα φορολογούνται από το 2020

Το φορολογικό νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των παροχών σε είδος. Η αξία αυτή θα προστίθεται στο συνολικό εισόδημα των φορολογουμένων και θα φορoλογείται με τους νέους συντελεστές που θα ισχύσουν για τα εισοδήματα από 1.1. 2020.

Καταρχάς οι παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικά πρόσωπα αυτών θα συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει τα 300 ευρώ ετησίως και μόνο για το υπερβάλλον ποσό. Με άλλα λόγια η αξία σε είδος μέχρι 300 ευρώ δεν θα συνυπολογιζεται στο εισόδημα παρά μόνο όταν υπερβαίνει τα 300 ευρώ και μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

Παροχή οχήματος

Αν έχει παραχωρηθεί από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο όχημα σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο μιας επιχείρισης τιμής τότε η αξία της παραχώρησης που θα θεωρηθεί επιπλέον ετήσιο εισόδημα και θα φορολογηθεί θα ειναι ποσοστό επί της Λιανικής Τιμής Προ φόρων του οχήματος.

α) για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

β) για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ ως ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως ποσοστό δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

ε) για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ ως ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα.

Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.

Μείωση αξίας βάσει παλαιότητας

Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:

i) 0-2 έτη καμία μείωση

ii) 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%)

iii) 6-9 έτη μείωση εικοσι πέντε τοις εκατό (25%)

iv) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%).

Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 17.000 ευρώ.

Παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου

Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο ή συγγενικά πρόσωπα, αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εαν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, του οποίου η μέθοδος υπολογισμού ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικλων, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάκρεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα.

Παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης

Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικά πρόσωπα αυτών κατά την έννοια των διατάξεων της περ. στ΄ του άρθρου 2 από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος

Παροχή κατοικίας ή παροχή ενοικίου

Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο ή συγγενικά πρόσωπα αυτών κατά την έννοια των διατάξεων της περ. στ΄ του άρθρου 2 από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.»

Προϋπόθεση για να εκπέσει η αξία του ενοικίου από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρισης είναι οι πληρωμές άνω των 300 ευρώ να γίνονται μέσω ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Οι νέοι φορολογικοί συντελεστές:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική

Δραστηριότητα) σε ευρώ

Φορολογικός συντελεστής (%)

0-10.000

9%

10.001-20.000

22%

20.001-30.000

28%

30.001-40.000

36%

40.001-

44%