Η Capital πούλησε μετοχές της Eurobank

Η Eurobank Ergasias ανακοίνωσε ότι ο μέτοχος «The Capital Group Companies, Inc.»
(«CGC»), την ενημέρωσε πως το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank υποχώρησε στις 09.01.2020 του ορίου του 5% επί του συνολικού
αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της CGC στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώθηκε σε 4,9428%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 183.336.267 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών Eurobank.

Η CGC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company («CRMC»)
και της Capital Bank & Trust Company («CB&T»). Η CRMC είναι μια εταιρεία διαχείρισης
επενδύσεων η οποία εδρεύει στις Η.Π.Α. και λειτουργεί ως διαχειριστής επενδύσεων της
οικογένειας αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds, άλλων ομαδοποιημένων επενδυτικών
οχημάτων, καθώς και μεμονωμένων ιδιωτών και θεσμικών πελατών. Η CRMC και οι
συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία συνιστώμενα από μετοχικούς τίτλους για διάφορες εταιρείες επενδύσεων μέσω των τριών διευθύνσεων, Capital Research Global Investors, Capital International Investors και Capital World Investors. Η CRMC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc. («CGII»), η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία τεσσάρων εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων («Εταιρείες Διαχείρισης CGII»): της Capital International, Inc., της Capital International Limited, της Capital International Sàrl και της Capital International Κ.Κ.
Οι Εταιρείες Διαχείρισης CGII και η CB&T λειτουργούν κυρίως ως διαχειριστές επενδύσεων σε  θεσμικούς πελάτες και σε πελάτες υψηλής καθαρής θέσης. Η CB&Τ είναι μια εδρεύουσα στις Η.Π.Α. εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων η οποία είναι εγγεγραμμένη ως σύμβουλος
επενδύσεων και εποπτευόμενη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Η.Π.Α. συνδεδεμένη
τράπεζα.