Η ΔΕΗ αντέδρασε σε διαφήμιση της NRG και δικαιώθηκε

Ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης.

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας, εξέτασε την υπό έλεγχο διαφημιστική επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου εκ μέρους της ΔΕΗ, προκειμένου να αξιολογήσει εάν η καταγγελόμενη επικοινωνία της εταιρείας NRG συμφερόντων Motoroil-Βαρδινογιάννη είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

Από την εξέταση της υπόθεσης συνάγεται ότι παρότι η ενέργεια (για όσους καταναλώνουν πάνω από 2000KWh/4μηνο) χρεώνεται κατά 48% λιγότερο, το όφελος που τελικά προσφέρει η NRG σε σύγκριση με τη ΔΕΗ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φτάσει σε αυτό το ποσοστό και διαμορφώνεται στο 41%, συνυπολογίζοντας και το (οριζόμενο από την NRG) πάγιο.
Κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής ο υπό έλεγχο ισχυρισμός «έως 48% όφελος στην ενέργειά σου»,  επικοινωνεί το μήνυμα ότι – εξαιρουμένων των ρυθμιζόμενων χρεώσεων – το όφελος για τον καταναλωτή φτάνει μέχρι και 48%, γεγονός που δεν τεκμηριώθηκε. Στην υπό έλεγχο επικοινωνία, κατά την άποψη της Επιτροπής, προβάλλεται επιλεκτικά το όφελος από τη χαμηλότερη τιμή χρέωσης της ενέργειας και παραβλέπεται το κόστος του παγίου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση μεγαλύτερου οφέλους για τον καταναλωτή από αυτό που στην πραγματικότητα ισχύει. Προκειμένου η σύγκριση να οδηγεί τον καταναλωτή σε ασφαλές συμπέρασμα, θα πρέπει στον υπολογισμό του ποσοστιαίου οφέλους να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η χρέωση του παγίου, ώστε να δίνεται η σωστή εικόνα εξοικονόμησης.
Συνεπώς, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισμός «έως 48% όφελος στην ενέργειά σου» δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, είναι πιθανό να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις, προσκρούει στα άρθρα 3, 5 και 8 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 3 ημερών.
Επίσης, η Επιτροπή επισημαίνει ότι στην υπό έλεγχο επικοινωνία οι πληροφορίες που εμφανίζονται με κυλιόμενους τίτλους δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας του ΣΕΕ, τόσο ως προς το μέγεθος των γραμμάτων όσο και ως προς την ταχύτητα ροής / διάρκεια παραμονής τους και επομένως δεν είναι ευανάγνωστες.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στο σημείο αυτό εντοπίζεται παράβαση του άρθρου 3 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να γίνουν οι ανάλογες τροποποιήσεις, εντός 3 ημερών.

Για την αξιολόγηση της διαφημιστικής επικοινωνίας της εταιρείας NRG, η Επιτροπή έλαβε υπ΄όψιν της τα εξής:
1. Η υπό απελευθέρωση αγορά της ενέργειας είναι μία νέα ακόμη αγορά για την Ελλάδα, για την οποία η πλειοψηφία των καταναλωτών έχει περιορισμένη γνώση και εμπειρία.
2. Το ενδιαφέρον του κοινού για αυτή την αγορά είναι αυξημένο, αφ’ ενός επειδή αφορά σε ένα απολύτως απαραίτητο αγαθό πρώτης ανάγκης (το ηλεκτρικό ρεύμα) και αφ’ ετέρου επειδή προβάλλονται πολλές και διαφορετικές προτάσεις εναλλακτικών παρόχων, που υπόσχονται οικονομικά πλεονεκτήματα έναντι του βασικού και μέχρι πρότινος αποκλειστικού προμηθευτή, της ΔΕΗ.
3. Επίσης πρόκειται για μια περίπλοκη προϊοντικά αγορά, με συνθήκες και όρους που αλλάζουν δυναμικά, διαμορφώνονται μέσω του ανταγωνισμού και είναι εξαιρετικά δυσχερές για τον καταναλωτή να κάνει σωστές συγκρίσεις και σωστούς υπολογισμούς, ώστε να καταλήξει στην πιο συμφέρουσα για εκείνον επιλογή.

Η Επιτροπή εξετάζοντας τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που κατατέθηκαν κατά τη
συνεδρίαση διαπίστωσε ότι:
α. Οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος διαμορφώνονται από το άθροισμα χρεώσεων που ορίζονται από τον εκάστοτε πάροχο και χρεώσεων που δεν ορίζονται από τους παρόχους και είναι κοινές για όλους (ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι). Η χρέωση της ενέργειας (τιμή ανά kWh) και το πάγιο αποτελούν χρεώσεις οριζόμενες από τους παρόχους, σύμφωνα με την τιμολογιακή τους πολιτική.
β. Από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν και από τις δύο πλευρές προέκυψε ότι, υπό την προϋπόθεση κατανάλωσης μεγαλύτερης των 2.000 kWh/4μηνο, η χρέωση της ενέργειας από την NRG είναι πράγματι κατά σχεδόν 48% (47,5%) χαμηλότερη από την αντίστοιχη χρέωση ενέργειας της ΔΕΗ.
γ. Για το διαφημιζόμενο προϊόν η εταιρεία NRG χρεώνει κλιμακούμενο πάγιο, που φτάνει στα 19,20€ για κατανάλωση πάνω από 1.500 kWh, γεγονός που δεν αναφέρεται με κανέναν τρόπο στη διαφημιστική επικοινωνία, παρότι αποτελεί ουσιώδη πληροφορία για την πλήρη και ορθή ενημέρωση του καταναλωτή. Αντιστοίχως, η ΔΕΗ χρεώνει σταθερό πάγιο ύψους 1,69€ ή 5,32€ ανάλογα με τον τύπο της παροχής (μονοφασική ή τριφασική).